Oulua koh­ti: texa­si­lai­sen Adria­nin tari­na kas­vus­ta, vas­toin­käy­mi­sis­tä ja menes­tyk­ses­tä

Adrian Cana­les on kotoi­sin Texa­sis­ta, Yhdys­val­lois­ta. Hän on kut­su­nut Oulua kodik­seen jo 11 vuo­den ajan. Kun Adrian saa­pui Suo­meen, hänen suun­ni­tel­ma­naan oli aloit­taa uusi luku elä­mäs­sään, jat­kaa opin­to­jaan sekä käyn­nis­tää uusi työ­ura. Täl­lä het­kel­lä hän toi­mii vies­tin­nän har­joit­te­li­ja­na Inter­na­tio­nal House Oulus­sa.

Hei. Nime­ni on Adrian. Olen 38-vuo­tias ja kotoi­sin Texa­sis­ta. Olen asu­nut Oulus­sa jo yksi­tois­ta vuot­ta, ja Oulu on minul­le kuin toi­nen koti. Tein ensim­mäi­sen mat­ka­ni Suo­meen vuon­na 2013 sil­loi­sen vai­mo­ni kans­sa.

Ennen Suo­meen tuloa­ni suo­ri­tin mark­ki­noin­nin kan­di­daa­tin tut­kin­non ja työs­ken­te­lin puhe­lin­kes­kuk­ses­sa, joka myi vakuu­tuk­sia jopa seit­se­mäs­sä­tois­ta eri osa­val­tios­sa.

Suun­ni­tel­ma­ni Suo­meen tul­les­sa­ni oli aloit­taa uusi luku elä­mäs­sä­ni, jat­kaa opin­to­ja­ni sekä aloit­taa ura. Sik­si hain Oulun yli­opis­ton mark­ki­noin­nin mais­te­rioh­jel­maan ennen muut­toam­me. Minua ei hyväk­syt­ty ohjel­maan, mut­ta se ei estä­nyt minua sopeu­tu­mas­ta suo­ma­lai­seen kult­tuu­riin. Aloin käy­dä ilmai­sil­la suo­men kie­len kurs­seil­la Vil­la Vic­to­ris­sa ja menin TE-toi­mis­tol­le sel­vit­tä­mään, mil­lai­sia työ­mah­dol­li­suuk­sia minul­le oli­si tar­jol­la.

Vuon­na 2014 pää­sin TE-toi­mis­ton kaut­ta mukaan maa­han­muut­ta­jil­le tar­koi­te­tul­le kurs­sil­le, joka aut­toi minua integroi­tu­maan suo­ma­lai­seen kult­tuu­riin ja oppi­maan suo­men kiel­tä. Kurs­sin avul­la sopeu­duin uuteen ympä­ris­töö­ni ja han­kin suo­men kie­len osaa­mis­ta, joka aut­toi minua puo­les­taan pär­jää­mään parem­min työ­mark­ki­noil­la. Kurs­sin aika­na hain Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­luun (OAMK) opis­ke­le­maan Inter­na­tio­nal Busi­ness ‑tut­kin­toa, ja pää­sin sisään. Sain mah­dol­li­suu­den jat­kaa opin­to­ja­ni.

Ensi­vai­ku­tel­mat Oulus­ta

Kun saa­vuin Ouluun ensim­mäi­sen ker­ran, se oli kesä­kuu. Pää­sin tuol­loin heti koke­maan Suo­men kesän kau­neu­den ja syö­mään suo­ma­lai­sia man­si­koi­ta – jot­ka muu­ten ovat maa­il­man par­hai­ta man­si­koi­ta. Nau­tin myös pik­ni­keis­tä ja pyö­räi­lys­tä ympä­ri kau­pun­kia.

”Suo­ma­lai­set man­si­kat ovat maa­il­man par­haim­pia.”

Yllä­tyin aluk­si, kuin­ka aktii­vi­ses­ti pai­kal­li­set käve­le­vät ja pyö­räi­le­vät läpi vuo­den. Koto­na Texa­sis­sa tar­vit­see auton, muu­ten ei pää­se min­ne­kään tai ei voi teh­dä mitään.

Oulu­lai­set ovat vie­raan­va­rai­sia ja ren­to­ja. Pidän pal­jon sii­tä, kuin­ka ihmi­set arvos­ta­vat hen­ki­lö­koh­tais­ta tilaa. Tyk­kään viet­tää aikaa itsek­se­ni, mut­ta olen myös avoin ja nau­tin kes­kus­te­luis­ta hei­dän kans­saan, jos he alka­vat jutel­la kans­sa­ni. Minus­ta tun­tuu, että Oulu ja Suo­mi sopi­vat hyvin per­soo­naa­ni.

