Sini-Sofia löy­si unel­mien­sa amma­tin yllät­täen: ”Rakas­tuin hit­saa­mi­seen”

Unel­ma­työn voi löy­tää yllät­täen. Näin kävi oulu­lai­sel­le Sini-Sofia Tras­til­le, joka ei voi­si nyt kuvi­tel­la­kaan mie­lui­sam­paa ammat­tia itsel­leen. – Rakas­tan työ­tä­ni hit­saa­ja­na. Olen onne­kas, että pää­sin kokei­le­maan hit­saus­ta.

Kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten Sini-Sofia Trast opis­ke­li media-assis­ten­tik­si ja teki työ­har­joit­te­lu­aan Oulun kau­pun­gin­teat­te­ril­la. Yhte­nä päi­vä­nä teat­te­ril­la Sini-Sofi­aa pyy­det­tiin hit­saa­maan teli­ne valo­heit­ti­mel­le. Se oli hänen ensim­mäi­nen kos­ke­tuk­sen­sa hit­saa­mi­seen, ja hän­tä ohjeis­tet­tiin, kuin­ka se teh­dään.

– En ollut kos­kaan aiem­min hit­san­nut, mut­ta sii­tä het­kes­tä läh­tien tie­sin, että tämä on ’minun jut­tu­ni’. Har­joit­te­lun jäl­keen soi­tin heti moneen oulu­lais­yri­tyk­seen ja kysyin töi­tä hit­saa­ja­na. Sanoin, että olen koke­ma­ton, mut­ta olen kiin­nos­tu­nut oppi­maan kai­ken. Rakas­tuin hit­saa­mi­seen.

Sini-Sofia haki hit­saa­maan työ­elä­mä­val­men­nuk­sen kaut­ta takai­sin Oulun kau­pun­gin­teat­te­ril­le. Vaki­tui­sen työ­pai­kan saa­mi­sek­si hänel­tä vaa­dit­tiin kui­ten­kin tut­kin­toa ja seu­raa­vak­si hän hakeu­tui opis­ke­le­maan alaa Oulun Aikuis­kou­lu­tus­kes­kuk­seen OAKK:lle. Hän lai­na­si myös kir­jas­tos­ta alan kir­jo­ja itse­näis­tä opis­ke­lua var­ten.

Sini-Sofia Trast hitsaa

Lin­ke­dI­nin avul­la ulko­mail­le

Vajaas­sa kah­des­sa vuo­des­sa hän opis­ke­li levy­sep­pä­hit­saa­jan perus­tut­kin­non. Hän teki kou­lun ohes­sa muu­ta­man vii­kon työ­kei­kan, johon vaa­dit­tiin hit­saus­luok­ka – ja jon­ka Sini-Sofia onnis­tui läpäi­se­mään moit­teit­ta.

– Yksi muka­vim­mis­ta asiois­ta kou­lus­sa oli moni­puo­li­nen konei­den käy­tön oppi­mi­nen. Se oli myös help­poa, ja opin nopeas­ti esi­mer­kik­si levy­leik­ku­rin sekä plas­ma­ko­neen käy­tön. Tie­to­ko­neo­saa­mi­ses­ta­ni oli apua sii­nä.

Kuu­kausi val­mis­tu­mi­sen­sa jäl­keen hän sai iloi­sen soi­ton enti­sel­tä opet­ta­jal­taan: oulu­lai­nen yri­tys oli kysel­lyt hit­saa­jaa pidem­piai­kai­seen työ­hön.

– Olin alkuun nel­jä vuot­ta töis­sä samas­sa yri­tyk­ses­sä. En kui­ten­kaan viih­ty­nyt työ­pai­kas­sa­ni ja pää­tin hakea töi­hin Euroo­pan hiuk­kas­fy­sii­kan tut­ki­mus­kes­kuk­seen (Cern).

Cer­nin palk­ka­lis­toil­le Sini-Sofia pää­tyi Lin­ke­dIn-pal­ve­lun kaut­ta.

Vuo­den ulko­maan­työs­ken­te­lyn jäl­keen hän alkoi kai­va­ta takai­sin poh­joi­seen, vii­leäm­pään ilmas­toon sekä lähei­sien­sä luok­se.

