Kier­to­kaa­ri

Tule­vai­suu­den kier­to­ta­lous­kes­kuk­se­na edis­täm­me eri alan yri­tys­ten, oppi­lai­tos­ten ja jäte­huol­lon ammat­ti­lais­ten välis­tä yhteis­työ­tä sekä tut­ki­mus- ja kokei­lu­hank­kei­ta, jois­sa lisä­tään jäte­ma­te­ri­aa­lien uusio­käyt­töä. Haem­me uusia yhteis­työ­kump­pa­nei­ta Rus­kon jäte­kes­kuk­ses­sa toteu­tet­ta­viin kier­to­ta­lous­hank­kei­siin. Rus­kon jäte­kes­kuk­sen alu­eel­la voim­me tar­jo­ta inno­vaa­tio­alus­tak­si käsit­te­ly­kent­tää, joka mah­dol­lis­taa nopeas­ti uusien kier­to­ta­lous­pi­lot­tien tes­taa­mi­sen ja käyt­töön­o­ton Kier­to­kaa­ren ympä­ris­tö­lu­van puit­teis­sa.

Kier­to­kaa­ri hyö­dyn­tää bio­kaa­sua säh­kön- ja läm­mön­tuo­tan­nos­sa, toi­mit­taa bio­kaa­sua teol­li­suu­teen sekä lii­ken­ne­polt­toai­neek­si. Tuo­tam­me säh­köä myös omal­la aurin­ko­voi­ma­lal­la. Tank­kaam­me yhtiöm­me kaa­suau­toi­hin itse jalos­ta­maam­me lii­ken­ne­bio­kaa­sua. Val­tao­sa Rus­kon jäte­kes­kuk­seen vas­taa­not­ta­mas­tam­me jäte­ma­te­ri­aa­lis­ta hyö­dyn­ne­tään mate­ri­aa­li­na ja ener­gia­na.

Lisä­tie­to­ja:
Sami Hir­vo­nen, toi­mi­tus­joh­ta­ja
sami.hirvonen(at)kiertokaari.fi
+358 40 703 4776

Kokeilualustan sivusto

https://circhubs.fi/toimija/ruskonniitty/