Jawad Malik: ”Tääl­lä työ ja vapaa-aika ovat tasa­pai­nos­sa – mitä muu­ta voi­si pyy­tää?”

Jawad Malik tuli Pakis­ta­nis­ta Ouluun ja opis­ke­li tääl­lä kas­va­tus­tie­teen ja tek­no­lo­gian mais­te­rioh­jel­mas­sa. Nyt hän työs­ken­te­lee Nokial­la Sys­tem Per­for­mance ‑insi­nöö­ri­nä.

Kuka

Hei, olen Jawad Malik. Nyky­ään työs­ken­te­len Nokial­la Sys­tem Per­for­mance ‑insi­nöö­ri­nä.

Tulin tän­ne opis­ke­le­maan kas­va­tus­tie­teen ja tek­no­lo­gian mais­te­rioh­jel­maa sekä toteut­ta­maan verk­ko­vies­tin­tää koh­taan tun­te­maa­ni into­hi­moa.

Val­mis­tuin säh­kö- ja elekt­ro­niik­kain­si­nöö­rik­si Pakis­ta­nis­sa vuon­na 2009. Sen jäl­keen menin Ruot­siin suo­rit­ta­maan lop­puun säh­köin­si­nöö­rin mais­te­rin­tut­kin­to­ni.

Sit­ten pala­sin kotiin, työs­ken­te­lin muu­ta­man vuo­den verk­ko­vies­tin­tä­alal­la, läh­din kou­lut­tau­tu­maan lisää sekä opis­ke­lin kou­lu­tus­suun­nit­te­lua ja ‑joh­ta­mis­ta. Minul­la oli koke­mus­ta verk­ko­vies­tin­näs­tä ja kou­lu­tuk­ses­ta, joten pää­tin läh­teä suo­rit­ta­maan vie­lä yhtä mais­te­rin­tut­kin­toa, täl­lä ker­taa Suo­mes­sa.

Kol­me työn­täy­teis­tä vuot­ta­ni ovat vii­mein­kin kan­nat­ta­neet. Olen nyt töis­sä Nokial­la. Tai­pa­lee­ni on ollut pit­kä ja ainut­laa­tui­nen, mut­ta rakas­tan sen joka osaa. Kaik­ki eivät kul­je valit­se­maa­ni pit­kää tie­tä.

Mik­si

Ruot­sis­sa tajusin, miten pal­jon Poh­jois­mais­sa on poten­ti­aa­lia, joka jää kan­sain­vä­li­sil­tä opis­ke­li­joil­ta yleen­sä huo­maa­mat­ta. Kun sain kou­lu­tus­suun­nit­te­lun ja ‑hal­lin­non opin­to­ni val­miik­si Pakis­ta­nis­sa ja sain kovas­ti tar­vit­se­maa­ni koke­mus­ta, etsin samal­la uusia opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sia. Mut­ta sil­lä ker­taa hain nii­tä kas­va­tus­tie­tei­den ja tek­no­lo­gian alal­ta.

Uskon, että sosi­aa­li­set tai­dot, työ­etiik­ka, yhteis­toi­min­nal­li­nen oppi­mi­nen jne. ovat tär­kei­tä. Opin näi­tä kaik­kia kas­va­tus­tie­teen kurs­seil­la­ni.

Suo­mi tun­ne­taan kou­lu­tuk­ses­taan. Pidin Oulun yli­opis­ton tar­joa­mis­ta kurs­seis­ta. Ne vas­ta­si­vat sitä, mitä halusin teh­dä. Hyp­pä­sin tun­te­mat­to­maan ja tääl­lä olen! Oulu oli ensim­mäi­nen kau­pun­ki, johon tulin Suo­mes­sa, ja pidän täs­tä kau­pun­gis­ta suu­res­ti.

Mitä

Oulus­sa opis­kel­les­sa­ni työs­ken­te­lin pal­ve­lua­lal­la, ja sii­nä työs­sä näin pal­jon todel­li­sia suo­ma­lai­sia. He ovat todel­la muka­via ja kilt­te­jä.

Pidän täkä­läi­ses­sä yhteis­kun­nas­sa sii­tä, että kaik­ki on niin kuin on – suo­ra­vii­vais­ta. Pidän myös tääl­lä näky­väs­tä suku­puol­ten tasa-arvos­ta. Se, että näkee nai­sia pas­to­rei­na ja kul­jet­ta­mas­sa ras­kai­ta ajo­neu­vo­ja. On upe­aa näh­dä kaik­kien teke­vän kovas­ti työ­tä.

Per­hee­ni on nyt tääl­lä kans­sa­ni. Ensin minun oli vai­ke­aa olla pois­sa per­hee­ni luo­ta kol­men vuo­den ajan, vaik­ka kävin­kin pal­jon hei­dän luo­naan. Minul­la oli päi­vä­kir­ja, johon kir­joi­tin koke­muk­sia­ni. Aja­tus­te­ni ja unel­mie­ni kir­joit­ta­mi­nen muis­tiin aut­toi satei­si­na ja lumi­si­na päi­vi­nä.

