Sopi­va sekoi­tus urbaa­nia kau­pun­kia ja luon­toa

Steven ja Anna istumassa kahvilassa.

Vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den huip­puo­saa­jat Anna ja Ste­ven LaVal­le naut­ti­vat Suo­men tur­val­li­suu­des­ta ja asioi­den suju­vuu­des­ta sekä Oulun sopi­vas­ta koos­ta.

Vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den tut­ki­jat Anna ja Ste­ven LaVal­le tuli­vat Ouluun alun perin vain käy­mään. Ste­ven oli Vaa­sas­sa tut­ki­ja­vaih­dos­sa, ja halusi käväis­tä napa­pii­ril­lä, kun sat­tui ole­maan jo val­miik­si vain muu­ta­man sadan kilo­met­rin pääs­sä. Mat­kal­la napa­pii­ril­le hän päät­ti poi­ke­ta Oulus­sa, joka oli alu­een suu­rin kau­pun­ki. Hän ihas­tui Ouluun, ja vei per­heen­sä sin­ne takai­sin yhdek­säk­si kuu­kau­dek­si vuo­si­na 2012–2013.

Nyt, kuu­ti­sen vuot­ta myö­hem­min, Anna ja Ste­ven ovat aset­tu­neet Ouluun ja naut­ti­vat kah­via sekä tee­tä oulu­lai­sen kah­vi­lan pöy­däs­sä, jos­ta näkee kes­kus­tan ihmis­vi­li­nän.
“Oulu elo–syyskuussa on kau­nein asia, jon­ka tie­dän. Luon­to on lähel­lä, mut­ta kau­pun­ki on sil­ti urbaa­ni. Kai­kil­le avoi­mia leik­ki­puis­to­ja on vaik­ka kuin­ka pal­jon. Se on mah­ta­vaa”, Anna luet­te­lee.

Ste­ve­niä nau­rat­taa kysy­mys sii­tä, mik­si he ovat muut­ta­neet Ouluun Yhdys­val­lois­ta. Nau­ru joh­tuu sii­tä, että hänen mukaan­sa suo­ma­lai­set eivät näe tai aina­kaan osaa näyt­tää arvos­tus­taan Suo­men yhteis­kun­taa koh­taan.

Mut­ta mik­si Suo­mi mie­luum­min kuin Yhdys­val­lat ja Oulu mie­luum­min kuin Hel­sin­ki? Se tun­tuu ole­van monen ensim­mäi­nen kysy­mys, kos­ka Ou­lun yli­o­pis­ton Cen­ter for Ubi­qui­tous Com­pu­ting ‑tut­ki­mus­kes­kuk­sen pro­fes­so­ri­na työs­ken­te­le­vä Ste­ven ja samas­sa yksi­kös­sä tut­ki­ja­na työs­ken­te­le­vä Anna oli­si­vat halut­tu­ja eri­tyis­osaa­jia kaik­kial­la maa­il­mas­sa.

Toi­mi­va yhteis­kun­ta hou­kut­te­lee

“Suo­mes­sa asiat toi­mi­vat, yhteis­kun­ta on oikeu­den­mu­kai­nen, ihmi­set poh­jim­mil­taan ystä­väl­li­siä ja tur­val­li­suus taat­tu. Oulu on puo­les­taan juu­ri sopi­van kokoi­nen meil­le”, Ste­ven poh­tii.

Anna on samaa miel­tä: Oulus­sa riit­tää kult­tuu­ri­rien­to­ja ja pal­ve­lui­ta, mut­ta kau­pun­ki on tar­peek­si kom­pak­ti. Molem­pien makuun esi­mer­kik­si Hel­sin­ki on paik­ka, jos­sa on muka­va käy­dä, mut­ta jos­sa oli­si asuin­pai­kak­si lii­kaa ihmi­siä sul­lot­tu­na lii­an pie­neen tilaan.

Oulun Lip­po­ran­nas­sa asu­van vii­si­hen­ki­sen per­heen arkea värit­tä­vät myös Annan van­hem­mat, jot­ka muut­ti­vat las­ten­las­ten­sa, tyt­tä­ren­sä ja vävyn­sä kans­sa Ouluun Yhdys­val­lois­ta.

Sau­naa ja syk­syn pimeyt­tä sai sula­tel­la
Kai Oulus­sa tai Suo­mes­sa täy­tyy sil­ti jokin asia olla edes vält­tä­väl­lä tolal­la? Ste­ven ja Anna tyh­jen­tä­vät kah­vi- ja tee­kup­pin­sa ja kek­si­vät asioi­ta, jot­ka aluk­si häm­men­si­vät. Esi­mer­kik­si las­ten lyhyet kou­lu­päi­vät teke­vät ajoit­tain arjen suun­nit­te­lus­ta vai­ke­aa. Annal­le syk­syn pimey­des­sä oli ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la sula­tel­ta­vaa.

“Niin ja sau­na! Nyky­ään nau­tin sii­tä pal­jon, mut­ta se vei aikaa. Se alkoi siten, että aluk­si sel­viy­dyin sii­tä, sen jäl­keen sie­din sitä ja nyt ehdot­to­mas­ti nau­tin sii­tä!” Ste­ven ker­taa.

Yli­opis­to ja pai­kal­li­set opis­ke­li­jat saa­vat molem­mil­ta kii­tos­ta. Annan mukaan Oulun yli­opis­ton opis­ke­li­joil­la on rapa­kon takai­siin kol­le­goi­hin­sa ver­rat­tu­na kun­nioit­ta­vam­pi asen­ne opet­ta­jien teke­mää työ­tä koh­taan.
“Ilma­pii­ri luen­noil­la on mah­ta­va”, Anna kehuu.