Cool City – Hot sOu­lu­tions!

Oulul­la on har­vi­nai­sen vank­ka perus­ta äly­kau­pun­gil­le: perin­teik­kään kou­lu- ja kaup­pa­kau­pun­gin 50-vuo­ti­nen radio­tek­no­lo­gioi­den osaa­mi­nen ja sen ympä­ril­le kas­va­nut, moni­tie­teel­li­ses­tä yli­opis­tos­ta kum­pua­va laa­ja tut­ki­mus- ja tuo­te­ke­hi­tys­työ.

Meil­lä on jo vuo­si­sa­to­ja ollut paik­kam­me myös kan­sain­vä­li­ses­sä kau­pan­käyn­nis­sä aina ter­vas­ta pape­riin ja tek­no­lo­gi­siin rat­kai­sui­hin. Poh­joi­sen elä­vän labo­ra­to­rion osaa­mi­nen näkyy pait­si asuk­kai­den suju­vas­sa arjes­sa, myös laa­jem­min maa­il­mal­le skaa­lau­tu­vis­sa äly­rat­kai­suis­sa. Maa­il­man­luo­kan osaa­mi­sen lisäk­si tulok­sia tuot­taa ainut­laa­tui­nen ket­te­ryys, esi­merk­ki­nä kou­lu­tuk­sen, tut­ki­muk­sen, lii­ke­maa­il­man ja jul­ki­sen sek­to­rin sau­ma­ton yhteis­työ.

Olem­me koh­dan­neet mon­ta teol­li­sen ajan aal­toa. Mobii­li­teol­li­suu­den lähi­his­to­ria kau­pun­gis­sam­me osoit­taa, että oulu­lai­suu­den yti­mes­tä löy­tyy kyky uudis­tua yhtei­sö­nä – eri­tyi­nen kyky, johon tar­vi­taan luo­vuut­ta, roh­keut­ta ja yhteis­tä tah­toa. Oulus­sa jyl­lää­vät vas­ta­koh­dat: urbaa­ni kult­tuu­ri saa voi­maa luon­nos­ta ja tii­vis yhtei­söm­me on kan­sain­vä­li­sem­pi kuin kos­kaan.

Me oulu­lai­set olem­me tot­tu­neet sii­hen, että kes­kuu­des­tam­me syn­tyy inno­vaa­tioi­ta, jot­ka kohaut­ta­vat maa­il­mal­la. Suh­tau­dum­me avoi­min mie­lin myös eri­lai­siin kokei­lui­hin, jois­sa Oulu on ollut edel­lä­kä­vi­jä. Kun kau­pun­ki vuon­na 2005 täyt­ti 400 vuot­ta, se lah­joit­ti kai­kil­le kau­pun­ki­lai­sil­le avoi­men lan­gat­to­man ver­kon, panOu­lun. Oulu­lai­sil­la oli jo tuol­loin lan­ga­ton verk­ko lin­ja-autos­sa, jopa Hai­luo­toon lii­ken­nöi­väl­lä lau­tal­la! Samoi­hin aikoi­hin kehi­tet­tiin eri-ikäi­siä kun­ta­lai­sia osal­lis­ta­mal­la kym­me­niä ensim­mäi­siä mobii­li­so­vel­luk­sia tehos­ta­maan mm. nuo­ril­le ja ikään­ty­vil­le tar­jot­ta­via pal­ve­lu­ja.

Tänä päi­vä­nä kau­pun­ki toi­mii avoi­me­na inno­vaa­tio­alus­ta­na. Oulus­sa kehi­te­tään äärio­lo­suh­tei­siin sopi­vaa, kes­tä­vää ja ener­gia­te­ho­kas­ta kau­pun­ki­suun­nit­te­lua ja raken­ta­mis­ta. Kom­pak­tis­sa kau­pun­gis­sam­me vähä­hii­li­syys on sisään­ra­ken­net­tu­na: esi­mer­kik­si lyhyet väli­mat­kat innos­ta­vat tuhan­net kau­pun­ki­lai­set pyö­räi­le­mään ympä­ri vuo­den.

Tule­vai­suu­den Oulua raken­net­taes­sa pain­opis­tei­täm­me ovat hyvin­voin­ti ja ikään­ty­mi­nen, osaa­mi­nen ja kult­tuu­ri sekä hii­li­neut­raa­li ja resurs­si­vii­sas kau­pun­kiym­pä­ris­tö. Ihmis­läh­töi­nen digi­taa­lis­ten rat­kai­su­jen käyt­tö sisäl­tää pal­jon mah­dol­li­suuk­sia mm. koto­na asu­mi­sen tuke­mi­seen. Osal­lis­ta­mi­sen ja uusien työ­ka­lu­jen kaut­ta voi­daan löy­tää koko­naan uusia ulot­tu­vuuk­sia ihmis­ten jat­ku­vaan oppi­mi­seen ja työ­elä­män val­miuk­sien kehit­tä­mi­seen. Kau­pun­gin hii­li­neut­raa­lius­ta­voit­tei­den toteut­ta­mi­nen ja uusien digi­taa­lis­ten rat­kai­su­jen luo­mi­nen edel­lyt­tää koko kau­pun­kiyh­tei­sön osal­lis­tu­mis­ta kehit­tä­mi­seen todel­li­sis­sa kau­pun­kiym­pä­ris­töis­sä, alus­tois­sa.