Okko Pit­kä­nen, 17, osal­lis­tui maa­il­man ensim­mäi­seen työn­var­jos­tus­päi­vään Business­Oulussa

Mies hymyilee kameralle

Oulus­sa jär­jes­tet­tiin nyt ensim­mäis­tä ker­taa Päi­vä Tai­ta­ja­na ‑työn­var­jos­tus­päi­vä, jos­sa eri alo­jen ja ammat­tien tai­ta­jat otti­vat nuo­ren päi­väk­si var­jok­seen.

Työn­var­jos­tus­päi­vään kut­sut­tiin mukaan nuo­ria Oulun kai­kis­ta ylä­kou­luis­ta ja lukiois­ta sekä työ­nan­ta­jia.

Okko Pit­kä­nen oli yksi kuu­des­ta nuo­res­ta, joka pää­si tutus­tu­maan Business­Oulun toi­min­taan päi­vän aika­na. Hänen työ­elä­mä­oh­jaa­ja­naan toi­mi Business­Oulun ICT-toi­mia­lan asiak­kuus­pääl­lik­kö Jus­si Lepo­nie­mi.

– Tämä on todel­la mie­len­kiin­toi­nen kon­sep­ti, jos­sa pää­see tutus­tu­maan nyky­päi­vän työ­elä­mään ja näke­mään tule­vai­suu­den­kin töi­tä. Jus­sin seu­ras­sa olen tänään pääs­syt seu­raa­maan esi­mer­kik­si rahoi­tus­ko­kous­ta, jos­sa käsi­tel­tiin yri­tys­ra­hoi­tuk­sia, Okko ker­too.

17-vuo­tias Okko on kerän­nyt jo laa­jem­paa työ­ko­ke­mus­ta ja ollut kol­me­na edel­li­se­nä kesä­nä töis­sä, muun muas­sa kiin­teis­tö­huol­to­y­ri­tyk­ses­sä ja gril­lil­lä. Hänen tavoit­tee­naan on ollut kat­sel­la kesä­työ­paik­ko­ja eri aloil­ta – vaik­ka tule­vai­suu­den suun­ni­tel­mat ovat sel­keät.

Kii­min­gin lukios­sa opis­ke­le­vaa Okkoa kiin­nos­taa tule­vai­suu­des­sa juu­ri ICT-alal­la työs­ken­te­le­mi­nen. Hän aikoo kir­joit­taa yli­op­pi­laak­si ensi kevää­nä ja hakea sen jäl­keen ammat­ti­kor­kea­kou­luun opis­ke­le­maan ohjel­mis­to­ke­hi­tys­tä.

Hän ker­too, että lukios­sa opin­to-ohjaus­kurs­sin yksi osa-alue on käy­dä tutus­tu­mas­sa työ­elä­mään ja Päi­vä Tai­ta­ja­na ‑työn­var­jos­tus­päi­vä pal­ve­li hyvin tätä tar­koi­tus­ta. Mukaan tart­tui myös uusia ideoi­ta.

Busi­ness­A­se­man FabLab on kiin­nos­ta­va paik­ka, jon­ne voi­sin tul­la uudes­taan­kin, kos­ka tyk­kään teh­dä käsil­lä eri­lai­sia asioi­ta.

”Voi­si­ko tämä olla oikea ala?”

Business­Oulun lisäk­si työn­var­jos­tus­päi­vään osal­lis­tui lukui­sia mui­ta oulu­lais­yri­tyk­siä ja ‑orga­ni­saa­tioi­ta. Työn Tai­ta­jien jär­jes­tä­män tapah­tu­man tavoit­tee­na oli ennen kaik­kea tuo­da työ­elä­mä lähem­mäk­si nuo­ria aito­jen työ­elä­mä­ko­ke­mus­ten kaut­ta: nuo­ret pää­si­vät tutus­tu­maan eri alo­jen eri­tyyp­pi­siin osaa­jiin ja hei­dän työ­päi­viin­sä.

Täl­lais­ta päi­vää ei ole tiet­tä­väs­ti jär­jes­tet­ty kos­kaan aiem­min, ja koke­mus oli kai­kin puo­lin ainut­laa­tui­nen.

– Päi­vä Tai­ta­ja­na ‑työn­var­jos­tus­päi­vän aika­na nuo­ri pää­si kur­kis­ta­maan hän­tä kiin­nos­ta­vaan alaan ja sai yhden päi­vän ajak­si nime­tyn ohjaa­jan itsel­leen. Tavoi­te on antaa uudel­la, ket­te­räl­lä taval­la nuo­rel­le aja­tus sii­tä, voi­si­ko tämä kysei­nen ala olla juu­ri se ala, jol­le hän läh­tee opis­ke­le­maan, kom­men­toi Eeme­li Alan­ne, Oulun kau­pun­gin yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen kehit­tä­jä­opet­ta­ja.

– Yri­tyk­sil­lä ja orga­ni­saa­tioil­la oli puo­les­taan mah­dol­li­suus ker­toa ole­mas­sao­los­taan ja toi­min­nas­taan nuo­ril­le sekä innos­taa hei­tä alal­le. Useas­sa yri­tyk­ses­sä ja orga­ni­saa­tios­sa oli poh­dit­tu päi­vän kul­ku ja nuor­ten teh­tä­vät etu­kä­teen, sanoo asian­tun­ti­ja Tii­na Haa­pa­nie­mi Busi­nes­sOu­lus­ta.

Muka­na työn­var­jos­tus­päi­väs­sä oli­vat seu­raa­vat yri­tyk­set ja orga­ni­saa­tiot: 1bar, Business­Oulu. Esko Sys­tems, Hen­ki­lös­tö­tie­to Palo­nie­mi, Hin­tan kou­lu, Hin­tan päi­vä­ko­ti, KL Mec­ha­nics, Media­Tek, Monet­ra Oulu, Nokia Networks and Solu­tions Oyj, Osuus­kaup­pa Ari­na, Oulun 4h-yhdis­tys, Oulun kau­pun­ki (Osaa­mis­kes­kus sekä sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut, ROHM Semicon­duc­tor, Sebit­ti, Talous ja Nuo­ret TAT. Tech­no­po­lis, Topi-keit­tiöt Oulu ja Uki Ark­ki­teh­dit.

Okko, Nan­na ja Anni osal­lis­tui­vat työn­var­jos­tus­päi­vään kes­ki­viik­ko­na Busi­ness­A­se­mal­la.
Kuvat ja teks­ti: Anna­kai­sa Vää­rä­nie­mi

Tapah­tu­man jär­jes­tä­jä, Työn Tai­ta­jat, on Business­Oulun ja Oulun kau­pun­gin Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den yhtei­nen työ­elä­mä­oh­jel­ma, jon­ka tavoit­tee­na on vah­vis­taa nuor­ten työ­elä­mä­tai­to­ja ja Oulun seu­dun elin­voi­mai­suut­ta. Lisä­tie­to­ja Päi­vä Tai­ta­ja­na ‑työ­var­jos­tus­ta­pah­tu­mas­ta löy­tyy myös tääl­tä.