Ympä­ris­tö­oh­jel­man rapor­toin­ti

An aerial photo of the city of Oulu.

Oulun Digi esit­te­li Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mel­le Power­BI ‑ohjel­man käy­tet­tä­vyyt­tä rapor­toin­nis­sa. Uuden­lai­sen rapor­toin­nin tuo­mat mah­dol­li­suu­det herät­ti­vät aja­tuk­sen kun­ta­lai­sil­le suun­na­tus­ta jul­ki­ses­ta rapor­tis­ta.

Yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut tila­si­vat Power­BI ‑rapor­tin toteu­tuk­sen Oulun kau­pun­gin ympä­ris­tö­oh­jel­man toteu­tu­mi­sen seu­ran­nas­ta. Raport­ti val­mis­tui tii­viis­sä yhteis­työs­sä Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­men sekä Oulun Digin asian­tun­ti­joi­den kans­sa. Val­mis raport­ti jul­kais­tiin kesäl­lä 2020 Oulun kau­pun­gin jul­ki­sil­la inter­net ‑sivuil­la. Ympä­ris­tö­ra­port­ti on vapaas­ti luet­ta­vis­sa ja löy­tyy tääl­tä.

Rapor­tis­sa ilme­nee kau­pun­ki­stra­te­gian pain­opis­tea­lu­eet ja niis­sä esi­te­tyt lin­jauk­set, jot­ka toi­mi­vat Oulun kau­pun­gin ympä­ris­tö­oh­jel­man läh­tö­koh­ta­na. Täl­lai­ses­sa muo­dos­sa ole­va rapor­toin­ti ympä­ris­tö­oh­jel­man seu­ran­nas­ta on ensim­mäi­nen laa­tu­aan. Raport­ti tulee jat­kos­sa päi­vit­ty­mään vuo­sit­tain.

Ratkaisun sivusto

https://www.ouka.fi/ymparistoohjelma/ymparistoohjelman-seuranta