Elä­mä Oulus­sa

Elä­mä­ni Oulus­sa on ollut mah­ta­vaa. Onnek­si olen saa­nut raken­taa uuden elä­mä­ni tän­ne. Tie­tys­ti välil­lä on ollut vai­ke­aa, mut­ta lop­pu­jen lopuk­si ei voi­si olla parem­paa paik­kaa – jota saan vie­lä­pä kut­sua kodik­se­ni. Minul­la on 5‑vuotias poi­ka, joka tuo minul­le pal­jon iloa ja valoa elä­mää­ni.

Olen saa­nut toi­sen kan­di­tut­kin­to­ni val­miik­si Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta Inter­na­tio­nal Busi­ness-tut­kin­nos­ta ja työs­ken­nel­lyt kah­des­sa kan­sain­vä­li­ses­sä yri­tyk­ses­sä. Nyt toi­min vies­tin­nän har­joit­te­li­ja­na Inter­na­tio­nal House Oulus­sa.

Har­joit­te­lus­sa­ni pää­sen hyö­dyn­tä­mään englan­nin kie­len tai­toa­ni sekä mark­ki­noin­tio­saa­mis­ta­ni. Olen ystä­vys­ty­nyt sekä pai­kal­lis­ten että kan­sain­vä­lis­ten ihmis­ten kans­sa ja toi­min dj:nä Oulun musiik­kis­ke­nes­sä.

Työ­elä­mään sopeu­tu­mi­nen

Minul­la on ollut ilo työs­ken­nel­lä kah­des­sa kan­sain­vä­li­ses­sä yri­tyk­ses­sä myyn­nin asian­tun­ti­ja­na ja asia­kas­pääl­lik­kö­nä. Vuon­na 2017 opin­to­je­ni aika­na sain ensim­mäi­sen myyn­ti­teh­tä­vä­ni. Löy­sin työil­moi­tuk­sen ja hain englan­nin­kie­li­siä myyn­nin ammat­ti­lai­sia palk­kaa­vaan työ­paik­kaan. Pää­dyin sin­ne töi­hin parik­si vuo­dek­si. Vuon­na 2019 etsin muu­tos­ta elä­mää­ni.

Otin yhteyt­tä Lin­ke­dIn-ver­kos­too­ni. Sat­tui­kin niin, että joh­ta­ja ja se hen­ki­lö, joka kou­lut­ti minua ensim­mäi­ses­sä työ­pai­kas­sa­ni, oli palaa­mas­sa Ouluun. Sain tilai­suu­den toi­ses­sa yri­tyk­ses­sä, jos­sa pää­sin teke­mään samo­ja myyn­ti­teh­tä­viä kuin mitä jo tein. Pää­dyin sii­hen työ­paik­kaan nel­jäk­si vuo­dek­si. Sen jäl­keen tapah­tui taas odot­ta­mat­to­mia jut­tu­ja, ja minun piti alkaa etsiä uut­ta työ­tä. Se oli haas­ta­vaa aikaa, mut­ta pidin toi­voa­ni yllä ja sil­mä­ni auki.

Vuo­den 2024 alus­sa kuu­lin “Työntaitajiksi”-tapahtumasta. Menin Oulun teat­te­ril­le, ja osal­lis­tuin tapah­tu­maan, jos­ta löy­sin Inter­na­tio­nal House Oulun. Sinä aamu­na he oli­vat juu­ri ilmoit­ta­neet mark­ki­noin­nin ja vies­tin­nän har­joit­te­li­jan pai­kas­ta. Jätin hake­muk­se­ni ja soi­tin heti vies­tin­tä­pääl­li­köl­le esi­tel­läk­se­ni itse­ni. Nyt toi­min ylpeäs­ti vies­tin­tä­har­joit­te­li­ja­na Inter­na­tio­nal House Oulus­sa.

Suo­men työ­kult­tuu­ri oli vir­kis­tä­vää ver­rat­tu­na sii­hen, mitä koin Texa­sis­sa. Niis­sä kah­des­sa yri­tyk­ses­sä, jois­sa olen työs­ken­nel­lyt Suo­mes­sa, oli jous­ta­vat työ­ajat ja mah­dol­li­suus etä­työs­ken­te­lyyn, myös koro­na­pan­de­mian jäl­keen. Texa­sis­sa oli eri­lais­ta. Siel­lä totuin, että esi­hen­ki­lö seu­ra­si jat­ku­vas­ti kaik­kea mitä tein. Suo­mes­sa työn­te­ki­jät naut­ti­vat enem­män luot­ta­mus­ta. Ja kai­kil­le taa­taan kuu­kau­den pitui­nen loma vuo­sit­tain.

