”Oulu on paik­ka, jos­sa into­hi­moi­set ihmi­set ja kau­nis luon­to toi­vot­ta­vat sinut ter­ve­tul­leek­si”

Man smiling at International House Oulu

Jun Naka­mu­ra on kotoi­sin Japa­nis­ta. Täl­lä het­kel­lä hän suo­rit­taa Inter­na­tio­nal Busi­ness Mana­ge­ment ‑mais­te­ri­tut­kin­toa Oulun yli­opis­tos­sa.

Moi! Olen Jun Naka­mu­ra. Opis­ke­len par­hail­laan mais­te­rik­si Oulun yli­opis­tos­sa.

Olen kotoi­sin Morio­kas­ta, his­to­rial­li­ses­ta ja kau­niis­ta kau­pun­gis­ta Japa­nin poh­jois­osas­ta. Se on hyvin saman­lai­nen kuin Oulu väes­tön­sä ja luon­ton­sa kan­nal­ta. Tulin Ouluun vaih­to-opis­ke­li­jak­si 2019–2020 ja rakas­tuin Ouluun. Elo­kuus­sa 2022 tulin tän­ne mais­te­rio­pis­ke­li­jak­si.

Kuvai­li­sin itseä­ni erään­lai­sek­si kulis­sien taka­na toi­mi­vak­si joh­to­hah­mok­si, joka on moti­voi­tu­nut tuke­maan mui­ta. Aikai­sem­pi työ­ko­ke­muk­se­ni sisäl­tää muun muas­sa star­tup-ken­täl­lä toi­mi­mi­sen ja tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen.

Jun Nakamura

Mitä teen Oulus­sa?

Opis­ke­len yli­opis­tos­sa kan­sain­vä­lis­tä lii­ke­toi­min­taa. Olen oppi­nut kan­sain­vä­li­ses­tä lii­ke­toi­min­nas­ta pal­jon useis­ta eri näkö­kul­mis­ta, kuten yrit­tä­jyy­den, inno­vaa­tioi­den ja stra­te­gioi­den näkö­kul­mis­ta.

Opis­ke­lu suo­ma­lai­ses­sa yli­opis­tos­sa on hie­man eri­lais­ta ver­rat­tu­na yli­opis­to-opin­toi­hi­ni Japa­nis­sa. Me kes­kus­te­lem­me tääl­lä pal­jon tun­neil­la ja meil­lä on enem­män mah­dol­li­suuk­sia ilmais­ta mie­li­pi­teem­me, mitä jän­ni­tin aluk­si hie­man. Nyt kui­ten­kin nau­tin kes­kus­te­luis­ta, joi­ta saan kokea mui­den opis­ke­li­joi­den kans­sa.

Teen yli­opis­tos­sa osa-aika­työ­tä, johon kuu­luu muun muas­sa mate­ri­aa­lien tuot­ta­mi­nen yli­opis­toon tule­via kan­sain­vä­li­siä opis­ke­li­joi­ta var­ten. Hyö­dyn­nän koke­muk­sia­ni vaih­to- ja mais­te­rio­pis­ke­li­ja­na ja yri­tän teh­dä mah­dol­li­sim­man hyö­dyl­li­siä sisäl­tö­jä, jois­ta käy ilmi, mil­lais­ta elä­mä on Oulus­sa.

Opin­to­je­ni ohel­la toi­min täl­lä het­kel­lä Oulun suo­ma­lais-japa­ni­lai­sen yhdis­tyk­sen eli OSJY:n hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä. Yhdis­tyk­ses­sä jär­jes­tän tapah­tu­mia, jois­sa esi­tel­lään japa­ni­lais­ta kult­tuu­ria oulu­lai­sil­le. Tou­ko­kuus­sa 2023 olin jär­jes­tä­mäs­sä Oulu Busi­ness Schoo­lin opet­ta­jil­le ja tut­ki­joil­le sus­hi-iltaa, jos­sa he pää­si­vät ver­kos­toi­tu­maan ja koki­vat eri­lai­sia kult­tuu­re­ja. Me teim­me sus­hia yhdes­sä japa­ni­lais­ten opis­ke­li­joi­den kans­sa.

Toi­von, että voi­sin esi­tel­lä japa­ni­lais­ta kult­tuu­ria enem­män ihmi­sil­le tääl­lä Oulus­sa.

Jun Nakamura

Mis­sä on lem­pi­paik­ka­ni?

Käyn usein Oulun Kui­vas­jär­vel­lä rau­hoit­tu­mas­sa ja buus­taa­mas­sa mie­lia­laa­ni. Yli­opis­tos­ta voin kävel­lä poh­joi­seen noin kym­me­nen minuut­tia ja olen Kui­vas­jär­ven ran­nal­la. Jos olen onne­kas, tal­vel­la voin näh­dä siel­lä revon­tu­lia yöl­lä.

Lisäk­si tyk­kään käy­dä kah­vi­lois­sa. Oulus­sa on pal­jon kah­vi­loi­ta, jois­sa on muka­va viet­tää aikaa, kuten Makia ja Robert’s Cof­fee. Näis­sä nau­tin tun­nel­mas­ta ja hyvis­tä tar­joi­luis­ta.

Jun Nakamura

Miten sopeu­duin elä­mää­ni Oulus­sa?

Yksi huo­mat­ta­va osa sopeu­tu­mis­ta on ollut kie­len oppi­mi­nen. Olen edel­leen kes­ki­ta­sol­la, ja mie­les­tä­ni suo­men kie­li on vai­kea oppia. Esi­mer­kik­si kie­lio­pin ymmär­tä­mi­nen sekä sano­jen, mur­tei­den ja puhu­tun kie­len muis­ta­mi­nen on han­ka­laa.

Tun­nen kui­ten­kin, että kun voin puhua pai­kal­lis­ten ihmis­ten kans­sa suo­mek­si, sopeu­dun suo­ma­lai­seen yhteis­kun­taan parem­min.

Tie­ten­kin lähes kaik­ki oulu­lai­set osaa­vat englan­tia, joten tääl­lä ei tar­vit­se huo­leh­tia lii­kaa kie­les­tä. Kui­ten­kin olen sitä miel­tä, että par­hai­ten Ouluun voi tutus­tua ja integroi­tua opis­ke­le­mal­la suo­men kiel­tä.

Täl­lä het­kel­lä käyn suo­men kie­len kurs­se­ja yli­opis­tol­la ja Vil­la Vic­to­ris­sa paran­taak­se­ni osaa­mis­ta­ni. Oulus­sa on pal­jon mah­dol­li­suuk­sia opis­kel­la suo­mea. Joten mik­si­pä emme opis­ke­li­si suo­men kiel­tä yhdes­sä?

Jun Nakamura