Työ­pai­kat tar­vit­se­vat tule­vai­suu­des­sa uuden­lais­ta osaa­mis­ta

Osaa­mis­tar­peet työ­pai­koil­la ‑kyse­lys­sä sel­vi­tet­tiin, miten muut­tu­va toi­min­taym­pä­ris­tö vai­kut­taa osaa­van työ­voi­man tar­pee­seen ja osaa­mis­tar­pei­siin työ­pai­koil­la Poh­jois-Poh­jan­maal­la. Kyse­lyn tulok­sia hyö­dyn­ne­tään lisä- ja täy­den­nys­kou­lu­tus­ten suun­nit­te­lus­sa.

Osaa­mis­tar­peet työ­pai­koil­la ‑kyse­ly toteu­tet­tiin osa­na jat­ku­van oppi­mi­sen esi­sel­vi­tys­han­ket­ta.  Kyse­lyn toteut­ta­jia ovat Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAOn Jat­ku­van oppi­mi­sen esi­sel­vi­tys­han­ke, Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen Tie­dol­la koh­taan­toa ‑ESR-han­ke, Oulun kaup­pa­ka­ma­ri ja Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jät. Esi­sel­vi­tys­han­ke toteu­tet­tiin Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin toi­mes­ta.

Kyse­ly oli avoin­na 4.10.–10.12.2021. Vas­tauk­sia kyse­lyyn tuli 71 kap­pa­let­ta eri toi­mia­loil­ta ja eri kokoi­sis­ta yri­tyk­sis­tä. 

Kes­tä­vää kehi­tys­tä ja digi­ta­li­saa­tio­ta

Kyse­lyn vas­tauk­sis­ta käy ilmi, että suu­rin osa yri­tyk­sis­tä (71 %) tar­vit­see nyt ja lähi­tu­le­vai­suu­des­sa uuden­lais­ta osaa­mis­ta. Kes­tä­vän kehi­tys ja digi­ta­li­saa­tio ovat kaik­ki toi­mia­lat läpi­leik­kaa­via tee­mo­ja. Kai­kil­la toi­mia­loil­la on tar­ve kehit­tää eri­tyi­ses­ti 

Sekä nykyis­ten että tule­vien osaa­jien tulee pys­tyä sovel­ta­maan näi­tä tai­to­ja omal­la toi­mia­lal­laan.

Orga­ni­saa­tio­ta­son kehit­tä­mis­koh­tei­na nouse­vat kyse­lys­sä esil­le esi­mies- ja joh­ta­mis­tai­dot sekä myyn­ti- ja mark­ki­noin­tio­saa­mi­nen. Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan orga­ni­saa­tiois­sa tar­vi­taan osaa­mis­ta muu­tok­sen­hal­lin­taan.

Suu­rin osa kyse­lyyn vas­tan­neis­ta ei ollut täy­sin var­mo­ja sii­tä, mis­tä löy­täi­si hen­ki­lös­töl­leen sopi­via kou­lu­tuk­sia. Tie­do­tuk­sen ja vuo­ro­pu­he­lun lisää­mi­nen työ­paik­ko­jen, sidos­ryh­mien ja kou­lu­tuk­sen­jär­jes­tä­jien välil­lä on tämän paran­ta­mi­sek­si ensi­si­jai­sen tär­ke­ää.  

Amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­neil­le kysyn­tää

Vai­keuk­sia löy­tää osaa­vaa työ­voi­maa koet­tiin eni­ten sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la, teol­li­suu­des­sa ja raken­nusa­lal­la.

Vas­taa­jay­ri­tyk­sis­tä 62 % tar­vit­see amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen tasois­ta, 34 % ammat­ti­kor­kea­kou­lu­ta­sois­ta ja 18 % yli­opis­to­ta­sois­ta osaa­mis­ta.

Amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen osaa­jien tar­ve koros­tuu eri­tyi­ses­ti raken­ta­mi­sen, teol­li­suu­den ja kau­pan aloil­la sekä majoi­tus- ja ravit­se­mis­toi­mia­lal­la. Ammat­ti­kor­kea­kou­lu- ja yli­opis­to­ta­son osaa­mis­tar­ve on kes­kiös­sä vies­tin­nän, tek­nii­kan ja hal­lin­non aloil­la.

Majoi­tus- ja ravit­se­mis­toi­mia­lal­la, raken­nusa­lal­la ja kau­pan alal­la osaa­mis­ta etsi­tään usein myös ilman kou­lu­tusas­te­vaa­ti­muk­sia. 

Tutus­tu kyse­lyn tulok­siin tar­kem­min ELY-kes­kuk­sen sivuil­la

Lisä­tie­to­ja:

Emi­lia Myl­ly­oja
Han­ke­suun­nit­te­li­ja, Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAO
emilia.myllyoja@osao.fi, 044 703 7967 

Kir­joit­ta­ja: Lau­ra Lää­ve­ri-Uimo­nen 14.2.2022