Haas­tei­ta ja vink­ke­jä

Vaik­ka olen pys­ty­nyt luo­maan Oulus­sa muka­van elä­män, on ollut joi­tain haas­tei­ta, jot­ka minun on täy­ty­nyt nujer­taa. Yksi niis­tä on kie­li. Suo­mi on mie­les­tä­ni yksi vai­keim­min opit­ta­via kie­liä. Yhden­tois­ta vuo­den jäl­keen ymmär­rän mel­kein kai­ken, mut­ta puhu­mi­nen on sil­ti vai­ke­aa.

Olen ollut onne­kas, että olen löy­tä­nyt englan­nin tai­to­ja­ni vas­taa­via työ­paik­ko­ja. Minua on hyö­dyt­tä­nyt myös se, että Oulu on mel­ko kan­sain­vä­li­nen kau­pun­ki, sil­lä suu­rin osa ihmi­sis­tä tääl­lä puhuu englan­tia erit­täin hyvin. Toi­von, että har­joit­te­lu­paik­ka­ni Inter­na­tio­nal House Oulus­sa aut­taa paran­ta­maan suo­men tai­to­ja­ni.

Toi­nen tääl­lä koke­ma­ni haas­te liit­tyy tal­ven pimey­teen ja kyl­myy­teen. Olen kui­ten­kin huo­man­nut, että tal­vel­la kaik­ki suo­ma­lai­set koke­vat han­ka­luuk­sia jos­sain mää­rin, ja usein he kar­kaa­vat­kin sau­naan pae­tak­seen kyl­mää. Rakas­tan suo­ma­lais­ta sau­na­kult­tuu­ria; se aut­taa minua niin monel­la tapaa.

Sau­no­mi­nen pitää yllä immuu­ni­jär­jes­tel­mää­ni, aut­taa minua pää­se­mään eroon stres­sis­tä ja tie­ten­kin se pitää läm­pi­mä­nä. Uskon, että eten­kin tal­vel­la on tär­ke­ää pitää ympä­ril­lä hyviä ihmi­siä ja har­ras­tuk­sia, jot­ka edis­tä­vät hyvin­voin­tia.

Kai­kis­ta suu­rin haas­te minul­le on ollut Oulus­sa työn löy­tä­mi­nen. Vaik­ka olen­kin onnis­tu­nut sii­nä, se ei ole ollut help­poa ja se vaa­tii pal­jon vai­vaa. Jos voi­sin antaa neu­vo­ja jol­le­kul­le, joka etsii töi­tä Oulus­ta, se liit­tyi­si ver­kos­toi­tu­mi­seen.

Kan­nat­taa ver­kos­toi­tua mah­dol­li­sim­man pal­jon. Tapah­tui­pa se Lin­ke­dI­nis­sä tai tun­te­mie­si ihmis­ten kans­sa – etsi kaik­ki saa­ta­vil­la ole­vat resurs­sit, jot­ka ohjaa­vat sinut oikeal­le tiel­le. Nii­tä on tar­jol­la run­saas­ti, esi­mer­kik­si Inter­na­tio­nal House Oulu tar­jo­aa moni­puo­li­sia pal­ve­lui­ta maa­han­muut­ta­jien aut­ta­mi­sek­si.

Sanoi­sin, että seu­raa työ­elä­mä­ta­pah­tu­mia ja mene nii­hin. Et voi kos­kaan tie­tää, mitä saa­tat niis­tä löy­tää. Sinun täy­tyy tuo­da itse­si esil­le ja myy­dä osaa­mis­ta­si. Se on ehkä epä­mu­ka­vaa, mut­ta se on lopul­ta kai­ken arvois­ta.

Kun haet paik­kaa, soi­ta rek­ry­toi­val­le pääl­li­köl­le. Esit­te­le itse­si ja tee itses­tä­si muis­tet­ta­va. Se lisää mah­dol­li­suuk­sia­si saa­da kut­su haas­tat­te­luun.

Kai­ken kaik­ki­aan, olen rakas­ta­nut Oulua saa­pu­mis­päi­väs­tä­ni läh­tien. Kuka tie­tää, mitä tule­vai­suus minul­le tuo tul­les­saan, mut­ta tois­tai­sek­si en ole läh­te­mäs­sä tääl­tä mihin­kään. Toi­von voi­va­ni jat­kaa muka­vaa elä­mää­ni tääl­lä hank­ki­mil­la­ni tie­doil­la ja tai­doil­la sekä kehit­tyä edel­leen.