Slo­va­kias­ta Suo­meen: Tomas Sle­sa­rin elä­mä Oulus­sa

37-vuo­tias Tomas Sle­sar, kotoi­sin Slo­va­kias­ta, on asu­nut Oulus­sa jo 14 vuot­ta. Hän muut­ti Sak­sas­ta Suo­meen vai­mon­sa kans­sa, ja heil­lä on kol­me las­ta.

Slo­va­kian poh­joi­so­sis­ta Suo­meen saa­pu­nut Tomas Sle­sar kamp­pai­li alkuun kirk­kai­den kesäöi­den kans­sa. Hänel­le oli aivan uut­ta, että aurin­ko ei kos­kaan las­ke­nut kesäl­lä, ja sen vuok­si hänel­lä oli vai­keuk­sia nuk­ku­mi­sen kans­sa. Ajan myö­tä kui­ten­kin hän sopeu­tui Suo­men sää­hän, ja koki myös Suo­men kult­tuu­riin ja ihmi­siin tutus­tu­mi­sen hel­pok­si.

Per­he­si­teet vai­kut­ti­vat suu­res­ti Toma­sin pää­tök­seen muut­taa Ouluun, sil­lä hänen vai­mon­sa sisar asui jo Oulus­sa. Saa­pues­saan Ouluun, Tomas ilmoit­tau­tui Oulun yli­opis­ton kurs­seil­le. Aluk­si hän häm­mäs­tyi eroa­vai­suuk­sis­ta ilmas­tos­sa ja elä­män­ta­vois­sa ver­rat­tu­na hänen van­haan kotiin­sa, mut­ta suo­ma­lais­ten sydä­mel­li­nen luon­ne toi hänel­le loh­tua vai­kei­na­kin het­ki­nä.

Kah­dek­san vuot­ta työ­uras­taan Tomas viet­ti Trak­ker Oy:ssä, jos­sa hän vas­ta­si Poh­jois­mai­den ulko­puo­li­ses­ta myyn­ti­toi­min­nas­ta. Täl­lä het­kel­lä hän on töis­sä Euro­hun­til­la, jos­sa hän toi­mii Poh­jois­mai­den myyn­ti­pääl­lik­kö­nä. Työ­pai­kal­laan hän naut­tii etä­työs­ken­te­lyn jous­ta­vuu­des­ta, ja samal­la hän tekee satun­nai­sia työ­mat­ko­ja asiak­kai­den­sa luok­se.

Siir­ty­mi­nen Suo­men työ­kult­tuu­riin Slo­va­kian työ­kult­tuu­ris­ta oli Toma­sil­le suu­ri muu­tos. Suo­mes­sa työn, sen jous­ta­vuu­den ja vapaa-ajan tasa­pai­no oli hänel­le uut­ta sekä yllät­tä­vää. Esi­mer­kik­si mah­dol­li­suus prio­ri­soi­da per­he­vas­tui­ta, kuten las­ten hake­mis­ta kou­lus­ta, osoit­ti suo­ma­lais­ten yri­tys­ten tuen ja ympä­ris­tön tasa­pai­noi­sel­le elä­mäl­le.

Tomak­sel­le Suo­men työ­kult­tuu­ri oli kuin para­tii­si Itä-Euroo­pan työ­kult­tuu­riin ver­rat­tu­na. Kun Suo­mes­sa työ on teh­ty, työ­nan­ta­ja ei ole­ta jää­mään yli­töi­hin. Tämä antaa työn­te­ki­jöil­le enem­män vapaut­ta. Vapaus tuo kui­ten­kin vas­tuu­ta: työn vapaus antaa suu­rem­man vas­tuun­tun­teen, ja kan­nus­taa tehok­kaa­seen työs­ken­te­lyyn.

Kun Itä-Euroo­pas­sa val­lit­see hie­rark­ki­set työ­elä­män raken­teet, Suo­mes­sa on tun­ne tasa-arvos­ta. Tääl­lä kaik­ki koe­taan saman­ta­soi­sik­si työ­ase­mas­ta riip­pu­mat­ta, hän sanoo.

“Oulu on paik­ka, jos­sa kova työ koh­taa kor­kean elä­män­laa­dun.”

Tomas arvos­taa eri­tyi­sen pal­jon Oulus­sa luo­tu­ja ystä­vyys­suh­tei­ta. Kie­li­muu­rin ylit­tä­mi­nen ja uudet ihmis­suh­teet esi­mer­kik­si työ­pai­kal­la ovat paran­ta­neet hänen työ­elä­mäs­sään viih­ty­mis­tä sekä arkea koto­na.

Tomas koki, että Suo­men kie­len oppi­mi­nen oli hänel­le huo­mat­ta­va saa­vu­tus, joka aut­toi hän­tä sulau­tu­maan parem­min yhtei­söön.
Vaik­ka Tomas koh­ta­si mui­ta­kin haas­tei­ta, kuten lumi­myrs­ky­jä, hän on onnis­tu­nut omak­su­maan suo­ma­lai­sen elä­män­ta­van.

Hän koros­taa suo­ma­lais­ten sydä­mel­li­syyt­tä. Kukaan tääl­lä ei yri­tä olla tois­ta parem­pi. Suo­ma­lais­ten sydä­mel­li­syys ja yleis­tun­nel­ma ovat hänen lem­pi­asioi­taan Oulus­sa. Tomas uskoo, että Oulun talous on nousus­sa, ja sik­si kehot­taa yri­tyk­siä hyö­dyn­tä­mään kan­sain­vä­li­siä osaa­jia sekä näke­mään moni­muo­toi­suu­den inno­vaa­tioi­den läh­tee­nä – eikä uhka­na.

Tomas myös roh­kai­see kan­sain­vä­li­siä ihmi­siä suh­tau­tu­maan avoi­min mie­lin suo­ma­lai­seen elä­män­ta­paan. Suo­men kie­len oppi­mi­nen, kult­tuu­riin uppou­tu­mi­nen sekä per­hei­den vank­ko­jen tuki­jär­jes­tel­mien arvos­ta­mi­nen ovat aut­ta­neet hän­tä otta­maan suo­ma­lai­sen elä­män­tyy­lin omak­seen..

Toma­sin sil­mis­sä Oulu edus­taa muu­ta­kin kuin kau­pun­kia – se on paik­ka, jos­sa kova työ koh­taa kor­kean elä­män­laa­dun.

Teks­ti: Adrian Cana­les
Kään­nös: Anni-Maria Tei­rik­ko