”Fyy­si­nen kun­to kehit­tyy töis­sä”

Nyky­ään Sini-Sofia työs­ken­te­lee oulu­lai­ses­sa Sah-Ko Oy:ssä, jon­ka pal­ve­lui­hin kuu­luu hit­sat­ta­vien ja koneis­tet­ta­vien osien ja teräs­ra­ken­tei­den val­mis­tus, pin­ta­kä­sit­te­ly, metal­li­myyn­ti, teol­li­suus­put­kis­to­jen ja säi­liöi­den val­mis­tus sekä teol­li­suu­den asen­nus- ja kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­lut.

Sini-Sofian työn­ku­vaan kuu­luu reis­saa­mi­nen niin Oulun lähia­lueil­la kuin muu­al­la Suo­mes­sa. Hän on työs­ken­nel­lyt sekä Ter­ra­fa­men kai­vok­sel­la että Oulun uuden sai­raa­lan raken­nus­pro­jek­tis­sa.

– Työ­ni ei ole pelk­kää hit­saa­mis­ta, vaan se on myös kun­nos­sa­pi­toa. Paras­ta täs­sä työs­sä on moni­puo­li­suus, vaih­te­le­vat työn­ku­vat sekä hui­put työ­ka­ve­rit.

Sini-Sofi­aa ei hait­taa, vaik­ka hän on yksi har­vois­ta Sah-Kol­la työs­ken­te­le­vis­tä nais­puo­li­sis­ta hit­saa­jis­ta. Hänen mie­les­tään työn­te­ko mies­ten kans­sa on lep­poi­saa ja haus­kaa.

– Sinän­sä on har­mi, ettei alal­la ole enem­pää nai­sia. Hit­saa­jan työ sopii nai­sil­le hyvin, kos­ka monet nai­set ovat myös tai­ta­via ja tark­ko­ja käsis­tään, sekä mah­dum­me ahtai­siin­kin tiloi­hin. Pie­ni käsi sujah­taa hyvin monen­lai­siin rakoi­hin.

– Tyk­kään itse rymy­tä ahtais­sa­kin pai­kois­sa. Fyy­si­nen kun­to kehit­tyy myös töis­sä, eikä salil­la tar­vit­se vält­tä­mät­tä käy­dä tree­naa­mas­sa.

Nainen katsoo kameraan teollisuushallissa

”Ei tar­vit­se elää kädes­tä suu­hun”

Vuo­ro­töi­tä Sini-Sofia tekee mie­lel­lään. Sun­nun­tai­li­sät ja yli­työt nos­ta­vat muka­vas­ti palk­kaa, hän mai­nit­see.

Työ­päi­vät vaa­ti­vat toi­si­naan pal­jon: Sini-Sofia saat­taa teh­dä 12-tun­ti­sia työ­vuo­ro­ja ja pais­kia töi­tä yli vii­kon ker­ral­la.

Haas­ta­vim­mak­si asiak­si Sini-Sofia ker­too fyy­si­sen voi­man käy­tön. Jois­sa­kin tilan­teis­sa hän kai­paa enem­män voi­maa ja saat­taa­kin sil­loin pyy­tää apua työ­ka­ve­reil­taan.

Vapaa-ajal­la hän arvos­taa eri­tyi­ses­ti aikaa urhei­le­mi­sel­le ja koi­ral­leen sekä hie­ron­taa ja laa­duk­kai­ta yöunia.

– Hit­saus ja asen­nus­töis­sä ei tar­vit­se elää kädes­tä suu­hun. Palk­kauk­seen olen tyy­ty­väi­nen.

We love metal

Sah-Ko Oy

Lue myös

Tämä artik­ke­li on osa We<3metal-kampanjaa, jota Business­Oulu toteut­taa yhdes­sä metal­lia­lan yri­tys­ten sekä oppi­lai­tos­ten kans­sa. Kam­pan­jal­la on tar­koi­tus ava­ta metal­lia­lan posi­tii­vi­sia puo­lia sekä herä­tel­lä työ­elä­mä­va­lin­to­ja teke­vien mie­len­kiin­toa alaa koh­taan.