Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin vai­kut­ta­vuusar­vioin­ti 2023

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si (OIA) on Oulun alu­een mer­kit­tä­vien tutkimus‑, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­toi­mi­joi­den stra­te­gi­nen yhteen­liit­ty­mä, jon­ka teh­tä­vä on vah­vis­taa alu­een inno­vaa­tio­ky­vyk­kyyt­tä ja Poh­jois-Suo­men glo­baa­lia kil­pai­lu­ky­kyä. Allians­siyh­teis­työl­lä on ede­sau­tet­tu tutkimus‑, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan sys­te­maat­tis­ta kehit­tä­mis­tä viral­li­ses­ti vuo­des­ta 2009, jol­loin Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin ensim­mäi­nen yhteis­työ­so­pi­mus alle­kir­joi­tet­tiin osa­puol­ten kes­ken. Inno­vaa­tio­al­lians­si syn­tyi Ouluun aika­na, jol­loin kau­pun­ki kävi läpi Nokian toi­min­to­jen alas­ajon sekä talou­den las­kusuh­dan­teen aiheut­ta­maa raken­ne­muu­tos­ta. Perim­mäi­nen syy inno­vaa­tio­al­lians­sin perus­ta­mi­sen liit­tyi kor­kea­kou­lu­maa­il­man raken­ne­muu­tok­siin ja syve­ne­vän kou­lu­tusyh­teis­työn haas­tei­siin. Allians­si toi­mi yhte­nä väli­nee­nä vas­ta­ta raken­ne­muu­tok­sen tuo­miin haasteisiin1.

OIA:n nykyi­sen sopi­mis­kau­den stra­te­gia ulot­tuu vuo­teen 2027. Sopi­mus­os­a­puo­let päät­ti­vät tee­tät­tää vuo­den 2023 aika­na vai­kut­ta­vuusar­vion OIA:n toi­min­nas­ta. Tämän vai­kut­ta­vuusar­vioin­nin tar­koi­tuk­se­na on ollut tuot­taa tie­toa OIA stra­te­gian ja Oulun kau­pun­gin eko­sys­tee­mi­so­pi­muk­sen toteu­tuk­sen puo­li­vä­liar­vioon ja stra­te­gian toteu­tu­mis­tar­kas­te­luun. Ensin­nä­kin vai­kut­ta­vuusar­vioin­nin tavoit­tee­na on ollut tuot­taa OIA:lle tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen vai­kut­ta­vuusar­vioin­nin vii­te­ke­hys, joka tekee näky­väk­si ja kuvaa OIA:n toi­min­nan logiik­kaa ja aut­taa myös jat­kos­sa tar­kas­te­le­maan allians­sin toi­min­taa, tulok­sia ja vai­ku­tuk­sia. Toi­sek­si työn tavoit­tee­na on ollut kerä­tä tie­toa eri­lai­sin kei­noin OIA:n toi­min­nan vai­kut­ta­vuu­des­ta.

Tutus­tu ja lue raport­ti e‑kirjana
Lataa raport­ti (pdf)