Patiolla.fi – alus­ta käyt­tä­jil­le ja kehit­tä­jil­le

||

Haluat­ko sel­vit­tää, mikä on tuot­tee­si tai pal­ve­lusi käyt­tä­jäl­le arvo­kas­ta? Miten käyt­tö­tot­tu­muk­set muut­tu­vat? Onko jos­sain tar­ve, johon ei ole vie­lä vas­taus­ta? Haluat­ko tes­ta­ta, pyy­tää palau­tet­ta, tut­kia käyt­tä­jä­tar­pei­ta tai sel­vit­tää mil­lai­sel­le tuot­teel­le tai pal­ve­lul­le on kysyn­tää?

Patiolla.fi on suun­nat­tu yri­tyk­sil­le ja orga­ni­saa­tioil­le, joil­la on tar­ve saa­da lisää asia­kas­ym­mär­rys­tä tuot­tei­den tai pal­ve­lui­den kehi­tyk­seen. Käyt­tä­jäyh­tei­sös­tä vali­koi­tu­jen innok­kai­den hen­ki­löi­den jouk­ko kes­kus­te­lee, kom­men­toi ja ideoi digi­taa­li­sel­la alus­tal­la. Patiolla.fi on fasi­li­toi­tu pal­ve­lu, jos­sa voi toteut­taa aidos­ti käyt­tä­jä­läh­töis­tä kehit­tä­mis­tä. Tuke­na ovat Business­Oulun asian­tun­ti­jat. 

Tuo tapauk­se­si Patiolla.fi-yhteisön rat­kot­ta­vak­si. Saat juu­ri sitä asia­kas­tie­toa, mitä tar­vit­set. Ota yhteyt­tä, niin suun­ni­tel­laan, miten yhdis­te­tään käyt­tä­jä­tie­to juu­ri sinun kehi­tys­pro­jek­tii­si.

Lii­sa Pie­ti­käi­nen, 040 705 0473

Pir­jo Kos­ki­nie­mi, 040 592 5375

säh­kö­pos­tit: etunimi.sukunimi@businessoulu.com 

Logo, 6aika.

Kokeilualustan sivusto

https://www.businessoulu.com/fi/palvelut-yrityksille/verkostot/patiolla.html