Ško­da Trans­tec­hil­la työs­ken­te­le­vä pro­jek­ti-insi­nöö­ri Vil­le Män­ty­lä: ”Työs­sä­ni näen hyvin kone­pa­jan koko pro­ses­sin”

Ville Mäntylä

Sosi­aa­li­set tai­dot, ute­liai­suus ja avoin asen­ne kai­kel­le. Näis­tä omi­nai­suuk­sis­ta on ollut pal­jon etua työs­sä­ni, sanoo pro­jek­ti-insi­nöö­ri Vil­le Män­ty­lä.

Ško­da Trans­tec­hil­la työs­ken­te­le­vä Vil­le Män­ty­lä huo­ma­si lukio-opis­ke­lu­jen­sa aika­na, että kie­let voi­si­vat olla hänen vah­vuu­ten­sa. Lop­pu­pe­leis­sä hän kui­ten­kin pää­tyi poh­ti­maan tek­nii­kan alaa seu­raa­va­na siir­to­naan, kos­ka se kiin­nos­ti enem­män.

Logis­tiik­kain­si­nöö­ri-vel­jel­tään hän oli kuul­lut innos­ta­via tari­noi­ta alas­ta ja vakuut­tu­nut, että se tar­jo­aa moni­puo­li­sia teh­tä­viä.

Armei­jan jäl­keen Vil­le opis­ke­li kone­tek­nii­kan insi­nöö­rik­si Sei­nä­joen ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Hän teki opin­toi­hin kuu­lu­vat työ­har­joit­te­lut ja päät­tö­työn lähia­lu­eel­la sijait­se­vas­sa metal­lia­lan yri­tyk­ses­sä, johon hän pää­tyi töi­hin opis­ke­lu­jen­sa jäl­keen.

– Olin aiem­min myös kesä­töis­sä työn­joh­ta­ja­na täs­sä tutus­sa teräs­ra­ken­tei­ta val­mis­ta­vas­sa pajas­sa, joten oli luon­nol­lis­ta jat­kaa samas­sa pai­kas­sa. Työs­ken­te­lin siel­lä kol­me vuot­ta pro­jek­ti-insi­nöö­ri­nä, kun­nes aloin etsiä töi­tä Oulus­ta.

”Oulu on viih­tyi­sä paik­ka”

Ouluun Vil­le muut­ti puo­li­son­sa luok­se tam­mi­kuus­sa 2021. Tuol­loin hänen puo­li­son­sa opis­ke­li Oulus­sa, ja Vil­le halusi asua tämän kans­sa samal­la paik­ka­kun­nal­la.

Kau­pun­ki ei ollut ete­lä­poh­ja­lai­sel­le mie­hel­le entuu­des­taan tut­tu. Oulun hän muis­taa aiem­mas­ta elä­mäs­tään vain ohi­kul­ku­paik­ka­na mat­kal­la Lap­piin.

– Nyt olen huo­man­nut, että Oulu on viih­tyi­sä paik­ka. Tääl­tä löy­ty­vät kaik­ki pal­ve­lut, joi­ta ihmi­nen tar­vit­see.

Viih­ty­vyy­teen on vai­kut­ta­nut suu­res­ti myös muka­va työ – sen sisäl­tö ja työ­ka­ve­rit. Vil­le, 27, ker­too ystä­vys­ty­neen­sä monien kans­sa työ­pai­kal­la niin, että kol­le­goi­den kans­sa tulee vie­tet­tyä välil­lä myös vapaa-aikaa.

”Pro­jek­ti­pääl­li­kön oikea käsi”

Yksi Ško­da Trans­tec­hin suu­rim­mis­ta pro­jek­teis­ta on täl­lä het­kel­lä pää­kau­pun­ki­seu­dul­le tule­vien Rai­de-Joke­ri-vau­nu­jen val­mis­ta­mi­nen. Vau­nut teh­dään kon­ser­nin Otan­mäen-teh­taal­la Kai­nuus­sa.

Pro­jek­ti-insi­nöö­ri­nä Vil­le huo­leh­tii muun muas­sa, että työt ete­ne­vät sovi­tus­ti, suun­ni­tel­lus­ti ja pysy­vät aika­tau­lus­sa.

– Olen ikään kuin pro­jek­ti­pääl­lik­köm­me oikea käsi. Vaik­ka bud­jet­ti­vas­tuu on pää­sään­töi­ses­ti pro­jek­ti­pääl­li­köl­lä, on täs­sä työs­sä myös oma vas­tuun­sa ja toi­men­ku­va­ni on laa­ja.

– Toi­min monien ihmis­ten kans­sa, niin tääl­lä Oulun-toi­mis­tol­la, teh­taal­la kuin asiak­kai­den kans­sa. Juok­se­vis­sa asiois­sa olen ensi­si­jai­nen yhteys­hen­ki­lö. Jos eteen tulee tilan­ne tai kysy­mys, johon en itse tie­dä vas­taus­ta, niin yri­tyk­sen sisäl­tä löy­tyy aina hen­ki­lö vas­taa­maan kysy­myk­siin.

