Paras­ta pal­ve­lua työl­lis­ty­mi­seen, yrit­tä­jyy­teen ja kou­lut­tau­tu­mi­seen

6Ai­ka-stra­te­gia siir­si ja laa­jen­si työl­lis­tä­mi­sen näkö­kul­maa esteis­tä ja rajoit­teis­ta mah­dol­li­suuk­sien näke­mi­seen ja toteut­ta­mi­seen. Duu­ni­Pol­ku-han­ke edis­ti nuor­ten ja pit­kään työt­tö­mä­nä ollei­den työl­lis­ty­mis­tä ja yrit­tä­jyyt­tä, ja Game Time ‑han­ke joh­dat­ti työt­tö­miä 17–29-vuotiaita nuo­ria pelia­lal­le. Osaa­mo-han­ke taas kehit­tää työl­li­syy­den ja yrit­tä­jyy­den pal­ve­lu­ko­ko­nai­suut­ta.

Työt­tö­myy­den hoi­dos­sa koh­taa toi­si­naan toi­vot­to­muu­den tun­net­ta ja valit­ta­mis­ta, mut­ta 6Ai­ka-stra­te­gia täh­tä­si kor­keam­mal­le. Ennak­ko­luu­lo­ton ajat­te­lu, yhdes­sä teke­mi­nen ja mah­dol­li­suuk­sien löy­tä­mi­nen syr­jäyt­ti­vät voi­mal­laan työl­lis­ty­mi­sen estei­tä ja rajoit­tei­ta.

Näin sanoo Duu­ni­Pol­ku-hank­keen koor­di­naat­to­ri San­na Syrén, joka kiit­tää kuu­tos­kau­pun­ke­ja toi­si­aan täy­den­tä­vis­tä näkö­kul­mis­ta ja hyvien toi­min­ta­mal­lien ja käy­tän­tei­den jaka­mi­ses­ta.

– Aina pyö­rää ei tar­vit­se kek­siä uudes­taan, sil­lä kuu­tos­kau­pun­kien tar­peet ovat lopul­ta aika saman­lai­set. 6Ai­ka-stra­te­gia avar­si teke­mis­tä ja toi­min­taa: kun asioi­ta ymmär­re­tään laa­jem­min, nii­tä osa­taan ken­täl­lä myös yhdis­tää käy­tän­nös­sä, hän sanoo.

Osaa­mi­nen lisää työl­lis­ty­mis­tä ja työ tuo hyvin­voin­tia ja lisää mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä elä­mään, tii­vis­tää Syrén. Hän koros­taa Duu­ni­Pol­ku-hank­keen tuo­maa uut­ta näkö­kul­maa työ­nan­ta­jien ja yri­tys­ten tar­pei­den kuun­te­li­ja­na.

– Pitää ymmär­tää työl­lis­ty­mis­po­lun alus­sa ole­van nuo­ren tai jo ikään­ty­neem­män työn­ha­ki­jan tar­peet, mut­ta ihan yhtä tark­kaan pitää osa­ta sel­vit­tää yri­tyk­sen tar­ve ja luo­da avoin ja luot­ta­muk­sel­li­nen suh­de työ­nan­ta­jaan. 

Duu­ni­Pol­ku edis­ti nuor­ten ja pit­kään työt­tö­mä­nä ollei­den työl­lis­ty­mis­tä ja yrit­tä­jyyt­tä. Kuu­tos­kau­pun­geis­sa hank­kees­sa oli muka­na lähes 900 työn­ha­ki­jaa ja opis­ke­li­jaa. Yri­tyk­siä toi­min­taan osal­lis­tui 180. Oulus­sa otet­tiin yhteyt­tä 250 yri­tyk­seen, ja muka­na oli 80 työn­ha­ki­ja-asia­kas­ta. Nume­roi­den taka­na on mon­ta upe­aa työl­lis­ty­mi­sen tari­naa.

