Oulu Boost Event: Upsca­ling Digi­tal Solu­tions in Cities

An aerial photo of the city of Oulu.

Ouluun kokoon­tuu jouk­ko EU-mai­den digi­ta­li­saa­tion asian­tun­ti­joi­ta 10.–11.12. Oulu Boost Event kuu­luu Suo­men EU-puheen­joh­ta­juus­kau­den oheis­ta­pah­tu­miin ja sii­hen odo­te­taan osal­lis­tu­van noin 200 alan asian­tun­ti­jaa. Tapah­tu­man yhtey­des­sä alle­kir­joi­te­taan julis­tus, jos­sa koros­te­taan digi­taa­lis­ten rat­kai­su­jen mer­ki­tys­tä kau­pun­kien kes­tä­väs­sä kehi­tyk­ses­sä.

Kon­fe­rens­si jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön, ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön, komis­sion ja mui­den euroop­pa­lais­ten ins­ti­tuu­tioi­den kans­sa.