Vil­le Män­ty­lä työs­ken­te­lee Oulus­sa pro­jek­ti-insi­nöö­ri­nä.

”Lat­tiat kiil­tä­vät ja valot lois­ta­vat”

Vähin­tään pari ker­taa kuu­kau­des­sa, tar­vit­taes­sa useam­min­kin, Vil­le vie­rai­lee Otan­mäen-kone­pa­jal­la, jos­sa val­mis­te­taan muun muas­sa rai­tio­vau­nu­ja.

– Monel­la on teh­das­työs­ken­te­lys­tä vää­rä kuva, jon­ka mukaan siel­lä oli­si hämä­rää ja likais­ta. Häm­mäs­te­lin itse­kin alkuun, kuin­ka siis­tiä teh­taal­la on. Varus­te­luo­sas­tol­la lat­tiat kiil­tä­vät ja valot lois­ta­vat kirk­kaas­ti.

– Samoin insi­nöö­reis­tä aja­tel­laan, että suu­rin osa meis­tä on mie­hiä. Ško­da Trans­tec­hil­la on töis­sä niin nai­sia kuin mie­hiä. On aina muka­va näh­dä, että alal­le tulee koko ajan enem­män nai­sia.

Otan­mäen-teh­taal­la hän tapaa esi­mer­kik­si tuo­tan­non­suun­nit­te­li­joi­ta ja tuo­tan­toin­si­nöö­re­jä. Työn­joh­ta­jat puo­les­taan teke­vät töi­tä koneis­ta­jien kans­sa, Vil­le mai­nit­see.

Kan­sain­vä­li­ses­sä työym­pä­ris­tös­sä pär­jää­mi­seen tar­vi­taan myös kie­li­tai­toa; enim­mäk­seen Vil­le käyt­tää työ­kie­le­nään suo­mea ja toi­si­naan englan­tia­kin, kun hän on yhtey­des­sä tšek­ki­läi­siin kol­le­goi­hin­sa tai ulko­mai­siin tava­ran­toi­mit­ta­jiin.

– Tämä on ainut­laa­tui­nen ala ja työ­teh­tä­vis­sä­ni näen hyvin kone­pa­jan koko pro­ses­sin. Minul­la on mai­niot mah­dol­li­suu­det näh­dä orga­ni­saa­tion kaik­ki osa-alu­eet ja mitä niis­sä tapah­tuu.

– Paras­ta työs­sä­ni on se, että pää­sen teke­mään hom­mia ammat­ti­tai­toi­sen poru­kan kans­sa. Meil­lä on tääl­lä pal­jon väkeä teke­mäs­sä tuo­tet­ta, joka kehit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä ja luo ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pää tule­vai­suut­ta.

”Työ­hy­vin­voin­ti on huo­mioi­tu hyvin”

Pää­sään­töi­ses­ti Vil­le työs­ken­te­lee maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin aloit­taen työ­päi­vän­sä kah­dek­sal­ta aamul­la. Osan vii­kos­ta hän työs­ken­te­lee etä­nä kotoa käsin, mut­ta hän tyk­kää myös men­nä uuteen toi­mis­toon Oulun Tek­no­lo­gia­ky­lään.

Työ­päi­vän­sä Vil­le pyr­kii lopet­ta­maan nel­jäl­tä ilta­päi­väl­lä. Jos­kus päi­vät saat­ta­vat kui­ten­kin venyä, mut­ta satun­nai­set yli­työt eivät hän­tä hait­taa.

– Vapaa-ajal­la palau­dun par­hai­ten urheil­len enkä sil­loin mie­ti työ­jut­tu­ja.

– Työ­hy­vin­voin­ti on huo­mioi­tu hyvin tääl­lä. Myös kehit­ty­mis­mah­dol­li­suu­det on otet­tu huo­mioon. Äsket­täin esi­mer­kik­si pro­jek­ti-insi­nöö­ri­nä työs­ken­te­le­vä kol­le­ga­ni yle­ni pro­jek­ti­pääl­li­kök­si.

Alan­sa palk­ka­ta­so kul­kee Vil­len mukaan hyvin lin­jas­sa työ­teh­tä­vien ja kehit­ty­mi­sen mukaan. Hän ker­too, että ensim­mäi­ses­sä työ­pai­kas­saan pro­jek­ti-insi­nöö­ri­nä hän sai palk­kaa alkuun vähän alle 3 000 euroa kuu­kau­des­sa. Mut­ta het­ken jäl­keen palk­ka nousi 3 000 parem­mal­le puo­lel­le – ja sii­tä läh­tien tie­nes­tit ovat nous­seet, Vil­le tote­aa tyy­ty­väi­se­nä.