9 kysy­mys­tä metal­lia­las­ta – ammat­ti­lai­set vas­taa­vat

Messuständi Oulun teatterilla

We love metal oli näyt­tä­väs­ti esil­lä Työn­tai­ta­jik­si-tapah­tu­mas­sa, jos­sa nuo­ret sai­vat tie­toa työ­elä­män eri puo­lis­ta. Otim­me sel­vää, mitä metal­lia­lal­le pyr­ki­vän kan­nat­taa tie­tää etu­kä­teen.

”Maa­il­ma on täyn­nä mah­dol­li­suuk­sia. Mut­ta, mikä on se sun jut­tu? Mitä sinä haluat teh­dä?”

Näil­lä sanoil­la juon­ta­ja, Business­Oulun asian­tun­ti­ja Sari Kaup­pi­la ava­si Työn­tai­ta­jik­si-tapah­tu­man Oulun teat­te­ril­la.

Nuor­ten ammat­ti- ja työ­elä­mä­ta­pah­tu­ma Työn­tai­ta­jak­si 2023 kerä­si tam­mi­kuun vii­mei­se­nä päi­vä­nä pai­kal­le perä­ti 2 200 kävi­jää – ja tar­jo­si nii­tä mah­dol­li­suuk­sia oman ura­po­lun suun­nit­te­luun, työn­ha­kuun ja amma­tin­va­lin­taan.

Nuo­ret sai­vat tie­toa työ­elä­mäs­tä ja eri amma­teis­ta myös jut­te­le­mal­la suo­raan työ­nan­ta­jien kans­sa. Ammat­ti­kir­jas­ton ”lai­na­kir­jat” eli eri alo­ja edus­ta­vat ihmi­set ker­toi­vat omis­ta työ­uris­taan ja arjes­taan. Muka­na oli noin 25 ammat­ti­kun­nan edus­ta­jat.

Ura­kah­vi­las­sa kävi­jät sai­vat puo­les­taan kysel­lä esi­mer­kik­si opin­nois­ta, kesä­töis­tä tai vaik­ka­pa työ­ha­ke­muk­sen teke­mi­ses­tä. Lukui­sat työ­näy­tök­set päi­vän aika­na osoit­ti­vat kon­kreet­ti­ses­ti, mitä tai­to­ja työ­elä­mäs­sä tar­vi­taan ja miten nii­tä opis­kel­laan.

Teat­te­rin käy­tä­vil­lä saat­toi pereh­tyä esi­mer­kik­si vir­tu­aa­li­hit­sauk­seen, yrt­tien maa­il­maan ja tans­si­vaan robot­tiin.

Paneeli Oulun teatterilla
Juha-Mat­ti Ran­ta­pää, Mar­kus Sep­pä­nen, Han­na Ekdahl ja Joseph Laku.

Metal­lia­lan kon­ka­rit äänes­sä

We love metal ‑kam­pan­ja näkyi vah­vas­ti Työn­tai­ta­jik­si-tapah­tu­mas­sa. Aamu­päi­väl­lä teat­te­rin Piki­sa­lis­sa jär­jes­tet­tiin panee­li­ti­lai­suus tee­mal­la ”opis­ke­lu ja ura­mah­dol­li­suu­det moder­nis­sa metal­liy­ri­tyk­ses­sä”.

Oulun seu­dul­la on kym­me­niä metal­lia­lan yri­tyk­siä ja tääl­lä metal­li­pa­ja­ko­ne­pa­ja­teol­li­suus tar­koit­taa muun muas­sa robo­tiik­kaa, pit­käl­le auto­ma­ti­soi­tu­ja pro­ses­se­ja, tek­no­lo­gia- ja tuo­te­ke­hi­tys­tä, tark­kuus­me­ka­niik­kaa, asian­tun­ti­ja- ja asia­kas­pal­ve­lu­työ­tä ja sopi­mus­val­mis­tuk­sen lop­puun hiot­tu­ja pro­ses­se­ja. Opin­to­pol­ku­vaih­toeh­to­ja on usei­ta ja alal­le tar­vi­taan jat­ku­vas­ti uusia osaa­jia.

