Oulu Data Spaces – visio ja tie­kart­ta

Digi­taa­li­suus on yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä kei­nois­ta luo­da uut­ta talous­kas­vua.

Nopeas­ti kas­va­van data­ta­lou­den arvon arvioi­daan ole­van 829 mil­jar­dia euroa, mil­tei 6 % EU:n BKT:sta vuon­na 2025. Data­ta­lou­den kas­vu­mah­dol­li­suuk­sien hyö­dyn­tä­mi­sek­si Euroo­pan data­stra­te­gias­sa tavoit­tee­na on luo­da yhtei­nen euroop­pa­lai­nen data-ava­ruus – todel­li­set datan sisä­mark­ki­nat, jot­ka ovat avoin­na kaik­kial­ta maa­il­mas­ta tule­val­le datal­le ja joil­la niin hen­ki­lö­tie­dot kuin muut suo­jat­ta­vat tie­dot, kuten lii­ke­toi­min­nan kan­nal­ta arka­luon­tei­set tie­dot, ovat tur­vat­tu­ja ja joil­la yri­tyk­sil­lä on vai­va­ton pää­sy lähes rajat­to­maan mää­rään laa­du­kas­ta teol­lis­ta dataa, mikä tukee kas­vua ja luo arvoa mini­moi­den samal­la ihmi­sen hii­li- ja ympä­ris­tö­ja­lan­jäl­jen. Komis­sio tukee yhteis­ten euroop­pa­lais­ten data-ava­ruuk­sien perus­ta­mis­ta yhdek­säl­lä sek­to­ril­la, jois­sa datan käy­töl­lä on sys­tee­mi­nen vai­ku­tus koko eko­sys­tee­miin ja yhteis­kun­taan. Data-ava­ruuk­siin sisäl­ty­vät 1) väli­nei­den ja alus­to­jen käyt­töön­ot­to datan yhteis­käyt­töä var­ten, 2) datan­hal­lin­ta­ke­hys­ten luo­mi­nen ja 3) datan saa­ta­vuu­den, laa­dun ja yhteen­toi­mi­vuu­den paran­ta­mi­nen sekä ala­koh­tai­sis­sa ympä­ris­töis­sä että eri alo­jen väli­ses­ti.

Lataa lyhen­nel­mä pdf-muo­dos­sa