Jus­si vaih­toi alaa raken­nus­työ­maal­ta levy­sep­pä­hit­saa­jak­si

Kun koro­na­pan­de­mia heit­ti kapu­loi­ta Jus­si Hem­mi­län työn­haun rat­tai­siin, päät­ti hän hakeu­tua opis­ke­le­maan OSAOon levy­sep­pä­hit­saa­jak­si. Oma­toi­mi­ses­ta opis­ke­lus­ta pitä­nyt Jus­si suun­taa työ­elä­mään tas­kus­saan levy­sep­pä­hit­saa­jan pape­rit ja vaki­tui­nen työ­paik­ka.

Kesä­kuus­sa OSAOs­ta levy­sep­pä­hit­saa­jak­si val­mis­tu­val­la Jus­si Hem­mi­läl­lä menee hyvin. Hit­sa­rin pape­rit ovat viit­tä vail­le taka­tas­kus­sa, ja alan ensim­mäi­nen vaki­tui­nen työ­paik­ka löy­tyi muu­ta­ma kuu­kausi sit­ten.

29-vuo­ti­aal­la Jus­sil­la oli taka­tas­kus­saan jo aikoi­naan OSAOs­sa opis­kel­lut put­kia­sen­ta­jan pape­rit. Jus­si teki jon­kin ver­ran put­kia­sen­ta­jan töi­tä val­mis­tu­mi­sen­sa jäl­keen ja pää­tyi monien mut­kien kaut­ta töi­hin raken­nus­työ­maal­le. Put­kia­sen­ta­jan työt jäi­vät pik­ku­hil­jaa taka-alal­le ja Jus­si teki raken­nus­työ­maal­la tim­pu­rin töi­tä.

Jus­si viih­tyi töis­sä raken­nus­työ­mail­la muu­ta­man vuo­den ajan ja asui myös jon­kin aikaa Hel­sin­gis­sä. Kun muut­to Ouluun tuli ajan­koh­tai­sek­si pari vuot­ta sit­ten, iski koro­na­pan­de­mia.

– Kun pan­de­mia alkoi, töi­tä ei oikein ollut. Kukaan ei uskal­ta­nut pal­ka­ta ihmi­siä epä­var­man tilan­teen takia, Jus­si ker­taa kah­den vuo­den takais­ta tilan­net­taan.

Jus­si näki sat­tu­mal­ta ilmoi­tuk­sen OSAOn jär­jes­tä­mäs­tä levy­sep­pä­hit­saa­ja­kou­lu­tuk­ses­ta TE-toi­mis­ton sivuil­la. Ala oli kiin­nos­ta­nut hän­tä jo aikai­sem­min.

– Olin miet­ti­nyt jo mones­ti, että haluai­sin jos­kus vie­lä teh­dä hit­sa­rin hom­mia. Levy­sep­pä­hit­saa­jan töis­sä minua kiin­nos­ti eri­tyi­ses­ti työn vaa­ti­vuus ja tark­kuus. Ajat­te­lin, että nyt pitää läh­teä, kun kou­lu­tus ker­ran osui koh­dal­le. Satuin pää­se­mään opis­ke­le­maan ja muka­vaa on ollut.

Hakuai­kaa kou­lu­tuk­seen oli enää yksi päi­vä, joten Jus­si teki pää­tök­sen kou­lu­tuk­seen hake­mi­ses­ta nopeas­ti

– Pää­tin, että minä menen nyt tuon­ne, Jus­si nau­rah­taa.

Oma­toi­mi­nen opis­ke­lu sopi Jus­sil­le

Jus­si sanoo, että kyn­nys läh­teä opis­ke­le­maan tois­ta tut­kin­toa useam­man vuo­den jäl­keen oli kor­kea.

– Jän­ni­tin, että osaan­ko­han enää opis­kel­la, kun olin ollut jo sen ver­ran aikaa työ­elä­mäs­sä. Tie­sin myös, että opis­ke­luai­ka­na ei tule samal­la taval­la rahaa kuin työ­elä­mäs­sä, ja sekin mie­ti­tyt­ti.

Jus­sin opin­not läh­ti­vät kui­ten­kin rul­laa­maan eteen­päin mal­lik­kaas­ti. Hän sanoo, että paras­ta levy­sep­pä­hit­saa­jan opin­nois­sa on ollut opis­ke­lun oma­toi­mi­suus.

– Olen tykän­nyt sii­tä, että opin­to­ja on voi­nut teh­dä omaan tah­tiin ja itse­näi­ses­ti. Ei ole tar­vin­nut odo­tel­la mui­ta, jos on osan­nut jo teh­dä jotain, hän tote­aa.

Jus­si sanoo, että opin­not eivät tun­tu­neet mis­sään vai­hees­sa eri­tyi­sen haas­ta­vil­ta. Myös koro­na­pan­de­mias­ta joh­tu­va etä­opis­ke­lu sopi Jus­sil­le hyvin. Hän poh­tii, että kai­kil­le etä­opis­ke­lu ei vält­tä­mät­tä ollut yhtä help­poa.

