Ylis­tys maa­gi­sel­le poh­joi­sel­le – Pava­nin mat­ka osak­si oulu­lais­ta yhtei­söä

Sri Lankan woman in Oulu

Ter­ve! Nime­ni on Pava­ni ja olen kii­tol­li­nen mah­dol­li­suu­des­ta jakaa tari­na­ni sii­tä, kuin­ka saa­vuin lumoa­vaan Ouluun elo­kuus­sa 2022.

Alun perin olen kotoi­sin Sri Lan­kas­ta. Läh­dim­me mat­kaan yhdes­sä avio­mie­he­ni kans­sa ja olem­me­kin löy­tä­neet Oulus­ta läm­pi­män sekä eloi­san yhtei­sön, joka on saa­nut kau­pun­gin tun­tu­maan kodil­ta.

Työ­uraa­ni olen teh­nyt aiem­min muun muas­sa hen­ki­lös­tö­hal­lin­nos­sa. Se ja kol­men vuo­den ajan joh­don assis­tent­ti­na Sri Lan­kas­sa toi­mi­mi­nen on anta­nut minul­le lisää itse­var­muut­ta ja val­miut­ta työs­ken­nel­lä suo­ma­lai­ses­sa työ­pai­kas­sa.

Olen kui­ten­kin huo­man­nut, että kie­len oppi­mi­nen on avain integroi­tua suo­ma­lai­seen yhteis­kun­taan. Sik­si osal­lis­tuin ensim­mäi­se­nä tääl­lä TE-pal­ve­lui­den tar­joa­mal­le kie­li­kurs­sil­le.

Mitä elä­mää­ni kuu­luu nyt?

Suo­men kie­len opis­ke­lu ja kie­len oppi­mi­nen on ollut kes­kei­nen osa elä­mää­ni Oulus­sa. Kie­li on mah­dol­lis­ta­nut tutus­tu­mi­sen pai­kal­li­siin ihmi­siin, sekä sen avul­la koen ole­va­ni osa pai­kal­lis­ta yhtei­söä.

Suo­men kie­li ei ole hel­poin opit­ta­va, var­sin­kaan kie­lio­pil­li­ses­ti. Puhut­taes­sa suo­mea ihmi­set eivät kui­ten­kaan kiin­ni­tä huo­mio­ta kie­liop­pi­vir­hei­siin. Kie­li pitää myös sisäl­lään pal­jon eri­lai­sia mur­tei­ta.

Osa­na kie­lio­pin­to­ja­ni sain mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua kah­teen har­joit­te­luun, jois­ta molem­mat liit­tyi­vät tule­vai­suu­den töi­hi­ni. Koen, että har­joit­te­lut ovat mah­ta­va tilai­suus oppia suo­ma­lai­ses­ta työ­kult­tuu­ris­ta. Suo­men kie­len opis­ke­li­ja­na olen myös pääs­syt hyö­ty­mään monen­lai­sis­ta etuuk­sis­ta, kuten alen­nuk­sis­ta kun­to­sa­lil­le, uima­hal­lei­hin ja ravin­to­loi­hin.

Sosi­aa­li­se­na ihmi­se­nä olen löy­tä­nyt suur­ta iloa sii­tä, että pää­sen tapaa­maan suo­ma­lai­sia ja jut­te­le­maan hei­dän kans­saan suo­ma­lai­ses­ta kult­tuu­ris­ta. Eräs lem­pi­pai­kois­ta­ni on Oulus­sa sijait­se­va Valo­ta­lo. Valo­ta­lol­la pää­see tapaa­maan ystä­viä, ren­tou­tu­maan sekä hyö­dyn­tä­mään ilmais­ta ohjaus­ta. Käyn itse siel­lä usein vapaa­eh­toi­se­na aut­ta­mas­sa ihmi­siä.
Kesäi­sin tyk­kään kävel­lä ja pyö­räil­lä eri­tyi­ses­ti iltai­sin; samal­la pää­sen naut­ti­maan ilta-aurin­gos­ta.

Sri Lankan woman in Oulu

Miten val­mis­tau­duin tal­veen?

Tal­ven lähes­tyes­sä kau­pun­ki muut­tuu. Jopa ilta­päi­vi­sin on todel­la pime­ää. Toi­saal­ta pimeys tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den naut­tia kau­niis­ta revon­tu­lis­ta.

Tal­vi tuo muka­naan usei­ta mie­len­kiin­toi­sia akti­vi­teet­te­jä: sil­loin pää­see esi­mer­kik­si hiih­tä­mään ja luis­te­le­maan. Tal­vi­sin on tar­jol­la myös monen­lai­sia tapah­tu­mia, joi­ta pai­kal­li­set orga­ni­saa­tiot jär­jes­tä­vät ilmai­sek­si.

Tal­vel­la lem­pi­paik­ka­ni on Lap­pi, jos­sa sijait­see esi­mer­kik­si Jou­lu­pu­kin Paja­ky­lä. Vie­rai­lu Jou­lu­pu­kin Paja­ky­läs­sä Rova­nie­mel­lä on ehdot­to­mas­ti lumoa­va koke­mus.

Sri Lankan woman in Oulu

Tukea maa­han­muut­ta­jil­le

Olin häm­mäs­ty­nyt sii­tä, kuin­ka läm­pi­mäs­ti Suo­mi toi­vot­taa maa­han­muut­ta­ja ter­ve­tul­leek­si. Luke­mat­to­mat kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mat ja ‑ohjel­mat pyr­ki­vät jaka­maan infor­maa­tio­ta sekä vaa­li­maan tun­net­ta sii­tä, että jokai­nen maa­han­muut­ta­ja kuu­luu jouk­koon.
Oulun yli­opis­to tar­jo­aa kie­li­kurs­se­ja sekä mui­ta akti­vi­teet­te­ja maa­han­muut­ta­jil­le. Täl­lai­nen avoi­muus maa­han­muut­ta­jia koh­taan on saa­nut tun­te­maan itse­ni arvos­te­tuk­si, samal­la vah­vis­taen koke­maa­ni rak­kaut­ta Suo­mea koh­taan.

Tai­pa­lee­ni Oulus­sa on ollut suo­raan sanoen maa­gi­nen. Olen kii­tol­li­nen vas­taa­not­ta­vai­ses­ta yhtei­sös­tä, mah­dol­li­suu­des­ta kas­vaa ja oppia, sekä mah­dol­li­suu­des­ta kokea tämän kau­niin kau­pun­gin uniik­ke­ja elä­myk­siä niin kesäl­lä kuin tal­vel­la.

Oulu on vie­nyt sydä­me­ni ja odo­tan innol­la tule­via seik­kai­lu­ja, uusia koh­taa­mi­sia ja ihmis­suh­tei­ta sekä osal­li­se­na ole­mis­ta täs­sä mah­ta­vas­sa yhtei­sös­sä. Kii­tos, Oulu.

Sri Lankan woman in Oulu