Hiuk­ka­vaa­ra ja DNA 5G — uut­ta ulot­tu­vuut­ta oppi­mi­seen

Tyttö

Ter­ve­tu­loa kuun­te­le­maan mah­dol­li­suuk­sis­ta pääs­tä mukaan toteut­ta­maan uusia ulot­tu­vuuk­sia oppi­mi­seen Hiuk­ka­vaa­ran kou­lun ja DNA 5G:n tar­joa­mas­sa ympä­ris­tös­sä!

Aika: Per­jan­tai­na 12.2. 2021 klo 13- 14:30
Paik­ka: Teams (kut­su lähe­te­tään ilmoit­tau­tu­neil­le, ILMOITTAUDU täs­tä)

Ohjel­ma:

Mitä me tavoit­te­lem­me kokei­luil­la? – Heik­ki Huh­mo, Business­Oulu

Hiuk­ka­vaa­ran kou­lun odo­tuk­sia – Maik­ki Man­ni­nen, Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut

Mitä 5G mah­dol­lis­taa, mitä DNA tuo kokei­luun Hiuk­ka­vaa­ras­sa – Sami Hägg­man, DNA

Mitä kaik­ki tar­koit­taa käy­tän­nös­sä?

Ter­ve­tu­loa kuu­lol­le ja mukaan kokei­le­maan!!

Lisä­tie­dot:

Heik­ki Huh­mo
Yhteys­pääl­lik­kö
Business­Oulu, Oulun kau­pun­ki
+358 50 360 5940