OSALLISTU DRONEPALVELUJEN KEHITTÄMISEEN!

Mihin kaik­keen dro­ne­ja voi­si käyt­tää? Miten droo­nien yleis­ty­mi­nen vai­kut­taa yksi­tyi­syy­tee­si ja miten tur­val­li­si­na pidät nii­tä? Mis­sä dro­net sai­si­vat mie­les­tä­si len­tää?

VTT:n koor­di­noi­mas­sa Dro­lo-pro­jek­tis­sa tut­ki­taan, kehi­te­tään ja pilo­toi­daan rat­kai­su­ja alail­ma­ti­lan lii­ken­teen­hal­lin­taan. Hank­kees­sa tes­ta­taan älyk­käi­tä droo­ni­pal­ve­lui­ta sata­maan, droo­nien käyt­töä len­toa­se­man lähia­lu­eel­la, droo­ni­sää­pal­ve­lua ja vedyn sopi­vuut­ta droo­nien ener­gia­läh­teek­si. Hank­kees­sa kehi­te­tään myös suo­ma­lais­ten droo­ni­toi­mi­joi­den lii­ke­toi­min­ta­mal­le­ja vien­ti­nä­kö­kul­mas­ta. (Läh­de: VTT)

Tule sinä­kin sano­maan sana­si näis­tä asiois­ta! Voit teh­dä sen Patiol­la. Lii­ty Patiol­la-yhtei­söön täs­tä lin­kis­tä.

Saat kut­sun työs­ken­te­ly­alus­tal­le, jos­sa voit kom­men­toi­da ja vas­ta­ta kysy­myk­siin. Sinul­le tar­jo­taan myös mah­dol­li­suut­ta pääs­tä seu­raa­maan eri­lais­ten droo­nien pilot­ti­len­nä­tys­tä.

Liit­ty­mi­nen ei vel­voi­ta mihin­kään, mut­ta mah­dol­lis­taa sen, että muu­ta­man ker­ran vuo­des­sa saat tie­do­tuk­sen kiin­nos­ta­vas­ta kehi­tys­pro­jek­tis­ta, johon voit osal­lis­tua.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

Mikä on Patiol­la?

Patiol­la taval­li­sel­le ihmi­sel­le tar­jou­tuu mah­dol­li­suus vai­kut­taa tuo­te­ke­hi­tyk­seen. Patiol­la voit osal­lis­tua yri­tys­ten ja mui­den yhtei­sö­jen käyt­tä­jä­tes­tauk­siin ja kehi­tys­pro­jek­tei­hin. Voit itse vali­ta mihin ja mil­loin osal­lis­tut. Patiol­la-pal­ve­lua tuot­taa Business­Oulu yhdes­sä tuo­te­ke­hit­tä­jien kans­sa. Lisä­tie­toa men­neis­tä ja käyn­nis­sä ole­vis­ta tapauk­sis­ta Patiol­la-sivus­tol­la.

Lisä­tie­dot:

Pir­jo Kos­ki­nie­mi
vas­tuu­hen­ki­lö, avoi­men inno­vaa­tion pal­ve­lut
040 592 5375
pirjo.koskiniemi@businessoulu.com

Lii­sa Pie­ti­käi­nen
asian­tun­ti­ja, avoi­men inno­vaa­tion pal­ve­lut, enna­koin­ti
040 7050 47
liisa.pietikainen@businessoulu.com