Metal­lia­las­ta kes­kus­te­le­mas­sa oli­vat Mec­ta­len­tin Han­na Ekdahl, Säh­kö-Ran­te­kin Juha-Mat­ti Ran­ta­pää ja Joseph Laku sekä OSAOn Mar­kus Sep­pä­nen. Poi­mim­me panee­lis­ta kiin­nos­ta­vim­mat kysy­myk­set ja vas­tauk­set:

 1. Miten kuvai­li­sit metal­lia­laa kol­mel­la sanal­la?
  ”Ajan­koh­tai­nen, kehit­ty­vä, tek­ni­nen.” – Han­na
 2. Mit­kä asiat koros­tu­vat opin­nois­sa?
  ”Teke­mäl­lä oppi­mi­nen, hen­ki­lö­koh­tai­nen osaa­mis­pol­ku ja moti­vaa­tio.” – Mar­kus
 3. Miten alaa pää­see opis­ke­le­maan?
  ”Yhteis­haun kaut­ta nuo­ri pää­see amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen ympy­röi­hin. Sit­ten on pal­jon mui­ta­kin haku­ka­na­via. Kai­kil­le löy­tyy oma tapan­sa pääs­tä OSAOl­le opis­ke­le­maan. Meil­le pää­see jous­ta­vas­ti ja ympä­ri vuo­den.” – Mar­kus
 4. Mik­si kan­nat­taa suun­tau­tua metal­lia­lal­le?
  ”Jos halu­aa haas­taa itsen­sä, näis­sä töis­sä et ole iki­nä val­mis etkä tun­ne, että täs­sä ei oli­si enää mitään opit­ta­vaa. Tääl­lä on aina mie­len­kiin­toi­sia työ­teh­tä­viä sekä asiak­kai­ta, ja maa­il­man­ku­va avar­tuu.” – Han­na
 5. Mil­lai­sia tuot­tei­ta teil­lä teh­dään?
  ”Mei­dän val­mis­ta­mam­me tuot­teet voi pää­tyä vaik­ka­pa ihmi­sen luun sisään tai kal­loon kiin­ni. Tai satel­liit­tiin tai len­to­ko­nee­seen. Teh­dään aika pal­jon sel­lais­ta high­tec­hia.” – Han­na
 6. Miten palk­ka muo­dos­tuu?
  ”Palk­ka­ta­soon vai­kut­taa työ­teh­tä­vien vaa­ti­vuus ja oma osaa­mi­nen sekä oma aikaan­saan­nos. Palk­kaan voi siis vai­kut­taa itse­kin ja hyvät suo­ri­tuk­set pal­ki­taan.” – Juha-Mat­ti
 7. Mitä myyt­te­jä alas­ta on?
  ”Klas­si­nen myyt­ti on, että teh­taal­la ollaan naa­ma ras­vas­sa ja siel­lä on hir­veä mete­li. Rem­mit pyö­ri­vät ja ihmi­set huu­ta­vat. Höy­ryä suit­su­aa siel­tä ja tääl­tä. Mut­ta ei se kyl­lä sel­lais­ta ole. Meil­lä on hyvin siis­tit työ­ti­lat, kos­ka se on työ­tur­val­li­suus­asia­kin. Meil­lä esi­mer­kik­si osa kokoon­pa­nois­ta teh­dään puh­das­ti­lois­sa, jois­sa kont­rol­loi­daan, miten pal­jon pöly­hip­pusia sin­ne saa men­nä ja siel­lä ollaan täy­det suo­ja­va­rus­teet pääl­lä.” – Han­na
 8. Mihin kiin­ni­tät huo­mio­ta, kun palk­kaat kesä­työn­te­ki­jän?
  ”Työ­haas­tat­te­lu­ti­lan­tees­sa ensi­vai­ku­tel­ma on tär­keä. Olen rek­ry­toi­nut ihmi­siä 30 vuot­ta, ja osaan jo näh­dä, halu­aa­ko hen­ki­lö oikeas­ti töi­hin. Hänen oma kiin­nos­tuk­sen­sa ja moti­vaa­tion­sa rat­kai­se­vat.” – Juha-Mat­ti
 9. Miten kuvai­let työ­tä­si?
  ”Muka­va, haus­ka ja hyvä. Olen ollut Ran­te­kil­la 15 vuot­ta ja nyt val­mis­tan säh­kö­moot­to­rei­ta. Ennen kuin tulin metal­lia­lal­le, työs­ken­te­lin data­no­mi­na. Aluk­si oli vai­ke­aa, mut­ta nyt olen oppi­nut pal­jon ja opin koko ajan lisää uut­ta.” – Joseph

Lue myös Josep­hin tari­na:

Joseph Laku sai pus­ka­ra­dion kaut­ta ensim­mäi­sen työ­paik­kan­sa Oulus­sa – ”Pomo­ni jou­tui piir­tä­mään, kos­ka yhteis­tä kiel­tä ei ollut”

Lisää kiin­nos­ta­via jut­tu­ja

Tämä artik­ke­li on osa We<3metal-kampanjaa, jota Business­Oulu toteut­taa yhdes­sä metal­lia­lan yri­tys­ten sekä oppi­lai­tos­ten kans­sa. Kam­pan­jal­la on tar­koi­tus ava­ta metal­lia­lan posi­tii­vi­sia puo­lia sekä herä­tel­lä työ­elä­mä­va­lin­to­ja teke­vien mie­len­kiin­toa alaa koh­taan.