Ava­tut kokei­lu­haas­teet

Kau­pun­gin tai muun tahon avaa­mia tosie­lä­män haas­tei­ta, joi­hin sopi­via rat­kai­su­ja kokeil­laan aidos­sa ympä­ris­tös­sä.

Kokei­lu­haas­teis­sa kau­pun­ki, muu orga­ni­saa­tio tai yri­tys avaa tosie­lä­män kehit­tä­mis­koh­tei­taan yri­tys­ten ja tii­mien rat­kais­ta­vak­si. Yksi esi­merk­ki täs­tä on nopei­den kokei­lu­jen ohjel­mat, jois­sa kau­pun­ki tar­jous­kil­pai­lun kaut­ta hakee toteu­tet­ta­via kokei­lui­ta. Kokei­lut ovat sil­loin vas­tik­keel­li­sia eli kokei­li­ja saa pie­nen kor­vauk­sen kokei­lus­ta aiheu­tu­vien kus­tan­nus­ten kat­ta­mi­seen.

Haas­te­läh­töi­set tapah­tu­mat

Avoi­men inno­vaa­tion pal­ve­lut ovat yri­tyk­sil­le mah­dol­li­suus saa­da uusia ideoi­ta ja rat­kai­su­ja oman yri­tyk­sen ulko­puo­lel­ta. Osal­lis­ta­mi­nen, nopea ideoin­ti ja ket­te­rät kokei­lut ovat kes­kiös­sä, kun haas­tei­ta rat­kais­taan. Business­Oulun val­miit toi­min­ta­mal­lit, aika­tau­lut ja kon­sep­tit teke­vät avoi­mes­ta inno­voin­nis­ta help­poa ja tulok­sel­lis­ta.

Eten­kään aloit­ta­vien ja pk-yri­tys­ten ei tar­vit­se itse omis­taa kaik­kea, vaan ne voi­vat saa­da resurs­se­ja ja hyö­ty­jä yhteis­työl­lä ja jaka­mal­la. Osal­lis­ta­mal­la mui­ta avoi­mes­ti ja roh­keas­ti kehit­tä­mis­työ­hön voi löy­tää uusia näkö­kul­mia ja tulok­sia.

Ket­te­rät mene­tel­mät nopeut­ta­vat ja tehos­ta­vat inno­vaa­tio­pro­ses­sia. Näin se osuu käyt­tä­jän tar­pei­siin parem­min ja aut­taa vas­taa­maan nopeas­ti muut­tu­van lii­ke­toi­min­taym­pä­ris­tön vaa­ti­muk­siin. Tuo­te­ke­hi­tyk­sen syklin koko ajan nopeu­tues­sa on parem­pi kokeil­la asioi­ta jo tuo­te­ke­hi­tys­vai­hees­sa eikä vas­ta mark­ki­noil­le menon jäl­keen. Ideoi­daan nopeas­ti ja myös onnis­tu­taan tai epä­on­nis­tu­taan nopeas­ti!

Tuo­te­ke­hi­tys ja mark­ki­noin­ti liit­ty­vät­kin toi­siin­sa erot­ta­mat­to­mas­ti. Mark­ki­noin­tiin kuu­luu asia­kas­tar­peen sel­vit­tä­mi­nen sekä tie­to­jen hank­ki­mi­nen koh­de­mark­ki­nas­ta ja toi­min­taym­pä­ris­tös­tä. Tuo­te­ke­hi­tys tar­vit­see mark­ki­noin­nin kerää­mää tie­toa koko mat­kan ajan.

Hyvä haas­te on onnis­tu­mi­sen edel­ly­tys

Tär­keä läh­tö­koh­ta onnis­tu­neel­le inno­voin­nil­le on oikein ja ymmär­ret­tä­väs­ti ase­tet­tu haas­te. Hyvä haas­te ei vain tuo esil­le ongel­maa, vaan sii­nä on aito mah­dol­li­suus rat­kai­sul­le ja ideoin­nil­le.

