Design-ajat­te­lun avul­la voim­me joh­taa fik­sum­min – työ­päi­vä­muo­toi­li­ja Aku Vara­mä­ki antaa vink­kin­sä työn­te­ki­jä­ko­ke­muk­sen kehit­tä­mi­seen

–Työ­elä­mäs­sä me urau­dum­me aika hel­pos­ti teke­mään asioi­ta aina sil­lä totu­tul­la taval­la. Me voi­sim­me pal­jon roh­keam­min kokeil­la uuden­lai­sia tapo­ja teh­dä asioi­ta, sanoo työ­päi­vä­muo­toi­li­ja Aku Vara­mä­ki. Design- eli muo­toi­lua­jat­te­lu tar­jo­aa kon­kreet­ti­sia apu­vä­li­nei­tä työn muo­vaa­mi­seen ja paran­ta­mi­seen.

Work­day Desig­ners ‑yri­tyk­sen perus­ta­jao­sak­kaan Aku Vara­mäen mukaan työ on suu­res­sa muu­tok­ses­sa. Työn­teon mal­le­ja tulee poh­tia tark­kaan, työ­tä tulee teh­dä fik­sus­ti ja työn­te­ki­jöi­den hyvin­voin­nis­ta on huo­leh­dit­ta­va. Osaa­ja­pu­la koros­taa työn­te­ki­jä­ko­ke­muk­sen mer­ki­tys­tä, eli kuin­ka työn­te­ki­jät viih­ty­vät ja jak­sa­vat työs­sään.

Muo­toi­lua­jat­te­lu voi toi­mia alkusy­säyk­se­nä van­ho­jen raken­tei­den rik­ko­mi­seen ja työs­ken­te­ly­ta­po­jen paran­ta­mi­seen. Sen avul­la voi haas­taa omaa ajat­te­lua, ja sen myö­tä voi syn­tyä uusia, toi­mi­vam­pia rat­kai­su­ja.

– Täl­lai­ses­sa ajas­sa, jos­sa van­hat käy­tän­nöt eivät enää pal­ve­le par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la, muo­toi­lua­jat­te­lu aut­taa mei­tä uudis­tu­maan, Vara­mä­ki sanoo.

Muo­toi­lua­jat­te­lua voi sovel­taa niin arki­siin asioi­hin, joh­ta­mi­seen kuin työn­te­ki­jä­ko­ke­muk­sen paran­ta­mi­seen­kin.

Vara­mä­ki puhuu muo­toi­lua­jat­te­lun hyö­dyn­tä­mi­ses­tä joh­ta­mi­ses­sa tämän vuo­den Nort­hern Glow ‑bis­nes­foo­ru­mis­sa. Lisäk­si kuu­li­jat saa­vat kon­kreet­ti­sia neu­vo­ja, miten luo­da veto­voi­mai­nen yri­tys­kult­tuu­ri. Puheen­vuo­ros­saan hän avaa myös työn­te­ki­jä­ko­ke­mus­mal­lin­sa tee­mo­ja: kyvyk­kyys, työn mer­ki­tyk­sel­li­syys ja orga­ni­soin­ti sekä yhteis­työ.

– Hyvä joh­ta­mi­nen tar­koit­taa, että me olem­me kiin­nos­tu­nei­ta mei­dän työn­te­ki­jöis­täm­me ja tuem­me hei­tä, jot­ta he voi­si­vat onnis­tua omas­sa työs­sään. Tähän muo­toi­lua­jat­te­lu tar­jo­aa erin­omai­sia väli­nei­tä, hän sum­maa.

Nort­hern Glow ‑tapah­tu­man pää­tee­mo­ja ovat muu­tok­sen joh­ta­mi­nen ja asia­kas­ym­mär­rys eri­tyi­ses­ti design-mene­tel­mien ja ‑ajat­te­lun avul­la.

Askel ker­ral­laan

Muo­toi­lua­jat­te­lun avul­la voi­daan paran­taa työn­te­ki­jä­ko­ke­mus­ta. Pro­ses­sin alus­sa on kään­nyt­tä­vä itse työn­te­ki­jöi­den puo­leen. Vara­mäen mukaan hei­dän toi­vei­taan ja tar­pei­taan täy­tyy tut­kia pin­taa syvem­mäl­tä, sil­lä he eivät vält­tä­mät­tä aina itse osaa sanoit­taa nii­tä.

– Täs­sä on se hyö­ty, että kehi­täm­me nii­tä asioi­ta, joil­la on oikeas­ti väliä ja mer­ki­tys­tä työn­te­ki­jöil­le.

Muo­toi­lua­jat­te­lu on siis ihmis­läh­töi­nen kehit­tä­mis­pro­ses­si. Lisäk­si se on luo­vaa, ja sii­hen liit­tyy vah­vas­ti kokei­le­mal­la kehit­tä­mi­nen. Se ei ole ainoas­taan hyö­dyl­li­nen ajat­te­lu­ta­pa, vaan se tar­jo­aa myös kon­kreet­ti­sia työ­ka­lu­ja muo­toi­luun.

– Täl­lai­ses­sa epä­var­mas­sa, hyvin tur­bu­len­tis­sa ajas­sa tar­vit­sem­me sen tyyp­pis­tä kehit­tä­mi­so­tet­ta, Vara­mä­ki tote­aa.

Vara­mäen mukaan muo­toi­lua­jat­te­lu antaa väli­nei­tä työn­te­ki­jöi­den kes­keis­ten tar­pei­den ja ongel­mien ymmär­tä­mi­seen. Muo­toi­lua­jat­te­lus­sa ideoi­daan eri­lai­sia rat­kai­su­vaih­toeh­to­ja, ja pide­tään mie­li avoin­na.

