MetaCi­ty-sel­vi­tys

MetaCi­ty Oulu toteut­taa toi­min­ta­ta­po­jen ja pal­ve­lu­jen muu­tok­sen hyö­dyn­tä­mään moni­puo­li­ses­ti uuden­lai­sia digi­taa­li­sia mah­dol­li­suuk­sia. Se nojau­tuu moni­tie­tei­seen tut­ki­muk­seen, joka hyö­dyn­tää huip­pu­ta­son ICT-tek­no­lo­gia­tut­ki­mus­ta toi­mien eri hank­kei­den yhteis­ke­hit­tä­mi­sen ympä­ris­tö­nä.

MetaCi­ty on ympä­ris­tö, joka kehit­tyy jat­ku­vas­ti ja jos­sa tut­ki­jat, yri­tyk­set, start-upit, kau­pun­ki­suun­nit­te­li­jat ja kan­sa­lai­set koh­taa­vat luo­den vai­kut­ta­vuut­ta aikaan­saa­via eko­sys­tee­me­jä. Se on myös kokei­lua­lue Tek­no­lo­gia­ky­lä-Lin­nan­maa-Kai­jon­har­ju ‑alu­eel­la, jos­sa voi­daan kehit­tää, pilo­toi­da ja skaa­la­ta äly­kau­pun­gin digi­taa­li­sia ja vir­tu­aa­li­sia sovel­luk­sia, pal­ve­lui­ta, koke­muk­sia ja tun­te­muk­sia poh­jau­tuen tut­ki­muk­sen jay­ri­tys­ten­tuo­te­ke­hi­tyk­sen inno­vaa­tioi­hin. MetaCi­ty-kon­sep­ti tuo uuden ulot­tu­vuu­den sii­hen, kuin­ka digi­taa­li­sia ja vir­tu­aa­li­sia sisäl­tö­jä koe­taan tie­tees­sä, tek­no­lo­gias­sa, työs­sä, vapaa-ajas­sa ja kult­tuu­ris­sa. Sen kes­kei­set tee­mat ovat kes­tä­vä kehi­tys, digi­taa­li­nen tasa­ver­tai­suus, osal­lis­ta­mi­nen ja resi­liens­si.