Hyvä haas­te on riit­tä­vän ymmär­ret­tä­vä, innos­ta­va ja ute­liai­suut­ta herät­tä­vä. Vaa­ti­vis­ta­kin tut­ki­mus­ryh­mil­tä tul­leis­ta kehit­tä­mis­koh­teis­ta, kuten poly­mee­reis­tä, on saa­tu muo­kat­tua taval­li­sil­le käyt­tä­jil­le sopi­via haas­tei­ta. Haas­teen lisäk­si on tär­ke­ää mää­ri­tel­lä tulos­o­do­tus: mitä tapah­tu­mal­ta halu­taan ja kenel­tä eri­tyi­ses­ti halu­taan rat­kai­su­ja. Ideoi­ji­na ja rat­kai­si­joi­na kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­jat ovat yksi Business­Oulun usein käyt­tä­mä ryh­mä. Heis­tä saa­daan muo­dos­tet­tua monia­lai­sia tii­me­jä koh­tuul­li­sen hel­pos­ti.

Paras toi­min­ta­mal­li jokai­seen tilan­tee­seen

Kun haas­te on työs­tet­ty val­miik­si ja rat­ko­jat valit­tu, Business­Oulu etsii inno­voin­tiin par­haan toi­min­ta­mal­lin. Se voi olla esi­mer­kik­si IdeaSprint­ti, yhteis­ke­hit­tä­mi­nen, nopea kokei­lu, hac­kat­hon tai kil­pai­lu.

Esi­mer­kik­si sOU­LU­tions on kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joil­le suun­nat­tu­jen tapah­tu­mien toi­min­ta­mal­li – ker­ta­luon­toi­sen ja satun­nai­sen ideoin­nin vas­ta­koh­ta. sOU­LU­tions on tie­tyn­lai­se­na tois­tu­va tapah­tu­ma­kon­sep­ti, joka enna­koi­ta­vuu­del­laan madal­taa yri­tys­ten osal­lis­tu­mis­kyn­nys­tä. Ase­mat­hon puo­les­taan kes­kit­tyy Busi­ness­A­se­maan kokei­lu- ja kehi­ty­sym­pä­ris­tö­nä. IdeaSprint-tapah­tu­ma­kon­sep­ti tar­jo­aa haas­teen anta­jal­le koh­tuul­li­sen nopeas­ti koko jou­kon uusia ideoi­ta ja rat­kai­su­ja.

Avoin Patiolla.fi-käyttäjäfoorumi mah­dol­lis­taa ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­to­man kehit­tä­mi­sen käyt­tä­jien kans­sa. Tes­ti­käyt­tä­jien jou­kos­ta voi­daan hakea juu­ri oikeat hen­ki­löt tes­taa­jik­si ja kehit­tä­jik­si. Patiolla.fi-palvelua voi käyt­tää kai­ken­lais­ten tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen kehi­tyk­ses­sä.

Ava­tut kokei­lu­haas­teet

Voi­mas­sa ole­vat

Päät­ty­neet

Haas­te­kil­pai­lu

Kier­rok­sia kier­to­ta­lou­teen

Kil­pai­luun vali­taan syk­syl­lä 2022 open call ‑menet­te­lyn avul­la kerä­tyis­tä haas­teis­ta sopi­vim­mat, joi­hin yri­tyk­set pää­se­vät tar­joa­maan rat­kai­su­ja tal­ven ja kevään 2023 aika­na. Par­haat rat­kai­sut pilo­toi­daan haas­tei­den avaa­jien todel­li­sis­sa toi­min­taym­pä­ris­töis­sä kesäl­lä 2023. Toteu­tet­ta­vat pilo­tit saa­vat enin­tään 15 000 eur tuen toteu­tuk­seen.

Kil­pai­lun tar­koi­tuk­se­na on eri­tyi­ses­ti paran­taa pk-yri­tys­ten mah­dol­li­suuk­sia saa­da näky­vyyt­tä ja refe­rens­se­jä rat­kai­suil­leen ja näin paran­taa nii­den kil­pai­lu­ky­kyä kas­va­vil­la mark­ki­noil­la. Lisäk­si tavoi­tel­laan pääs­tö­vä­hen­nyk­siä tuo­vien, skaa­lat­ta­vien kier­to­ta­lous­rat­kai­su­jen käyt­töön­ot­toa.

https://www.businessoulu.com/fi/businessoulu/ohjelmat-ja-hankkeet/kierroksia-kiertotalouteen.html

Kat­ri Luo­ma-aho
pro­jek­ti­pääl­lik­kö, LIKE – Lii­ke­toi­min­taa kier­to­ta­lou­des­ta ‑han­ke, pro­jek­ti­pääl­lik­kö, Kier­rok­sia kier­to­ta­lou­teen-han­ke
040 643 3826
katri.luoma-aho@businessoulu.com