We >3 metal on tääl­lä!

hitsasajanainen ja we love metal -logo

Business­Oulu on käyn­nis­tä­nyt We <3 metal ‑kam­pan­jan, jol­la on tar­koi­tus ava­ta metal­lia­lan posi­tii­vi­sia puo­lia sekä herä­tel­lä työ­elä­mä­va­lin­to­ja teke­vien mie­len­kiin­toa alaa koh­taan.

Metal­lia­lan työ­voi­ma­pu­la on arki­päi­vää. Oulus­ta ja lähi­seu­dul­ta löy­tyy pal­jon eri­lai­sia työ­paik­ko­ja metal­lia­lan ammat­ti­lai­sil­le, kuten hit­saa­jil­le ja koneis­ta­jil­le.

We <3 metal ‑kam­pan­jan täh­täi­mes­sä ovat sekä nuo­ret että van­hem­mat uraa tai alan vaih­toa poh­ti­vat hen­ki­löt.

– Me Business­Oulussa haluam­me aut­taa yri­tyk­siä nii­den toi­min­nas­sa. Metal­lia­lan yri­tyk­siä on täl­lä seu­dul­la liki 100, ja hei­dän toi­veen­sa oli nos­taa metal­lia­lan pro­fii­lia osaa­van työ­voi­man saa­ta­vuu­den paran­ta­mi­sek­si, sanoo pal­ve­lu­pääl­lik­kö Mari Rau­tiai­nen Busi­nes­sOu­lus­ta.

– Kam­pan­ja toteu­te­taan yhdes­sä yri­tys­ten sekä oppi­lai­tos­ten kans­sa. Toi­vot­ta­vas­ti annam­me mah­dol­li­sim­man monel­le kipi­nän hakeu­tua täl­le moni­puo­li­sia teh­tä­viä tar­joa­val­le alal­le ja töi­hin Oulun alu­een yri­tyk­siin.

Kam­pan­jan inter­net-sivus­tol­la (oulu.com/metal) voi tutus­tua alan avoi­miin työ­paik­koi­hin, kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­siin ja ura­ta­ri­noi­hin – niin suo­mek­si kuin englan­nik­si.

Myös Työn Tai­ta­jat on muka­na We <3 metal ‑kam­pan­jas­sa. Työn Tai­ta­jien Työ­elä­mä­päi­viä ja Työ­elä­mä­op­pi­tun­te­ja on jär­jes­tet­ty vuo­des­ta 2020.

Metal­li- ja kone­pa­ja­teol­li­suu­den yri­tyk­siä on jo aiem­min ollut muka­na toi­min­nas­sa, ja tätä toi­min­taa jat­ke­taan ja yhä useam­pi alan yri­tys on tulos­sa mukaan.

– Työn Tai­ta­jat tuo yri­tyk­set lähem­mäs nuo­ria ja avaa alan eri­lai­sia kou­lu­tus- ja työ­mah­dol­li­suuk­sia. Yri­tyk­sen edus­ta­jat ker­to­vat oman ura­ta­ri­nan­sa, ker­to­vat yri­tyk­ses­sä tar­vit­ta­vas­ta osaa­mi­ses­ta, yri­tyk­sen tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta sekä anta­vat vink­ke­jä työ­elä­mään. Tavoit­tee­na on innos­taa alal­le avaa­mal­la sitä, mitä tämä toi­mia­la tänä päi­vä­nä on, ker­too pro­jek­ti­pääl­lik­kö Tii­na Haa­pa­nie­mi.

Tule­via tapah­tu­mia, jois­sa We <3 metal on muka­na:

Kam­pan­ja on avoin kai­kil­le alan yri­tyk­sil­le, jot­ka toi­mi­vat Oulun alu­eel­la.
Jos yri­tyk­se­si halu­aa myös mukaan, ota yhteyt­tä mei­hin!

Tämän artik­ke­lin pää­ku­vas­sa esiin­tyy oulu­lai­ses­sa Sah-Ko Oy:ssä työs­ken­te­le­vä Sini-Sofia Trast, joka löy­si hit­saa­mi­ses­ta unel­ma-ammat­tin­sa sat­tu­mal­ta. Sini-Sofian tari­nan voit lukea tääl­tä.
.

Lisä­tie­to­ja

Mari Rau­tiai­nen
pal­ve­lu­pääl­lik­kö
044 703 1370
mari.rautiainen@businessoulu.com

Tii­na Haa­pa­nie­mi
pro­jek­ti­pääl­lik­kö
050 302 3196
tiina.haapaniemi@businessoulu.com

Anna­kai­sa Vää­rä­nie­mi
vies­tin­tä­koor­di­naat­to­ri
040 182 9071
annakaisa.vaaraniemi@businessoulu.com

Työn­ha­ki­joi­den lisäk­si Business­Oulu on apu­na työ­nan­ta­jil­le osaa­van työ­voi­man löy­tä­mi­ses­sä. Pes­ti-yksik­kö on yhteys­pis­te työ­voi­maa tar­vit­se­vil­le yri­tyk­sil­le.