UAM Oulu

Urban Air Mobi­li­ty Oulu (UAM Oulu) on droo­ni­jär­jes­tel­mien kehit­tä­mi­seen täh­tää­vä stra­te­gi­nen aloi­te

UAM Oulun perim­mäi­se­nä tavoit­tee­na on teh­dä koko kau­pun­gis­ta droo­ni­toi­min­nan elä­vä labo­ra­to­rio, joka tar­jo­aa kes­ki­te­tyn yhteys- ja pal­ve­lu­pis­teen kai­kel­le Oulun kau­pun­gin U‑Spacen puit­teis­sa tapah­tu­val­le elin­kei­no­toi­min­nal­le sekä droo­ni­so­vel­luk­sil­le eri­tyi­ses­ti poh­joi­sen olois­sa. Lisäk­si se tar­jo­aa testaus‑, tut­ki­mus- ja demo­toi­min­nan tek­no­lo­gia-alus­tan kehi­tet­täes­sä tur­val­li­sia ja kaik­kiin sää­olo­suh­tei­siin sopi­via droo­ne­ja sekä skaa­lau­tu­via UAM-sovel­luk­sia.

Aloit­teen taka­na ovat Oulun kau­pun­ki, Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Oulun yli­opis­to ja VTT, joi­den kans­sa lähei­ses­sä yhteis­työs­sä ovat Suo­men UAS-inno­vaa­tio­eko­sys­tee­mi Arc­tic Dro­ne Labs sekä Digi­tal Inno­va­tion Hub.

UAM Oulu on aktii­vi­ses­ti muka­na kehit­tä­mäs­sä kes­tä­vää kau­pun­ki­lii­ken­net­tä ja euroop­pa­lais­ta U‑Spacea osal­lis­tu­mal­la UAM Ini­tia­ti­ve Cities Com­mu­ni­tyn toi­min­taan sekä Digi­tal Inno­va­tion Hub ‑ver­kos­toi­hin ja yhteis­työ­kump­pa­nien kan­sain­vä­li­siin tut­ki­mus- ja kehi­tys­hank­kei­siin.

UAM Oulu ottaa huo­mioon myös uuden tek­no­lo­gian ja kau­pun­ki­suun­nit­te­lun yhteis­kun­nal­li­set ja eko­lo­gi­set näkö­koh­dat. Samal­la luo­daan visio­ta kau­pun­ki- ja esi­kau­pun­kia­luei­den, lähiöi­den sekä kau­pun­kien välis­ten aluei­den ja maa­seu­dun tule­vai­suu­des­ta. Eri­tyi­ses­ti kes­ki­ty­tään eri teol­li­suu­de­na­lo­jen sekä lii­ken­teen ja droo­ni­so­vel­lus­ten haas­tei­siin poh­joi­sen vai­keis­sa sää­olois­sa.

UAM Oulun toi­mi­joi­den täh­täi­mes­sä ovat mul­lis­ta­vat mobi­li­teet­tiin, robo­tiik­kaan ja auto­no­mi­siin jär­jes­tel­miin, teko­ä­lyyn, kyber­tur­val­li­suu­teen ja vies­tin­tään liit­ty­vät inno­vaa­tiot. Yhdes­sä pai­kal­lis­ten, kan­sal­lis­ten ja kan­sain­vä­lis­ten sidos­ryh­mien kans­sa raken­ne­taan huip­pu­luo­kan ICT-infra­struk­tuu­ria, joka luo perus­tan Smart City Oulul­le. Työ­ryh­mäm­me jäse­net kehit­tä­vät 5G Test Networ­kia ja ovat muka­na 6G Flags­hip ‑tut­ki­mus­oh­jel­man toi­min­nas­sa. Olem­me myös osa Poh­jois­mai­den suu­rin­ta ICT-ver­kos­toa, Allied ICT Fin­lan­dia.

Kokeilualustan sivusto

https://www.uam-oulu.com/