Yhdek­sän kysy­mys­tä metal­lia­lan opin­nois­ta – OSAOn Mar­kus Sep­pä­nen vas­taa

Mies katsoo kameraan OSAOlla

Kuka sopii alal­le ja täy­tyy­kö opis­ke­li­jal­la olla aina haa­la­rit pääl­lä? Kou­lu­tus­pääl­lik­kö Mar­kus Sep­pä­nen työs­ken­te­lee OSAOl­la. Hän ker­too nyt vas­tauk­set kipe­riin kysy­myk­siin, jot­ka kos­ke­vat metal­lia­lan opin­toi­hin hakeu­tu­mis­ta sekä itse opis­ke­lua.

Mar­kus Sep­pä­nen työs­ken­te­lee OSAOl­la kou­lu­tus­pääl­lik­kö­nä. Mar­kus­ta voi kut­sua pit­kän lin­jan toi­mi­jak­si kou­lu­tusa­lal­la, sil­lä hän on vai­kut­ta­nut mones­sa työ­pai­kas­sa sekä opis­kel­lut aikui­siäl­lä usei­ta tut­kin­to­ja.

OSAOl­la Mar­kus orga­ni­soi ja kehit­tää kone- ja tuo­tan­to­tek­nii­kan kou­lu­tus­ta sekä toi­mii esi­hen­ki­lö­nä tii­mien­sä opet­ta­jil­le. Hänen teh­tä­viin­sä kuu­luu myös yhteis­työ­ver­kos­to­jen luo­mi­nen ja yri­ty­syh­teis­työn kehit­tä­mi­nen.

– Edus­tan ja tuon OSAOa tun­ne­tuk­si eri­lai­sis­sa ver­kos­tois­sa sekä tapah­tu­mis­sa.

Kysyim­me Mar­kuk­sel­ta yhdek­sän kysy­mys­tä metal­lia­lan opin­toi­hin hake­mi­ses­ta sekä opis­ke­lus­ta.

1. Mitä tut­kin­to­ja teil­lä voi opis­kel­la?

Meil­lä voi opis­kel­la kone- ja tuo­tan­to­tek­nii­kan perus­tut­kin­non, tuo­tan­to­tek­nii­kan ammat­ti­tut­kin­non, konea­sen­nuk­sen ja kun­nos­sa­pi­don ammat­ti­tut­kin­non tai tuo­tan­to­tek­nii­kan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non. Tut­kin­to­jen lisäk­si tar­joam­me kat­ta­vas­ti työ­voi­ma­kou­lu­tuk­sia eri rahoi­tus­muo­doil­la, jos haki­ja on TE-toi­mis­ton tai työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lun asia­kas.

Voit opis­kel­la myös esi­mer­kik­si oppi­so­pi­muk­sel­la tut­kin­non osia, jos olet löy­tä­nyt itsel­le­si työ­pai­kan ja tar­vit­set lisä­osaa­mis­ta.

2. Miten perus­tut­kin­toon hae­taan?

Perus­tut­kin­toon hae­taan yhteis­haus­sa, joka jär­jes­te­tään seu­raa­van ker­ran 21.2.–21.3.2023. Yhteis­haus­sa perus­tut­kin­to-opin­toi­hin hake­vat perus­kou­lun päät­tä­neet ja he, joil­la ei aikai­sem­paa tut­kin­toa.

Heil­le, jot­ka eivät voi hakea yhteis­haus­sa, on tar­jol­la jat­ku­va haku.

3. Mil­lai­sia asioi­ta haku­pro­ses­sis­sa pai­no­te­taan?

Yhteis­haus­sa käy­te­tään yhtei­siä val­ta­kun­nal­li­sia valin­ta­pe­rus­tei­ta. Valin­ta­pis­tei­tä saa kou­lu­me­nes­tyk­ses­tä, pai­no­tet­ta­vis­ta arvo­sa­nois­ta sekä amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta kos­ke­vas­ta ensim­mäi­ses­tä haku­toi­vees­ta. Jat­ku­vas­sa haus­sa opis­ke­li­jat vali­taan haas­tat­te­lun perus­teel­la. Haas­tat­te­lun pis­tey­tys (0–10) pai­not­tuu seu­raa­vas­ti:

Opis­ke­li­jak­si valit­ta­val­ta edel­ly­te­tään lisäk­si riit­tä­vää suo­men kie­len tai­toa.

