KL Mec­ha­nic­sin Artun vin­kit nuo­rel­le työn­ha­ki­jal­le

Mies ja KL Mechanicsin rakennus

Tär­kein­tä on, että intoa ja moti­vaa­tio­ta riit­tää, sanoo työn­joh­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Art­tu Vil­ja­maa.

”Miten teil­le pää­see töi­hin?”

Tämä kysy­mys pyö­rii nyt monen nuo­ren mie­les­sä, kun käsil­lä on kesä­töi­den ja har­joit­te­lu­paik­ko­jen etsi­mi­nen. Tai jopa val­mis­tu­mi­sen jäl­kei­sen työ­pai­kan haku.

KL Mec­ha­nic­sin Art­tu Vil­ja­maa ava­si rek­ry­toin­nin näkö­kul­mia Kaak­ku­rin kou­lun nuo­ril­le, kun hän kävi tam­mi­kuun lopus­sa puhu­mas­sa Työn Tai­ta­jat ‑tapah­tu­mas­sa.

Vaik­ka Artun työ­nan­ta­ja edus­taa metal­li- ja kone­pa­ja­teol­li­suut­ta, hänen oppin­sa sopi­vat mil­le tahan­sa alal­le:

– Tär­kein­tä on työn­ha­ki­jan into ja moti­vaa­tio.

Kun Art­tu etsi opis­ke­lu­paik­kaa perus­kou­lun jäl­keen, hän oli miet­ti­nyt elekt­ro­niik­ka-asen­ta­jan uraa. Kou­lun kaut­ta hän pää­si tutus­tu­maan OSAOn eri vaih­toeh­toi­hin – ja suun­ni­tel­mat muut­tui­vat len­nos­ta.

– Valit­sin koneis­ta­mi­sen opin­not, jot­ka oli­vat erit­täin käy­tän­nön­lä­hei­set ja muka­vat. Hain opis­ke­lu­je­ni aika­na KL Mec­ha­nic­sil­le työ­har­joit­te­luun ja pää­sin sin­ne kesä­töi­hin­kin.

Myö­hem­min Art­tu on huo­man­nut omien valin­to­jen­sa avul­la, että hänen työ­pai­kal­laan voi ede­tä esi­hen­ki­lö­teh­tä­viin amma­til­li­sel­la­kin kou­lu­tuk­sel­la. Nyt hän työs­ken­te­lee työn­joh­ta­ja­na KL Mec­ha­nic­sil­la.

Art­tu kuvai­li myös, mil­lais­ta työ on nyky­ai­kai­ses­sa koneis­ta­mos­sa. Monel­le nuo­rel­le tulee yllä­tyk­se­nä, että koneis­ta­mi­nen on siis­tiä sisä­työ­tä ja sii­hen liit­tyy olen­nai­ses­ti ohjel­moin­ti: metal­lia­la ei ole­kaan enää pelk­kää räl­lä­köin­tiä.

Lisäk­si Artul­la oli pai­na­vaa asi­aa työ­elä­män sään­nöis­tä ja vink­ke­jä työn­ha­kuun:

Jos pää­set töi­hin

Läh­de: Art­tu Vil­ja­maa

Lue myös

Tämä artik­ke­li on osa We<3metal-kampanjaa, jota Business­Oulu toteut­taa yhdes­sä metal­lia­lan yri­tys­ten sekä oppi­lai­tos­ten kans­sa. Kam­pan­jal­la on tar­koi­tus ava­ta metal­lia­lan posi­tii­vi­sia puo­lia sekä herä­tel­lä työ­elä­mä­va­lin­to­ja teke­vien mie­len­kiin­toa alaa koh­taan.