Data­stra­te­gian val­mis­te­lu käyn­tiin

Oulun kau­pun­ki on käyn­nis­tä­nyt data­stra­te­gian val­mis­te­lun, jon­ka tavoit­tee­na on nos­taa kau­pun­gin kyvyk­kyyk­siä datan kerää­mi­seen, jaka­mi­seen ja hal­lin­taan. Osa­na val­mis­te­lua toteu­tet­tiin kun­ta­lai­sil­le, hen­ki­lös­töl­le ja kehit­tä­jä­kump­pa­neil­le kyse­ly, johon saa­tiin 200 vas­taus­ta. Seu­raa­vak­si toteu­te­taan työ­pa­jo­ja, joi­den poh­jal­ta muo­dos­tuu prio­ri­soi­tu stra­te­gia, joka ete­nee pää­tök­sen­te­koon alku­vuo­des­ta 2021.

Lisä­tie­dot:
Juha­ni Heik­ka
Kehi­tys­pääl­lik­kö, ICT elin­voi­ma & TKI toi­min­ta
Oulun Digi, Oulun kau­pun­ki
044 703 1627