Onnik­ka — pysy­vää pai­non­pu­do­tus­ta

A person looking at health data on a tablet compurer

Oulun yli­opis­tos­sa on kehi­tet­ty mul­lis­ta­va pai­non­pu­do­tus­me­ne­tel­mä, jol­la käyt­tä­jien pai­no puto­si pysy­väs­ti kes­ki­mää­rin 5 %. Tämä on pysy­väs­sä pai­non­hal­lin­nas­sa lää­ke­tie­teel­li­ses­ti mer­kit­tä­vä mää­rä.

Pai­non­pu­do­tus­me­ne­tel­män nimi on Onnik­ka. Kysees­sä on inter­net-poh­jai­nen pal­ve­lu, jos­sa ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­seen vai­ku­te­taan suos­tut­te­le­van ohjel­mis­to­suun­nit­te­lun mene­tel­min. Käyt­tä­jät ohja­taan lem­peäs­ti tark­kai­le­maan tapo­jaan, tun­te­muk­si­aan ja käyt­täy­ty­mis­tään ja teke­mään nii­den poh­jal­ta muu­tok­sia elin­ta­poi­hin­sa. Täs­tä seu­raa pysy­vä pai­non­pu­do­tus. Onni­kas­sa on huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­tu ja opti­moi­tu viik­ko­ryt­mi teh­tä­vil­le ja tie­tois­kuil­le, joka toi­mii pit­kä­ai­kai­ses­sa ja ter­veel­li­ses­sä pai­non­pu­do­tuk­ses­sa.

Onni­kan suun­nit­te­lus­sa on hyö­dyn­net­ty Oulun yli­opis­ton huip­puo­saa­mis­ta sisä­tau­ti­lää­ke­tie­teen, käyt­täy­ty­mis­tie­tei­den ja ohjel­mis­to­suun­nit­te­lun osal­ta. Onni­kas­ta on kehi­tet­ty uusi eri­tyi­ses­ti äly­pu­he­li­mil­le suun­nat­tu ver­sio ja tätä on myös pilo­toi­tu. Laa­jem­paan käyt­töön pal­ve­lu on lan­see­rat­tu kevääl­lä 2022.

Ratkaisun sivusto

https://www.onnikkahealth.fi/