Työl­lis­ty sinä­kin metal­lia­lal­le!

Olet­ko etsi­mäs­sä töi­tä? Kiin­nos­taa­ko moni­puo­li­nen metal­lia­la? Oulus­ta ja lähi­seu­dul­ta löy­tyy pal­jon työ­paik­ko­ja metal­lia­lan ammat­ti­lai­sil­le, niin uusil­le kuin alal­le palaa­vil­le.

Valit­ta­va­na on myös run­saas­ti eri­lai­sia kou­lu­tus­paik­ko­ja. Metal­lia­lan kou­lu­tus on mai­nio väy­lä osaa­jak­si, ja se mah­dol­lis­taa amma­tin, jos­sa riit­tää monia eri­lai­sia työn­ku­via. Ala kai­paa lisää osaa­jia. Tule sinä­kin!

Kon­ka­rit laval­la: kysy­myk­siä ja vas­tauk­sia metal­lia­las­ta

We love metal oli näyt­tä­väs­ti esil­lä Työn­tai­ta­jik­si-tapah­tu­mas­sa, jos­sa nuo­ret sai­vat tie­toa työ­elä­män eri puo­lis­ta. Otim­me tapah­tu­mas­sa sel­vää, mitä metal­lia­las­ta kan­nat­taa nyt tie­tää.

Messuständi Oulun teatterilla ja kolme ihmistä

KL Mec­ha­nic­sin Artun vin­kit nuo­rel­le työn­ha­ki­jal­le

”Miten teil­le pää­see töi­hin?” Tämä kysy­mys pyö­rii nyt monen nuo­ren mie­les­sä, kun käsil­lä on kesä­töi­den ja har­joit­te­lu­paik­ko­jen etsi­mi­nen. Kat­so, mitä metal­lia­lan kon­ka­ri ker­too vas­tauk­sek­si.

Yhdek­sän kysy­mys­tä metal­lia­lan opin­nois­ta

Kuka sopii alal­le ja täy­tyy­kö opis­ke­li­jal­la olla aina haa­la­rit pääl­lä? Kou­lu­tus­pääl­lik­kö Mar­kus Sep­pä­nen työs­ken­te­lee OSAOl­la. Hän ker­too nyt vas­tauk­set kipe­riin kysy­myk­siin, jot­ka kos­ke­vat metal­lia­lan opin­toi­hin hakeu­tu­mis­ta sekä itse opis­ke­lua.

Business­Oulun tie­do­te 12.9.2022: ”Kam­pan­ja toteu­te­taan yhdes­sä yri­tys­ten sekä oppi­lai­tos­ten kans­sa – toi­vot­ta­vas­ti moni saa kipi­nän hakeu­tua alal­le”


Mitä hui­ke­aa ener­gi­aa! 15 kuvaa his­to­rian ensim­mäi­ses­tä Metal­liyös­tä

Kuvat puhu­vat puo­les­taan: Metal­liyös­tä löy­tyi moni­puo­li­nen kat­taus näyt­teil­lea­set­ta­jia ja tapah­tu­maan osal­lis­tu­neet oli­vat todel­la kiin­nos­tu­neet alas­ta.

Kou­lu­tus

Haluat­ko opis­kel­la var­man työl­li­syy­den alan? Ken­ties koneis­ta­jak­si tai levy­sep­pä­hit­saa­jak­si? Kat­so alan opis­ke­lu­pai­kat OSAO:n sivuil­ta ja alla ole­vis­ta lin­keis­tä.


Ura­ta­ri­noi­ta

Kurk­kaa alan ammat­ti­lais­ten ja opis­ke­li­joi­den fii­lik­siin. Miten ja mik­si he pää­tyi­vät alal­le? Oman tari­nan­sa ker­to­vat muun muas­sa Sini-Sofia, Pet­te­ri ja Joseph.

Joseph Laku on viih­ty­nyt ensim­mäi­ses­sä Oulun-työ­pai­kas­saan Ran­te­kil­la jo 15 vuot­ta

Ete­lä­su­da­ni­lai­nen Joseph sai töi­tä Oulus­ta pus­ka­ra­dion kaut­ta. Ensim­mäi­set vuo­det oli­vat haas­ta­via: ”Pomo­ni jou­tui piir­tä­mään, kos­ka yhteis­tä kiel­tä ei ollut”, hän sanoo.

Sini-Sofia löy­si unel­mien­sa amma­tin yllät­täen: ”Rakas­tuin hit­saa­mi­seen”

Oman alan­sa voi löy­tää yllät­täen. Näin kävi oulu­lai­sel­le Sini-Sofia Tras­til­le, joka ei voi­si nyt kuvi­tel­la­kaan mie­lui­sam­paa ammat­tia itsel­leen. – Olen onne­kas, että pää­sin kokei­le­maan hit­saus­ta.