– Etä­opis­ke­lu sopi minul­le hyvin teo­rian opis­ke­lun kan­nal­ta, mut­ta ei se vält­tä­mät­tä kai­kil­le sovi. Teo­ri­aa tuli käy­tyä pal­jon läpi, mut­ta käy­tän­nön hom­mia ei etä­opis­ke­lu­na oikein voi­nut oppia. Etä­opis­ke­lim­me Team­sin kaut­ta ja kat­soim­me, kun opet­ta­jat opet­ti­vat videoin ja kuvin. Teim­me koti­teh­tä­viä ja palau­tim­me nii­tä opet­ta­jil­le kat­sot­ta­vak­si, Jus­si ker­too koro­na-ajan opin­nois­taan.

Opin­nois­saan Jus­si on tyy­ty­väi­nen sii­hen, että opis­ke­lu ja vapaa-aika pysyi­vät hyväs­sä tasa­pai­nos­sa.

– Kun kou­lul­la ei tar­vin­nut olla joka päi­vä kah­dek­saa tun­tia, jäi myös aikaa vapaa-ajal­le. Myös opet­ta­jat oli­vat muka­via ja osa­si­vat opet­taa todel­la hyvin. Kun kysyi, opet­ta­jat näyt­ti­vät ja ker­toi­vat, Jus­si kehuu.

Työ­elä­mä­jak­so syven­si osaa­mis­ta

Työ­elä­mä­jak­sois­ta Jus­sil­la on hyviä koke­muk­sia, jois­ta ensim­mäi­sen hän suo­rit­ti oulu­lai­ses­sa KL-Com­pa­ny Oy:ssä. Onnis­tu­nut työ­elä­mä­jak­so vah­vis­ti Jus­sin aja­tuk­sia sii­tä, että uusi alan­va­lin­ta oli osu­nut oike­aan.

Jus­si sanoo oppi­neen­sa työ­elä­mä­jak­sol­la pal­jon hit­saa­jan työn käy­tän­nön perus­teis­ta. Apu­na oli­vat koke­neem­mat työ­ka­ve­rit, jot­ka opas­ti­vat ja neu­voi­vat.

– Työ­elä­mä­jak­so KL-Com­pa­nys­sä oli todel­la haus­ka, ja siel­lä oli muka­vat ja hyvät työn­te­ki­jät. Minul­la ei ollut ensim­mäi­sel­lä työ­elä­mä­jak­sol­la vie­lä hir­veäs­ti työ­ko­ke­mus­ta, mut­ta kuu­kau­den aika­na opin pal­jon uut­ta, Jus­si sanoo.

Taka­tas­kus­sa tut­kin­to ja työ­paik­ka

Jus­si sai kevääl­lä 2022 val­mis­tu­mi­sen kor­vil­la vaki­tui­sen työ­pai­kan Oulun Laa­tua­sen­nus Oy:ltä, jos­sa hän on työs­ken­nel­lyt nyt pari kuu­kaut­ta hit­saa­ja­na. Hyvä sana Jus­sin asen­tees­ta ja tai­dois­ta oli kii­ri­nyt työ­elä­mä­jak­so­pai­kan kaut­ta toi­seen yri­tyk­seen.

– Nykyi­nen työ­nan­ta­ja­ni soit­ti minul­le ja kysyi, olen­ko täl­lä het­kel­lä töis­sä. Vas­tat­tua­ni kiel­tä­väs­ti hän kysyi, tuli­sin­ko heil­le töi­hin. Tuli hyvä fii­lis, kun ymmär­sin, että täs­sä ei tar­vit­se alkaa etsi­mään töi­tä, Jus­si iloit­see.

Uudet työt ovat läh­te­neet suju­maan hyvin. Tyy­pil­li­se­nä työ­päi­vä­nä Jus­si tulee töi­hin seit­se­mäk­si, lait­taa mas­kin pää­hän ja aloit­taa työt.

– Töi­tä on saa­nut teh­dä joka päi­vä ja pal­jon. Ei ole tar­vin­nut kädet tas­kus­sa sei­sos­kel­la, sanoo Jus­si tyy­ty­väi­se­nä.

Tule­vai­suu­des­sa Jus­si halu­aa kehit­tyä levy­sep­pä­hit­saa­jan perus­työs­sä.

– Haluan osa­ta perus­teel­li­ses­ti kaik­ki hom­mat ja tie­tää käy­tän­nön tasol­la, miten hom­mat teh­dään. Olen myös miet­ti­nyt, että voi­sin vie­lä jos­kus opis­kel­la moni­muo­to­to­teu­tuk­se­na jat­koa täl­le kou­lu­tuk­sel­le.

Jut­tu on jul­kais­tu alun perin Osao.fi:ssä.

Kir­joit­ta­ja: Lau­ra Lää­ve­ri-Uimo­nen
Kuvat: Jou­ni Yli­suu­ta­ri