Haluai­sit­ko kehit­tää yri­tyk­sel­le­si uut­ta lii­ke­toi­min­taa aito­jen tar­pei­den poh­jal­ta? 

Vaaleanpunainen polkupyörä ja pyöräilykypärä

Urban Tech ‑hank­kees­sa pk-yri­tyk­set pää­se­vät kehit­tä­mään rat­kai­su­ja, joil­le on aito ja ajan­koh­tai­nen tar­ve. Haas­tei­ta on kerät­ty yri­tyk­sis­tä ja jul­ki­sis­ta orga­ni­saa­tiois­ta ympä­ri Euroop­paa alku­vuon­na 2022.

Tutus­tu haas­tei­siin ja hae mukaan! Haas­teet löy­ty­vät tääl­tä. 

Han­ke on tar­koi­tet­tu euroop­pa­lai­sil­le pk-yri­tyk­sil­le, ja idean toteut­ta­mi­sen tuek­si on mah­dol­lis­ta saa­da men­to­roin­tia sekä pilo­toin­ti­tu­kea jopa yli 50 000 euroa. 

Kiin­nos­tuk­sen­sa voi ilmais­ta jät­tä­mäl­lä rat­kai­sui­deoi­ta eri haas­tei­siin 14.9.2022 asti.

Lisä­tie­to­ja ohjel­mas­ta Team­sin väli­tyk­sel­lä jär­jes­tet­tä­väs­sä info­ti­lai­suu­des­sa to 18.8. klo 10–10:45. Ilmoit­tau­du mukaan tilai­suu­teen

Lisä­tie­to­ja antaa Sofia Pih­la­va, sofia.pihlava@turkubusinessregion.com.

Mukaan hake­vil­le yri­tyk­sil­le jul­kais­taan myös kat­ta­va info­pa­ket­ti hank­keen net­ti­si­vuil­la.