Inter­na­tio­nal Talent Day

Haluai­sit­ko tar­jo­ta kan­sain­vä­li­sel­le osaa­jal­le mah­dol­li­suu­den tutus­tua yri­tyk­se­si toi­min­taan? Läh­te­mäl­lä mukaan annat opis­ke­li­jal­le tai jo val­mis­tu­neel­le tär­ke­ää tie­toa yri­tyk­sen­ne ja sen edus­ta­man alan toi­min­nas­ta, osaa­mis­vaa­ti­muk­sis­ta sekä suo­ma­lai­ses­ta työ­elä­mäs­tä.

Kun ilmoi­tat yri­tyk­se­si mukaan, ker­ro samal­la mon­ta­ko opis­ke­li­jaa voit­te ottaa vie­rai­lul­le sekä mil­tä toi­mi-/opis­ke­lua­loil­ta.

Ohjel­ma­run­ko vie­rai­lul­le voi olla esi­mer­kik­si seu­raa­va:

Vii­me vuon­na muka­na ollut Iloq antoi palau­tet­ta tapah­tu­mas­ta seu­raa­vas­ti:

”Osal­lis­tu­mi­nen kan­sain­vä­li­syys­vii­kol­le oli antoi­sa koke­mus. Vie­rai­lu tar­jo­si mah­dol­li­suu­den ver­kos­toi­tua tule­vien osaa­jien kans­sa, löy­tää poten­ti­aa­li­sia tule­via työn­te­ki­jöi­tä ja edis­tää kan­sain­vä­lis­tä yhteis­työ­tä. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti tule­maan mukaan – tämä on lois­ta­va tilai­suus kas­vat­taa yri­tyk­sen näky­vyyt­tä ja vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti.”
Anu­lii­sa Kos­ki­nen, HR Mana­ger

Tutus­tu­mis­päi­vä jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä Inter­na­tio­nal House Oulun, Oulun Kaup­pa­ka­ma­rin ja Oulun yli­opis­ton kans­sa. Tapah­tu­ma on osa Kaup­pa­ka­ma­rien kan­sain­vä­li­syys­viik­koa.