Metal­liyö – ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan mah­dol­li­suuk­sien alaan

Syk­kii­kö sydä­me­si metal­lil­le? Siis muu­ta­kin kuin musii­kil­le?
Kiin­nos­taa­ko uusi, moni­puo­li­nen ammat­ti ja var­man työl­li­syy­den ala?

Olet­pa sit­ten metal­lin maa­il­maan tutus­tu­va tai koke­neem­pi kon­ka­ri, Metal­liyös­sä pää­set sel­vit­tä­mään, mitä kaik­kea alan ammat­ti­lai­set teke­vät ja miten sinä­kin löy­dät ura­pol­kusi alal­le. Koneis­ta­jak­si, levy­sep­pä­hit­saa­jak­si, asen­ta­jak­si… pää­tä sinä.

Metal­liyö jär­jes­te­tään tiis­tai­na 22. mar­ras­kuu­ta OSAOl­la, Kau­ko­vai­nion tek­nii­kan yksi­kös­sä (Kot­kan­tie 2 A) kel­lo 16–19.

Saat tie­toa kone- ja tuo­tan­to­tek­nii­kan opin­nois­ta sekä muis­ta alan kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta. Pai­kal­la on alan yri­tyk­siä esit­te­le­mäs­sä avoi­mia työ­paik­ko­jaan, ja pää­set tutus­tu­maan hei­dän osaa­mi­seen­sa. Muka­na ovat Nor­dic Tank, Mec­ta­lent, Säh­kö-Ran­tek Oy, KL Mec­ha­nics Oy ja Pro­bot Oy.

Voit kokeil­la itse­kin alan uusim­pia mene­tel­miä. Tule myös kurk­kaa­maan, miten nii­den käyt­tö onnis­tuu suo­si­tul­ta tik­tok­kaa­jal­ta, Andreas Tolo­sel­ta.

Andreas Tolonen skannaa metalliyrityksessä kättään

Tik­tok-täh­ti Andreas on tavat­ta­vis­sa tapah­tu­mas­sa kel­lo 16.30–17.

Lisäk­si ohjel­mas­sa on työ­pa­jo­ja sekä kah­vi- ja tee­tar­joi­lu herk­ku­jen kera. Pää­set kokei­le­maan esi­mer­kik­si vir­tu­aa­li­hit­saus­ta, jota on tar­jol­la non-stop-peri­aat­teel­la. Live­musiik­kia tar­joi­lee Kon­san Roses ‑bän­di, joka esiin­tyy tapah­tu­mas­sa kak­si ker­taa: 17.10–17.30 ja 18.10–18.30.

Ja kruu­nu­na hie­nol­le tapah­tu­mal­le: arvom­me kaik­kien Metal­liyös­sä käy­nei­den kes­ken 2 x 100 euron lah­ja­kort­tia Ari­nan toi­mi­pis­tei­siin (1 kort­ti / voit­ta­ja).

Näh­dään Metal­liyös­sä!

Ohjel­ma:

Työ­näy­tök­set pyö­ri­vät koko tapah­tu­man ajan. Ylei­sö voi kokeil­la:

Metal­liyö on osa We <3 metal-kam­pan­jaa, jota Business­Oulu toteut­taa yhdes­sä metal­lia­lan yri­tys­ten sekä oppi­lai­tos­ten kans­sa. Kam­pan­jal­la on tar­koi­tus ava­ta metal­lia­lan posi­tii­vi­sia puo­lia sekä herä­tel­lä työ­elä­mä­va­lin­to­ja teke­vien mie­len­kiin­toa alaa koh­taan.

Lisä­tie­to­ja tapah­tu­mas­ta anta­vat

Mari Rau­tiai­nen, Business­Oulu
pal­ve­lu­pääl­lik­kö
044 703 1370
mari.rautiainen@businessoulu.com

Mar­kus Sep­pä­nen, OSAO
kou­lu­tus­pääl­lik­kö
0504280752
markus.seppanen@osao.fi

Jos yllä­ole­va video ei käyn­nis­ty itses­tään, pai­na sen pääl­lä ole­vaa nuo­li­näp­päin­tä (ala­kul­mas­sa).