Täs­sä maas­sa minä arvos­tan sitä, että se on tur­val­li­nen. Suo­ma­lai­nen kou­lu­tus naut­tii maa­il­man­mai­net­ta. Tääl­lä on puh­tain vesi, paras ilma, par­haat hyvin­voin­ti­pal­ve­lut – ja mikä tär­kein­tä, työ ja vapaa-aika ovat tasa­pai­nos­sa. Mitä muu­ta voi­si kukaan pyy­tää?

Jos voi­sin teh­dä kai­ken uudel­leen, opet­te­li­sin suo­mea aikai­sem­min. Tääl­lä suo­men kiel­tä voi oppia monis­sa eri pai­kois­sa, ja näi­nä päi­vi­nä perus­asiois­ta voi aloit­taa hyvin monen sovel­luk­sen kuten Duo­lin­gon avul­la. Ehdot­tai­sin kie­len opis­ke­lun aloit­ta­mi­sen ennen Suo­meen saa­pu­mis­ta kenel­le tahan­sa. Täkä­läi­set ihmi­set arvos­ta­vat sitä myös.

Lisäk­si neu­voi­sin tuli­joi­ta puhu­maan pai­kal­li­sil­le. Olen näh­nyt monen ulko­maa­lai­sen muut­ta­van takai­sin, kos­ka he tun­te­vat ole­van­sa yksin ja masen­tu­neen­sa tal­ven sekä pimey­den takia. Suo­ma­lais­ten kans­sa kan­nat­taa teh­dä itse aloi­te ja alkaa puhua heil­le.

Monet suo­ma­lai­set vai­kut­ta­vat varau­tu­neil­ta, aivan kuin he oli­si­vat kuo­res­sa. No, sinun tar­vit­see vain mur­taa se ”kuo­ri”. Sit­ten näet, että heis­tä voi tul­la hyviä ystä­viä­si.

Älä anna pit­kien valot­to­mien tal­vi­päi­vien ärsyt­tää, sil­lä tääl­lä on revon­tu­lia ja lun­ta! Suo­mes­sa on syy­tä ryh­tyä sosi­aa­li­sek­si – tulet naut­ti­maan sii­tä.

Mis­sä

Lap­sil­le ja opis­ke­li­joil­le on Oulus­sa pal­jon vapaa-ajan toi­min­taa vuo­den ympä­ri. Urhei­lu­hal­lit ovat mai­nio tapa tutus­tua ja ver­kos­toi­tua. Me jopa pelaam­me siel­lä toi­si­naan kri­ket­tiä.

Lun­ta näin aiem­min ainoas­taan lomil­la­ni. Tääl­lä se liit­tyy elä­män­tyy­liin, joten kaik­kia tal­viur­hei­lu­la­je­ja kan­nat­taa ope­tel­la, ja useim­pia niis­tä on tar­jol­la ilmai­sek­si.

Opis­ke­li­joil­le on run­saas­ti tar­jol­la etu­ja. Majoi­tus ja ruo­ka yli­opis­tol­la sekä kau­pun­gin pal­ve­lut ovat kaik­ki koh­tuu­hin­tais­ta. Sekä IT-alan että yhteis­kun­ta­tie­tei­den ja mui­den­kin alo­jen opis­ke­li­joil­le on tar­jol­la töi­tä.

Oulu Talent Hubin kal­tai­sil­ta yri­tyk­sil­tä ja orga­ni­saa­tioil­ta saa tukea. Jos olet tääl­lä per­hee­si kans­sa, ne aut­ta­vat jopa puo­li­soi­ta.
Mitä tahan­sa tar­vit­set, kaik­kea on tar­jol­la. Kie­li­kurs­se­ja, vapaa-ajan toi­min­taa, mitä vain. Neu­voi­sin käyt­tä­mään aikaa­si var­sin­kin pai­kal­lis­ten ihmis­ten ja kult­tuu­rin tutus­tu­mi­seen.

Minul­le Oulu on toi­nen koti­ni. Haluan kut­sua kan­sain­vä­li­set osaa­jat tut­ki­maan tätä maa­il­man­kolk­kaa, jol­la on pal­jon tar­jot­ta­vaa. Toi­von, että seu­raa­va mat­ka­koh­tee­si on Oulu – vuo­den 2026 kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki ja Skan­di­na­vian poh­joi­nen pää­kau­pun­ki.

Artik­ke­li on jul­kais­tu ensim­mäi­sen ker­ran oulutalenthub.fissä.

Oulu Talent Hub

Sinua saat­taa kiin­nos­taa myös nämä jutut

”Täkä­läi­sis­sä ihmi­sis­sä pidän sii­tä, että he ovat mai­nioi­ta kuun­te­li­joi­ta”

”Tun­sin ole­va­ni kes­kel­lä satua” – bra­si­lia­lai­nen Débo­ra arvos­taa Oulun kau­pun­ki­luon­toa

Shar­min Farah tun­tee oppi­neen­sa ”sisua” Oulus­sa

Oulun pyö­räi­ly­kult­tuu­ri oli aluk­si jär­ky­tys, mut­ta nyt Tama­ra Louis pyö­räi­lee kaik­kial­le

Ark­ki­teh­ti Doris Yue uskoo, että Oulus­sa unel­mat voi­vat toteu­tua