Jus­si vaih­toi alaa raken­nus­työ­maal­ta levy­sep­pä­hit­saa­jak­si: ”Työ­elä­mä­jak­so oli todel­la haus­ka”

Oma­toi­mi­ses­ta opis­ke­lus­ta OSAOl­la pitä­nyt Jus­si Hem­mi­lä suun­taa työ­elä­mään tas­kus­saan levy­sep­pä­hit­saa­jan pape­rit ja vaki­tui­nen työ­paik­ka.

”Monet eivät ajat­te­le, kuin­ka pal­jon hit­saa­mis­ta ympä­ril­läm­me näkyy­kään”

Oulus­sa toi­mi­van tark­kuus­me­ka­nii­kan huip­pu­asian­tun­ti­ja Mec­ta­len­tin osaa­mis­ta voi löy­tää niin kau­kaa ava­ruu­des­ta kuin syväl­tä val­ta­me­ren uume­nis­ta. OSAOs­ta val­mis­tu­neet hit­saa­jat Pia Aro­la ja Net­ta Sip­po­la ovat tuot­tei­den val­mis­tuk­ses­sa muka­na alus­ta asti tuo­mas­sa pro­jek­tei­hin ammat­ti­tai­to­aan.

Ško­da Trans­tec­hil­la työs­ken­te­le­vä Vil­le Män­ty­lä: ”Työs­sä­ni näen hyvin kone­pa­jan koko pro­ses­sin”

Sosi­aa­li­set tai­dot, ute­liai­suus ja avoin asen­ne kai­kel­le. Näis­tä omi­nai­suuk­sis­ta on ollut pal­jon etua työs­sä­ni, sanoo pro­jek­ti-insi­nöö­ri Vil­le Män­ty­lä.

Ville Mäntylä
Petteri Jämsä hitsaa

Pet­te­ri opis­ke­li aikui­se­na uuden amma­tin: ”Metal­lia­la kär­sii vää­ris­tä mie­li­ku­vis­ta”

Yksi puhe­lin­soit­to Iin Kone­pa­jal­le. Sen jäl­keen Pet­te­ri Jäm­säl­lä oli har­joit­te­lu­paik­ka – eikä hän osan­nut vie­lä aavis­taa, mitä kaik­kea se mah­dol­lis­tai­si hänel­le.

En ollut kos­kaan aiem­min hit­san­nut, mut­ta ensim­mäi­ses­tä ker­ras­ta läh­tien tie­sin, että tämä on ’minun jut­tu­ni’. Rakas­tuin hit­saa­mi­seen.


Sah-ko -logo
skoda logo
Ikp logo
rantek logo
nordictank logo
klmechanics logo

Tutus­tu työ­nan­ta­jiin

Metal­lia­lal­ta löy­tyy työ­mah­dol­li­suuk­sia monil­le. Kat­so alan yri­tyk­set ja avoi­met työ­pai­kat.

Mec­ta­lent on tuo­te­suun­nit­te­lun, tark­kuus­me­ka­nii­kan ja vaa­ti­van lai­te­val­mis­tuk­sen huip­pu­asian­tun­ti­ja. Autam­me part­ne­rei­tam­me kehit­tä­mään ja toteut­ta­maan inno­vaa­tioi­ta muun muas­sa uusien tek­no­lo­gioi­den, tur­val­li­suu­den ja ter­veys­tek­no­lo­gian aloil­la. Val­jas­tam­me laa­ja-alai­sen osaa­mi­sem­me kump­pa­nei­dem­me kil­pai­lue­duk­si suun­nit­te­le­mal­la ja val­mis­ta­mal­la heil­le rää­tä­löi­ty­jä ja laa­duk­kai­ta rat­kai­su­ja yksit­täi­sis­tä osis­ta pit­käl­le kehi­tet­tyi­hin lai­te­ko­ko­nai­suuk­siin.

Kat­so avoi­met työ­pai­kat.

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Nor­dic Tank on Suo­men joh­ta­va säi­liö­pe­rä­vau­nu­jen ja auto­säi­liöi­den val­mis­ta­ja. Val­mis­tam­me säi­liöi­tä ruos­tu­mat­to­mas­ta teräk­ses­tä ja alu­mii­nis­ta niin kul­je­tuk­seen, säi­ly­tyk­seen kuin teol­li­suu­den pro­ses­sei­hin oheis­lait­tei­neen. Lisäk­si toteu­tam­me kone­pa­ja­töi­tä ja eri­kois­tuot­tei­ta asiak­kai­den tar­pei­den mukaan, kuten esi­mer­kik­si rai­tio­vau­nu­jen ohjaa­mo­run­ko­ja. Tar­joam­me moni­puo­li­sia, mie­len­kiin­toi­sia ja haas­ta­via työ­teh­tä­viä huip­pu­tuot­tei­den paris­sa Oulus­sa!

