”Oulu on teh­nyt unel­mis­ta­ni tot­ta” – bra­si­lia­lai­sen Eduar­don aja­tuk­sia kii­tol­li­suu­den polul­ta

Eduar­do Tomi­na­ga on asu­nut Oulus­sa jo lähes vii­si vuot­ta. Hän on kotoi­sin Bra­si­lian Flo­ria­no­po­lis­ta. Nyt hän on toh­to­rio­pis­ke­li­ja Oulun yli­opis­tos­sa ja tekee lan­gat­to­man vies­tin­nän tut­ki­mus­ta 6G Flags­hip ‑tii­mis­sä.

Ennen kuin Eduar­do Tomi­na­ga sai teh­tyä säh­kö­tek­nii­kan kan­di­daa­tin tut­kin­ton­sa lop­puun Bra­si­lias­sa, hän ker­toi pro­fes­so­ril­leen kiin­nos­tuk­sen­sa lan­gat­to­maan vies­tin­tään ja halus­taan opis­kel­la ulko­mail­la. Eduar­do oli aina haa­veil­lut ulko­mail­la opis­ke­lus­ta.

Eduar­don pro­fes­so­ril­la oli yhteyk­siä Ouluun, mikä aut­toi pro­ses­sis­sa, ja hänet hyväk­syt­tiin Oulun yli­opis­ton opis­ke­li­jak­si.

Aja­tuk­sia Oulus­ta

Kun Eduar­do muis­te­lee saa­pu­mis­taan Ouluun, kau­pun­ki vai­kut­ti huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mäl­tä ver­rat­tu­na hänen koti­kau­pun­kiin­sa. Oulus­sa tun­tui myös ole­van poik­keuk­sel­li­sen kyl­mä, vaik­ka sil­loin oli +6 astet­ta läm­min­tä. Hän ker­too, vaik­ka Oulu onkin pie­ni kau­pun­ki, sil­lä on monia etu­ja – niin pie­nen kuin suu­ren kau­pun­gin etu­ja.

Oulus­ta löy­tyy muun muas­sa muka­via baa­re­ja, ja oulu­lai­set ovat ystä­väl­li­siä ihmi­siä, hän mai­nit­see.

Eduar­don mie­les­tä Oulu on lois­ta­va paik­ka asua sekä paras paik­ka teh­dä tut­ki­mus­ta ja työs­ken­nel­lä tie­to­lii­ken­nea­lal­la. Ainoak­si han­ka­lak­si puo­lek­si hän kokee kau­pun­gin sijain­nin. Hän rakas­taa mat­kus­ta­mis­ta, mut­ta ulko­mail­le reis­saa­mis­ta hidas­taa hänen mie­les­tään se, että ensin pitää mat­kus­taa Oulus­ta Hel­sin­kiin.

Oulu on Eduar­don mie­les­tä tur­val­li­nen ja iha­na paik­ka. Oulus­sa on pal­jon kan­sain­vä­li­siä ihmi­siä, hän sanoo. Hän on erit­täin kii­tol­li­nen, että hän on tavan­nut ja löy­tä­nyt ystä­viä monis­ta eri kult­tuu­reis­ta.

Entä­pä suo­men kie­len opis­ke­lu ja käyt­tö? Eduar­do otti suo­men kie­len kurs­se­ja mais­te­rin tut­kin­ton­sa aika­na ja haluai­si jat­kaa kie­len oppi­mis­ta, mut­ta hän oli­si myös val­mis elä­mään elä­mään­sä vain englan­nin kiel­tä käyt­täen.

Päi­vä Eduar­don elä­mäs­sä

Eduar­dol­la on monia har­ras­tuk­sia, mut­ta hänen suo­sik­ki­har­ras­tuk­sen­sa on salil­la käy­mi­nen. Hän kut­suu itse­ään “kun­to­sa­li­ro­tak­si”. Yleen­sä hän käyn­nis­tää päi­vän­sä tun­nin salit­ree­nil­lä.

Opin­to­jen­sa alku­vai­hees­sa hän kävi enem­män luen­noil­la. Opin­to­jen­sa lop­pu­vai­hees­sa Eduar­do kään­si huo­mion­sa tut­ki­muk­seen; nyt hän saa päät­tää työs­ken­te­lee­kö yli­opis­tol­la vai kotoa käsin. Kun hän saa päi­vän­sä työ­teh­tä­vät teh­tyä ja vapaa-aika alkaa, hän tapaa mie­lel­lään ystä­vi­ään kah­vi­ku­pin tai päi­väl­li­sen äärel­lä.

Suo­men ja Bra­si­lian työs­ken­te­ly­tyy­lien ero­ja poh­dit­taes­sa Eduar­do tote­aa, että Suo­men työ­kult­tuu­ri on orga­ni­soi­tu­neem­paa ja ren­nom­paa. Suo­mes­sa koros­tuu työ- ja per­he-elä­män tasa­pai­no, hän poh­tii.

Hän arvos­taa pit­kiä pal­kal­li­sia lomia ja pitää työym­pä­ris­töä vähem­män stres­saa­va­na. Kii­tol­li­se­na Oulun tar­joa­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta, Eduar­do halu­aa jat­kaa asu­mis­ta ja työs­ken­te­lyä Suo­mes­sa myös tut­ki­muk­sen­sa jäl­keen.

Hyvä tuki ympä­ril­lä

Eduar­do on koke­nut muu­ta­mia haas­tei­ta Suo­mes­sa asues­saan, mut­ta hän on onnis­tu­nut päi­hit­tä­mään ne – kii­tos ympä­ril­lään ole­van vah­van tuki­jär­jes­tel­män. Eri­tyi­ses­ti hän on kii­tol­li­nen saa­mis­taan englan­nin­kie­li­sis­tä ystä­vis­tään sekä yllät­tä­vän suu­res­ta bra­si­lia­lai­syh­tei­sös­tä Oulus­sa.

Nämä yhtey­det ovat anta­neet hänel­le yhteen­kuu­lu­vuu­den tun­teen, mikä on puo­les­taan luo­nut mie­li­ku­van, että nyt hänel­lä on Oulus­sa toi­nen per­he. Sosi­aa­li­set suh­teet ovat aut­ta­neet var­sin­kin haas­ta­vim­pi­na ajan­jak­soi­na.
Vai­kei­na het­ki­nä hän­tä on aut­ta­nut myös salil­la käy­mi­nen.

Oulu on toteut­ta­nut unel­ma­ni ja kas­vat­ta­nut syvää arvos­tuk­sen tun­net­ta Suo­mea koh­taan, hän sanoo. Jokin päi­vä hän halu­aa myös antaa takai­sin jotain arvo­kas­ta täl­le maal­le.

Florianopolis. Eduardon kotikaupunki Brasiliassa

Teks­ti: Adrian Cana­les
Kään­nös: Anni-Maria Tei­rik­ko