– Kun me tun­nem­me oman työm­me rea­li­tee­tit vähän lii­an­kin hyvin, niin hel­pos­ti ajat­te­lem­me, että ei ole mah­dol­lis­ta, ei meil­lä ole rahaa tuo­hon, ei ole aikaa, ei toi­mi meil­lä. Sit­ten me teem­me, niin kuin on aina ennen­kin teh­ty.

Ideoin­nin jäl­keen rat­kai­su­vaih­toeh­dois­ta vali­taan yksi, jota ale­taan toteut­ta­maan, arvioi­maan sekä jalos­ta­maan.

Taus­tat teol­li­ses­sa muo­toi­lus­sa

Vara­mäen mukaan muo­toi­lua­jat­te­lu on läh­töi­sin teol­li­ses­ta muo­toi­lus­ta. Hän havain­noi ajat­te­lu­ta­paa esi­mer­kil­lä Alvar Aal­los­ta. Erääl­lä asui­na­lu­eel­la Aal­to on otta­nut sel­vää, voi­ko ker­ros­ta­los­sa elää hyvää elä­mää. Hänen läh­tö­koh­tan­sa on ollut ihmis­läh­töi­nen ajat­te­lu­ta­pa, jon­ka myö­tä kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­nen on muut­tu­nut.

– Siel­tä on pal­jon ammen­net­tu oppe­ja, jot­ka ovat vai­kut­ta­neet suo­ma­lais­ten raken­ta­mi­seen pal­jon­kin, Vara­mä­ki sanoo ja jat­kaa:

– Tämä on se ajat­te­lu­ta­pa, joka yhdis­tää ark­ki­teh­te­ja ja teol­li­sia muo­toi­li­joi­ta, jot­ka ovat läh­te­neet kehit­tä­mään fyy­si­seen maa­il­maan esi­nei­tä ja asioi­ta ihmis­ten tar­pei­siin.

Läh­tö­koh­ta sekä teol­li­ses­sa muo­toi­lus­sa että työ­elä­mään sovel­le­tus­sa muo­toi­lus­sa on sama: asioi­ta muo­va­taan sen mukaan, mitä ihmi­nen tar­vit­see ja kai­paa.

Vara­mäen mukaan tule­vai­suu­den meta­tai­dot ovat myös osa muo­toi­lua­jat­te­lua. Näi­tä tai­to­ja ovat esi­mer­kik­si luo­vuus, näkö­kul­man vaih­ta­mi­nen, empa­tia ja sisu.

Muo­toi­lua­jat­te­lua on Vara­mäen mukaan sovel­let­tu työ­elä­män lisäk­si myös asia­kas­ko­ke­muk­sen kehit­tä­mi­seen, kuten mat­ka­lip­pu­jen osta­mi­seen ver­kos­sa. Hän toi­voi­si muo­toi­lua­jat­te­luun suh­tau­dut­ta­van samal­la innok­kuu­del­la.

– Näi­tä elä­myk­siä ja koke­muk­sia on tie­toi­ses­ti kehi­tet­ty juu­ri tämän muo­toi­lua­jat­te­lun avul­la, Vara­mä­ki sel­ven­tää.

Nainen katsoo kameraan peili kädessä

Kuva: Jaa­na Loik­ka­nen

Aku Vara­mäen kol­me vink­kiä työn­te­ki­jä­ko­ke­muk­sen kehit­tä­mi­seen:

1. Pysäh­dy.

– Meil­lä on usein vah­vo­ja ole­tuk­sia sii­tä, mitä ihmi­set halua­vat tai miten he asiat koke­vat. Todel­li­suu­des­sa ihmi­set voi­vat yllät­tää.

Vara­mä­ki sanoo, että usein kuvi­tel­laan ihmis­ten koke­van asiat samal­la taval­la kuin itse. Koke­muk­set voi­vat kui­ten­kin poi­ke­ta toi­sis­taan.

– Se, että me pysäh­dym­me havain­noi­maan, kes­kus­te­le­maan, kysy­mään ja kuu­le­maan, voi olla jo todel­la rat­kai­se­vaa, että me voim­me kehit­tää ihmis­ten kan­nal­ta rele­vant­te­ja jut­tu­ja.

2. Hul­lut­te­le vähän.

Vara­mä­ki kehot­taa poh­ti­maan eri­lai­sia rat­kai­su­vaih­toeh­to­ja, vaik­ka ne eivät tun­tui­si­kaan rea­lis­ti­sil­ta. Hän kan­nus­taa haas­ta­maan omaa ajat­te­lua ja ikään kuin lei­kit­te­le­mään ideoil­la.

– Siel­tä voi syn­tyä ja jalos­tua jokin todel­la hyvä idea. Nii­den ei tar­vit­se olla aina ihmeel­li­siä, ihan pie­ni­kin muu­tos lopul­ta voi olla aika mer­ki­tyk­sel­li­nen. Se vaa­tii usein sen että, me pysäh­dym­me.

3. Tuu­mas­ta toi­meen.

Kol­mas askel on kokei­le­mi­nen.

– Sinun ei tar­vit­se muut­taa kaik­kea ker­ral­la, mut­ta läh­de kokei­le­maan ja muut­ta­maan asioi­ta pik­ku­hil­jaa, Vara­mä­ki neu­voo.

Hän myön­tää, että joh­ta­jat ovat usein kii­rei­siä ja suu­ret muu­tok­set vie­vät aikaa.

– Pie­nel­le kokei­lul­le pitäi­si aina olla mah­dol­li­suus.

Tule kuun­te­le­maan Aku Vara­mäen ja mui­den puhu­jien ins­pi­roi­via poh­din­to­ja design-ajat­te­lus­ta Oulun Tul­li­sa­liin 16.11. Han­ki lip­pusi osoit­tees­ta northernglow.fi