Kat­so avoi­met työ­pai­kat.

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Olem­me täy­den pal­ve­lun luo­tet­ta­va ja jous­ta­va pal­ve­lun­tar­joa­ja. Me var­mis­tam­me, että asiak­kai­dem­me tuo­tan­to toi­mii luo­tet­ta­vas­ti ja tehok­kaas­ti. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat metal­li­myyn­ti, koneis­tet­ta­vien ja hit­sat­ta­vien osien ja raken­tei­den val­mis­tus, SFS-EN 1090 ‑teräs­ra­ken­tei­den val­mis­tus, pin­ta­kä­sit­te­ly, teol­li­suus­put­kis­to­jen ja säi­liöi­den val­mis­tus sekä teol­li­suu­den asennus‑, kor­jaus- ja kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­lut. Toi­mi­pis­teem­me sijait­se­vat Oulus­sa.

Kat­so avoi­met työ­pai­kat.

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Iin Kone­pa­ja Oy val­mis­taa suu­ria mit­ta­tark­ko­ja tuot­tei­ta ja teräs­ra­ken­tei­ta teol­li­suu­den vaa­ti­viin olo­suh­tei­siin. IKP Ser­vice Oy asennus‑, huol­to- ja kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­lut takaa­vat asiak­kai­dem­me toi­min­ta­var­muu­den kel­lon ympä­ri, vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä.

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Metal­power on moni­puo­li­nen metal­li­me­ka­nii­kan sopi­mus­val­mis­ta­ja, jon­ka asiak­kaat ovat iso­ja kan­sain­vä­li­siä yhtiöi­tä. Kone­kan­tam­me on erit­täin laa­ja ja työl­lis­täm­me kah­des­sa teh­taas­sam­me Oulun seu­dul­la yhteen­sä 135 alan ammat­ti­lais­ta.

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Ran­tek on säh­kö­teol­li­suu­den lai­te­val­mis­ta­ja, jon­ka huip­puo­saa­mis­ta ovat kää­min­tä, koneis­tus ja lai­te­ko­koon­pa­not sekä moni­puo­li­set rää­tä­löi­tä­vät rat­kai­sut.

 

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Suo­mes­sa Ško­da Grou­pil­la työs­ken­te­lee yli 700 ammat­ti­lais­ta. Työs­sä­si osal­lis­tut Poh­jois­mai­den joh­ta­van kis­ko­ka­lus­to­tuo­tan­non kehi­tyk­seen, täh­dä­ten kans­sam­me koh­ti ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pää tule­vai­suut­ta ja yhä toi­mi­vam­paa jouk­ko­lii­ken­net­tä. Työ­mah­dol­li­suuk­sia tar­joam­me toi­mis­tol­lam­me Oulus­sa, teh­taal­lam­me Otan­mäes­sä ja Ser­vice-yksi­köis­säm­me Hel­sin­gis­sä sekä Tam­pe­reel­la.

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

KL Mec­ha­nics on vah­va ja arvos­tet­tu hie­no­me­ka­nii­kan sopi­mus­val­mis­ta­ja yli 30-vuo­den koke­muk­sel­la. Moder­nit CNC-työs­tö­ko­neet sekä ammat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lö­kun­ta ovat tehok­kaan ja laa­duk­kaan toi­min­tam­me perus­ta. Tar­joam­me ja val­mis­tam­me vaa­ti­mus­ten­ne mukai­ses­ti osat ja kokoon­pa­not yksit­täis­kap­pa­leis­ta sar­joi­hin.

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Lisää avoi­mia työ­paik­ko­ja

Ran­te­kin työ­pai­kat TE-pal­ve­lui­den sivuil­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Iin Kone­pa­jan työ­pai­kat Työ­mark­ki­na­to­ril­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Ota yhteyt­tä

Onko sinul­la kysyt­tä­vää metal­lia­lan kam­pan­jas­ta? Haluat­ko esil­le yri­tyk­se­si ja avoi­met työ­pai­kat?
Tai olet­ko alan teki­jä ja haluat ker­toa tari­na­si täl­lä sivul­la? Ota yhteyt­tä mei­hin.

Anna­kai­sa Vää­rä­nie­mi
vies­tin­tä- ja mark­ki­noin­ti­koor­di­naat­to­ri
annakaisa.vaaraniemi@businessoulu.com
040 182 9071