Oulus­sa jär­jes­tet­tiin his­to­rian ensim­mäi­nen Metal­liyö – ”Muka­va näh­dä, miten monen ikäi­siä osal­lis­tu­jia tapah­tu­ma hou­kut­te­li”

Kolme hevimetallin soittajaa

Kuvat puhu­vat puo­les­taan: Metal­liyös­tä löy­tyi moni­puo­li­nen kat­taus näyt­teil­lea­set­ta­jia ja tapah­tu­maan osal­lis­tu­neet oli­vat todel­la kiin­nos­tu­neet alas­ta.

Metal­lia­la on jo pit­kän aikaa kai­van­nut mie­li­ku­vien uudis­ta­mis­ta, sanoo Mar­kus Sep­pä­nen, joka työs­ken­te­lee OSAOl­la kou­lu­tus­pääl­lik­kö­nä.

– Business­Oulun käyn­nis­tä­mä We love metal ‑kam­pan­ja on tuo­nut edus­ta­vas­ti esil­le Oulun alu­een yri­tyk­sien toi­min­taa ja työym­pä­ris­tö­jä, jois­sa alal­tam­me val­mis­tu­vat hen­ki­löt pää­se­vät työs­ken­te­le­mään. Kam­pan­jan syys­kausi hui­pen­tui tänään Metal­liyö-tapah­tu­maan, jos­sa alas­ta kiin­nos­tu­neet pää­si­vät tutus­tu­maan ja kokei­le­maan eri työ­teh­tä­viä, kuten koneis­ta­mis­ta, robot­ti­hit­saa­mis­ta ja kun­nos­sa­pi­don teh­tä­viä, Mar­kus ker­too.

Kaksi miestä OSAOlla

OSAOn Mar­kus Sep­pä­nen ja tik­tok­kaa­ja Andreas Tolo­nen.

Tapah­tu­ma koko­si alu­een eri toi­mi­jat OSAOl­le, Kau­ko­vai­nion tek­nii­kan yksik­köön, tiis­tai­na 22. mar­ras­kuu­ta.

– Metal­liyös­sä oli moni­puo­li­nen kat­taus näyt­teil­lea­set­ta­jia – yri­tyk­siä ja oppi­lai­tok­sia. Tapah­tu­maan osal­lis­tu­neet jutut­ti­vat yri­tyk­siä ja kokei­li­vat roh­keas­ti muun muas­sa vir­tu­aa­li­hit­saus­ta sekä tutus­tui­vat työ­näy­tök­siin. Muka­va oli näh­dä, miten monen ikäi­siä osal­lis­tu­jia Metal­liyö hou­kut­te­li, tote­aa pal­ve­lu­pääl­lik­kö Mari Rau­tiai­nen Busi­nes­sOu­lus­ta.

Business­Oulu toteut­taa We love metal ‑kam­pan­jaa yhdes­sä Oulun seu­dun metal­lia­lan yri­tys­ten sekä oppi­lai­tos­ten kans­sa. Kam­pan­jal­la on tar­koi­tus ava­ta metal­lia­lan posi­tii­vi­sia puo­lia sekä herä­tel­lä työ­elä­mä­va­lin­to­ja teke­vien mie­len­kiin­toa alaa koh­taan.

Alu­eel­ta löy­tyy run­saas­ti avoin­na ole­via työ­paik­ko­ja metal­lia­lan ammat­ti­lai­sil­le, niin uusil­le kuin alal­le palaa­vil­le. Valit­ta­va­na on myös pal­jon eri­lai­sia kou­lu­tus­paik­ko­ja.

– Yri­tyk­set ja työ­elä­mä on meil­le tär­keä yhteis­työ­kump­pa­ni. Yhteis­työ alan kai­kis­sa muo­dois­sa, mark­ki­noin­nis­ta uuden työn­te­ki­jän löy­ty­mi­seen vaa­tii mei­dän kaik­kien panos­ta ja sii­nä onnis­tu­mis­ta. Sii­nä Metal­liyö on meil­le kai­kil­le näkö­ala­paik­ka niin yri­tyk­siin kuin metal­lia­lan kou­lu­tuk­seen ja sen sisäl­töi­hin, Mar­kus mai­nit­see.

Mectalentin Hanna Ekdahl

Mec­ta­len­tin Han­na Ekdahl Metal­liyös­sä.

”Ensi vuon­na samois­sa mer­keis­sä”

Mar­ras­kui­sen metal­li­ta­pah­tu­man jär­jes­ti­vät yhteis­työs­sä Business­Oulu, Poh­jois-Poh­jan­maan TE-toi­mis­to, OSAO, OAMK, Oulun yli­opis­to ja Oulun osaa­mis­kes­kus OSKE.

Alan yri­tyk­sis­tä muka­na oli­vat Nor­dic Tank, Mec­ta­lent, Säh­kö-Ran­tek Oy, KL Mec­ha­nics Oy ja Pro­bot Oy. Hei­dän edus­ta­jan­sa vas­tai­li­vat kävi­jöi­den kysy­myk­siin ja ker­toi­vat alas­ta myös live­haas­tat­te­luis­sa.

Illan aika­na laval­la kuul­tiin esi­mer­kik­si, mit­kä asiat rat­kai­se­vat työ­haas­tat­te­lus­sa ja mil­lais­ta alal­la työs­ken­te­ly on oikeas­ti.

– OIen ker­to­nut yri­tyk­ses­täm­me ja alas­ta niin työn­ha­ki­joil­le kuin tei­neil­le, jot­ka ovat käy­neet stän­dil­läm­me, sanoo Mec­ta­len­tin mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö Han­na Ekdahl.

Tapah­tu­mas­sa vie­rai­li myös tik­tok-täh­ti Andreas Tolo­nen, joka kävi tes­taa­mas­sa vir­tu­aa­li­hit­saus­ta ja ker­toi havain­to­jaan metal­lia­lal­ta – ja jota fanit pyy­si­vät yhteis­ku­viin.

Ylei­sö pää­si kokei­le­maan työ­pa­jois­sa esi­mer­kik­si koneis­tus­ta ja ulko­tu­len hit­saa­mis­ta robo­til­la. Saat­toi­pa tapah­tu­mas­sa tör­mä­tä Pro­bo­tin robot­ti­koi­raan, joka juok­sen­te­li ihmis­mas­so­jen kes­kel­lä. Tai siel­lä pys­tyi tes­taa­maan Medi­tak­sen exos­ke­le­to­nia.

Metal­liyön ener­gi­sim­mäs­tä show’sta vas­ta­si Oulun kon­ser­va­to­rion opis­ke­li­jois­ta koos­tu­va Kon­san Roses ‑bän­di, joka soit­ti kak­si set­tiä tapah­tu­mas­sa.

– Posi­tii­vi­set koke­muk­set tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­ses­tä sekä itse Metal­liyös­tä roh­kai­see sano­maan, että ensi vuon­na näh­dään taas samois­sa mer­keis­sä, OSAOn Mar­kus Sep­pä­nen kom­men­toi.

Kuvat ja teks­ti: Anna­kai­sa Vää­rä­nie­mi

Kurk­kaa We love metal ‑kam­pan­jan sivus­toon tääl­lä.