Kokei­lun voi aloit­taa vaik­ka ideas­ta

Busi­ness­A­se­ma on kokei­li­jan hiek­ka­laa­tik­ko: olit­pa sit­ten yrit­tä­jä tai viit­tä vail­le sel­lai­nen, Ase­mal­ta löy­tyy koko ket­ju ideas­ta kokei­luun ja hau­to­mos­ta maa­il­man mark­ki­noil­le.

Busi­ness­A­se­mal­la Hal­li­tus­ka­dul­la koh­taa­vat pait­si työt ja teki­jät, myös haas­teet ja rat­kai­sut.

”Läh­tö­lau­kauk­se­na voi olla avat­tu haas­te, johon hae­taan uut­ta rat­kai­sua, tai kokei­li­jan oma idea. Tuot­tees­ta voi val­mis­taa tuot­tee­si pro­to­tyy­pin ja tes­ta­ta sitä käyt­tä­jil­lä – ja sii­nä samal­la virit­tää bis­nek­sen”, Pir­jo Kos­ki­nie­mi Busi­nes­sOu­lus­ta yllyt­tää. Ase­man ylä­ker­ras­sa toi­mii yri­tys­hau­to­mo kas­vu­ha­kui­sil­le star­tu­peil­le, ja kau­pun­gin yri­tys­pal­ve­lut ovat saa­ta­vil­la samas­ta pai­kas­ta.

Busi­ness­A­se­ma toi­mii kokei­lua­lus­ta­na ja tes­tausym­pä­ris­tö­nä uusil­le tuot­teil­le ja pal­ve­luil­le. Monen­lai­set ihmi­set käy­vät Busi­ness­A­se­mal­la ja käyt­tä­vät tilo­ja, ja raken­nus on pul­lol­laan kiin­teis­töä­lyä kehit­tä­jien hyö­dyn­net­tä­väk­si.

”120 sen­so­ria mit­taa läs­nä­oloa tilois­sa, ravin­to­lan pöy­tien istu­ma­paik­ko­jen käyt­töä, kävi­jä­mää­riä, ilman­laa­tua ja läm­pö­ti­laa. Tulos­sa on myös ener­gian- ja säh­kön­ku­lu­tus­da­taa”, Busi­ness­A­se­man kokei­lu­ym­pä­ris­tös­tä vas­taa­va Jari Joki­sa­lo ker­too.

”Suu­rin osa täs­tä datas­ta on reaa­liai­kai­ses­ti näh­tä­vil­lä Busi­ness­A­se­man net­ti­si­vu­jen Empat­hic Buil­ding ‑digi­kak­so­ses­sa ja kehit­tä­jien saa­ta­vil­la Azu­re-tie­toal­taan kaut­ta. Idea­na on, että altaan datan hyö­dyn­tä­jät myös jaka­vat omas­ta datas­taan muil­le.”

Busi­ness­A­se­mal­la toi­mii digi­taa­li­sen pien­val­mis­tuk­sen vers­tas FabLab, jos­sa voi suun­ni­tel­la ja pie­ni­muo­toi­ses­ti myös toteut­taa tuot­teen — lei­ka­ta, 3D-tulos­taa, jyr­siä tai vaik­ka ommel­la. Pil­vi 3D Design Review ‑tilas­sa taas voi kat­sel­moi­da kol­miu­lot­tei­sia tuot­tei­den ja tilo­jen suun­ni­tel­mia. Eikä kyse ole vain tek­nii­kas­ta, digi­taa­li­sia val­mis­tus­me­ne­tel­miä voi hyö­dyn­tää tai­tees­sa­kin.  

Kok­kei­le nopias­ti!

Kokeil­la toki voi ilman dataa­kin. Esi­hau­to­moon voi hakeu­tua tes­taa­maan omaa yri­ty­si­de­aan­sa. eStart-esi­hau­to­mo tar­jo­aa val­men­nus­ta yri­ty­si­de­aa tai sen jalos­ta­mis­ta miet­ti­vil­le hen­ki­löil­le ja tii­meil­le. Se antaa taval­lis­ta yri­tys­neu­von­taa pidem­män polun kehit­tää omaa lii­kei­de­aa ja arvioi­da sen onnis­tu­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia. Mil­lai­nen on yri­tyk­se­si toi­min­taym­pä­ris­tö ja mark­ki­na nyt, mil­lai­nen vii­den vuo­den pääs­tä? 

Nopiat kok­kei­lut on nimi uusien rat­kai­su­jen kehi­tys­tä nopeut­ta­vil­le ja asia­kas­ym­mär­rys­tä lisää­vil­le kokei­luil­le Busi­ness­A­se­mal­la.

”Kan­nat­taa kokeil­la asioi­ta jo tuo­te­ke­hi­tys­vai­hees­sa, eikä odot­taa, että mah­dol­li­set puut­teet huo­ma­taan vas­ta mark­ki­noil­la. Kokei­lua­lus­tal­la yri­tyk­set pää­se­vät todel­li­siin käyt­töym­pä­ris­töi­hin oikei­den käyt­tä­jien kans­sa”, Pir­jo Kos­ki­nie­mi hok­saut­taa.

Busi­ness­A­se­mal­la kokei­lu on ohjat­tua toi­min­taa, joten sitä ei tar­vit­se osa­ta teh­dä yksin. Asiak­kai­den osal­lis­ta­mi­nen antaa ymmär­rys­tä, jota ei muu­ten sai­si. Taval­lis­ten ihmis­ten Patiolla.fi-käyt­tä­jä­foo­ru­mi mah­dol­lis­taa lop­pu­käyt­tä­jien osal­lis­ta­mi­sen tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seen.

Business­Oulun yri­tys­hau­to­mo tar­jo­aa vähin­tään val­ta­kun­nal­li­sil­le mark­ki­noil­le täh­tää­vil­le yri­tyk­sil­le vuo­den mit­tai­sen ohjel­man ja yhtei­söl­li­set tilat. Hau­to­mo-ohjel­ma kat­taa lii­ke­toi­min­nan kes­kei­sim­mät alu­eet: mitä pitää teh­dä ja mihin ei kan­na­ta ryh­tyä.

Teh­hään­kö yhes­sä Busi­ness­A­se­mal­la?

Pir­jo Kos­ki­nie­mi
yhteis­ke­hit­tä­mi­nen ja kokei­lut

Lii­sa Pie­ti­käi­nen
enna­koin­ti

Jari Joki­sa­lo
Busi­ness­A­se­man kokei­lu­ym­pä­ris­tö

Han­nu Hil­tu­nen
hau­to­mo­toi­min­ta

hannu.j.hiltunen@businessoulu.com
muut: etunimi.sukunimi@businessoulu.com

Kuva:  ”Busi­ness­A­se­mal­le on asen­net­tu 120 sen­so­ria kokei­lu­ja var­ten”, Jari Joki­sa­lo ker­too.