4. Mil­lai­nen on kone- ja tuo­tan­to­tek­nii­kan perus­tut­kin­to?

Yhteis­haus­sa valit­tu­jen opis­ke­li­joi­den opin­not alka­vat elo­kuus­sa. Jokai­sel­le opis­ke­li­jal­le teh­dään opin­to­jen alus­sa hen­ki­lö­koh­tai­nen osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen suun­ni­tel­ma (HOKS). Sii­nä tar­kas­tel­laan muun muas­sa, mil­lai­nen on aiem­pi opis­ke­lu­his­to­ria, har­ras­tuk­set ja kes­kus­tel­laan opis­ke­li­jan moti­vaa­tios­ta opis­ke­luun liit­tyen.

Kou­lu­tus (180 osp) tapah­tuu moni­muo­to-ope­tuk­se­na, eli muka­na on lähi- ja etä­ope­tus­ta, itse­näis­tä opis­ke­lua ja työ­pai­kal­la tapah­tu­vaa oppi­mis­ta. Ensin opis­ke­li­ja suo­rit­taa pakol­li­set opin­not saa­dak­seen perus­tai­dot ennen suun­tau­tu­mis­ta. Lisäk­si on yleis­si­vis­tä­viä opin­to­ja, kuten mate­ma­tiik­kaa, äidin­kiel­tä ja mui­ta kie­liä.

Sen jäl­keen voi suun­tau­tua esi­mer­kik­si koneau­to­maa­tio­asen­ta­jak­si, koneis­ta­jak­si, konea­sen­ta­jak­si tai levy­sep­pä­hit­saa­jak­si. Levy­sep­pä­hit­saa­jak­si suun­taa­vat opin­not ovat olleet pit­kään suo­si­tuin suun­taa­va. Vaik­ka­kin koneis­ta­jan opin­not ovat nos­ta­neet vii­me vuo­si­na suo­sio­taan, kos­ka heis­tä­kin on kova pula työ­mark­ki­noil­la. Tänä syk­sy­nä aloi­tus­pai­kat oli­vat täyn­nä, ja uusia opis­ke­li­joi­ta aloit­ti 48. Vuon­na 2023 aloi­tus­paik­ko­jen mää­rä nousee 55 opis­ke­li­jaan.

5. Kuin­ka kau­an opin­not kes­tä­vät?

Opis­ke­lu­tah­din mää­rää kukin opis­ke­li­ja itse; meil­lä ei ole yhtä val­mis­tu­mis­päi­vää. Perus­tut­kin­to-opin­not kes­tä­vät yleen­sä 2,5–3 vuot­ta. Pakol­li­sis­sa opin­nois­sa opis­ke­li­ja näkee, mitä eri aloil­la teh­dään – ja se on hyvä, jos aiem­paa koke­mus­ta alal­ta ei ole.

Suun­tau­tu­mi­sen aika­na opis­ke­lu muut­tuu tavoit­teel­li­sem­mak­si ja sil­loin teh­dään muun muas­sa työ­har­joit­te­lu­ja yri­tyk­sis­sä.
Monel­la on vie­lä mie­li­ku­va ammat­ti­kou­lus­ta, jos­sa opis­kel­laan jak­so­jen ja luku­kausien mukaan. Nyky­ään opis­ke­li­jan osaa­mi­nen on kes­kiös­sä ja opis­ke­li­ja voi ede­tä oman moti­vaa­tion­sa sekä tai­to­jen­sa mukaan. Tääl­lä voi vai­kut­taa omiin valin­toi­hin­sa, mikä on tär­keä tai­to myös työ­elä­mäs­sä.

Meil­lä on mah­dol­li­suus myös Oamk Highway ‑väy­lä­opin­toi­hin, jos­sa opis­ke­li­ja pää­see valit­se­maan kurs­se­ja ammat­ti­kor­kea­kou­lun puo­lel­ta. Highway-väy­lä tar­jo­aa pai­kan jat­ko-opin­toi­hin ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa, sekä lyhen­tää opis­ke­luai­kaa siel­lä. Osa opis­ke­li­jois­ta suo­rit­taa myös tupla­tut­kin­toa.

