Prin­toCent

A close up of printed electronics.

VTT:n, Oulun yli­opis­ton, Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Oulu Inno­va­tion Oy:n vuon­na 2008 perus­ta­ma Prin­toCent on pai­net­ta­van elekt­ro­nii­kan ja opti­sen mit­taus­tek­nii­kan inno­vaa­tio­kes­kus. Sen yti­me­nä on 40 yri­tyk­sen klus­te­ri, pilo­toin­ti- ja val­mis­tusym­pä­ris­tö sekä yhtei­set kehi­tys­hank­keet. Prin­toCen­tiä koor­di­noi VTT. Klus­te­riin kuu­lu­vien star­tup-yri­tys­ten saa­ma rahoi­tus on ylit­tä­nyt 40 M€ ja nii­den lii­ke­toi­min­ta kehit­tyy kan­sain­vä­li­ses­sä ver­kos­tos­sa voi­mak­kaas­ti laa­jen­tuen.

Kokeilualustan sivusto

https://www.printocent.net/about-us/