Mies virtuaalihitsaa

6. Pitää­kö opis­ke­li­jan pitää haa­la­rei­ta pääl­lä kou­lus­sa?

Kai­kis­sa suun­taa­vis­sa on opin­to­ja, jois­sa haa­la­rei­ta on pidet­tä­vä pääl­lä. Haa­la­rei­den lisäk­si opis­ke­li­jal­la on tur­va­ken­gät, suo­ja­la­sit sekä tar­vit­taes­sa kuu­los­uo­jai­met. Oppi­vel­vol­li­sil­le opis­ke­li­joil­le työ­vaat­teet ja ‑väli­neet ovat ilmai­sia.

7. Voi­ko alaa opis­kel­la oppi­so­pi­muk­sel­la?

Kyl­lä, oppi­so­pi­muk­sel­la voi opis­kel­la koko tut­kin­non tai tut­kin­no­no­sia. Alan yri­tyk­set kai­paa­vat työn­te­ki­jöi­tä ja oppi­so­pi­muk­sel­la opis­ke­le­vien opis­ke­li­joi­den mää­rä on kas­va­nut aiem­piin vuo­siin ver­rat­tu­na. Oppi­so­pi­muk­sel­la opis­ke­le­va opis­ke­li­ja saa palk­kaa opis­ke­lu­jen­sa aika­na.

Usein opis­ke­li­jal­la on itsel­lään tie­dos­sa yri­tys, jos­sa halu­aa suo­rit­taa tut­kin­non oppi­so­pi­muk­sel­la. Mut­ta mei­hin­kin voi olla ensin yhtey­des­sä, sil­lä annam­me apua yri­tys­kon­tak­toin­tiin. Oppi­so­pi­muk­sel­la opis­ke­lun aloi­tus on mah­dol­lis­ta ympä­ri vuo­den.

8. Mik­si kan­nat­taa hakeu­tua metal­lia­lan opin­toi­hin OSAOl­le?

Vah­vuuk­siim­me voi lukea muun muas­sa laa­jat opis­ke­lu­mah­dol­li­suu­det, jat­ko-opis­ke­lu­mah­dol­li­suus, kes­kei­nen sijain­ti ja laa­jat ver­kos­tot. Osaa­mis­taan voi päi­vit­tää vaik­ka­pa ammat­ti­tut­kin­nol­la tai eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­nol­la­kin. Oulun seu­dul­ta ja lähel­tä löy­tyy myös hyvin alan töi­tä.

Meil­lä on lisäk­si ren­to, nuo­re­kas ja muu­ten­kin mai­nio mei­nin­ki tääl­lä OSAOl­la. Opet­ta­jat ovat alan­sa huip­pu­ja, työ­elä­mäs­tä tul­lei­ta ammat­ti­lai­sia.

9. Mil­lai­sis­ta omi­nai­suuk­sis­ta on hyö­tyä alan opis­ke­li­jal­le?

Kai­kis­sa suun­tau­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sis­sa vaa­di­taan omia jut­tu­ja. Metal­lia­lal­la opis­ke­le­vil­la on monen­lai­sia taus­to­ja ja useal­la on har­ras­tuk­sia, joi­den kaut­ta metal­liin liit­ty­vää osaa­mis­ta löy­tyy jo val­miik­si. Kes­kei­sin omi­nai­suus kui­ten­kin on moti­vaa­tio ja halu oppia.

Teks­ti ja kuvat: Anna­kai­sa Vää­rä­nie­mi

Lue myös

Tämä artik­ke­li on osa We<3metal-kampanjaa, jota Business­Oulu toteut­taa yhdes­sä metal­lia­lan yri­tys­ten sekä oppi­lai­tos­ten kans­sa. Kam­pan­jal­la on tar­koi­tus ava­ta metal­lia­lan posi­tii­vi­sia puo­lia sekä herä­tel­lä työ­elä­mä­va­lin­to­ja teke­vien mie­len­kiin­toa alaa koh­taan.