– Paras palau­te oli, että saim­me 96 % yri­tyk­siin val­men­ne­tuis­ta hen­ki­löis­tä työ­suh­tee­seen. Muu­ten­kin yhdes­sä teke­mi­sen asen­ne poi­ki vain hyvää palau­tet­ta. Sel­vi­tim­me tar­kas­ti työn­ha­ki­jan tilan­teen ja osaa­mi­set. Työ­nan­ta­jia pyy­sim­me kuvaa­maan osaa­mi­sen ja rek­ry­toin­nin tar­peet. Näin työn­te­ki­jä sai tavoit­teen­sa mukai­sen työ­pai­kan ja työ­nan­ta­ja tar­vet­taan vas­taa­van osaa­jan yri­tyk­seen­sä, ker­too San­na Syrén.

Suo­ra­vii­vai­nen toi­min­ta tuot­ti Duu­ni­Po­lus­sa tulos­ta. Hank­kees­sa ei Syré­nin mukaan vain läh­det­ty kat­se­le­maan tilan­net­ta vaan aktii­vi­sel­la asen­teel­la tais­te­le­maan jokai­ses­ta työ­pai­kas­ta. Duu­ni­Pol­ku toi myös uusia työ­ka­lu­ja ja käy­tän­tei­tä työl­lis­tä­mi­seen.

– Työ­näy­tös­sä työ­nan­ta­ja antoi työn­ha­ki­jal­le teh­tä­vän ja val­voi suo­rit­ta­mis­ta. 

Tämä oli nopea tapa näh­dä osaa­mi­nen, ja työn­ha­ki­ja pys­tyi arvioi­maan, ovat­ko työ­teh­tä­vät hän­tä kiin­nos­ta­via, Syrén sanoo.

Toi­sek­si laa­dit­tiin kon­kreet­ti­sia tavoit­tei­ta työl­lis­ty­mi­sel­le. Kol­mi­kan­nas­sa yhteis­ke­hit­tä­mi­sen peri­aat­teil­la tavoit­tei­ta myös arvioi­tiin ja seu­rat­tiin.

– Lisäk­si osal­lis­tim­me työyh­tei­söä mukaan uuden työn­te­ki­jän vas­taa­not­ta­mi­seen. Ilman kom­mu­ni­kaa­tio­ta on vai­kea pääs­tä uuden työn syr­jään kiin­ni. 

Game Time val­men­si nuo­ria pelia­lal­le

6Ai­ka-stra­te­gian Game Time ‑hank­keen koh­de­ryh­mää oli­vat työt­tö­mät 17–29-vuotiaat pelia­las­ta kiin­nos­tu­neet nuo­ret. Pelia­lan val­men­nus­oh­jel­mia jär­jes­tet­tiin kuu­tos­kau­pun­geis­ta Oulun lisäk­si Tam­pe­reel­la. Kes­kei­nen kump­pa­ni Oulus­sa oli ammat­ti­kor­kea­kou­lun Game Lab.

– Toi­min­ta­ta­pam­me oli maan­lä­hei­nen ja käy­tän­nöl­li­nen, ja Peli­far­mi-val­men­nuk­sien kes­kiös­sä oli­vat ihmi­set ja hei­dän osaa­mi­sen­sa, taus­toit­taa Game Timen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Mar­ko Tiusa­nen.

Game Timea käyn­nis­tet­täes­sä oli vai­kea aset­taa odo­tuk­sia, mut­ta lop­pu­tu­los oli kaik­ki­nen­sa Tius­a­sel­le suu­ri posi­tii­vi­nen yllä­tys. Oulus­sa ensim­mäi­sen val­men­nuk­sen rei­lus­ti yli sataan nous­sut haki­ja­mää­rä ker­toi, että toi­min­nal­le oli ole­mas­sa iso tilaus. 

– Suu­ri veto­voi­ma aset­ti haas­teen osal­lis­tu­ja­va­lin­nal­le, sil­lä piti löy­tää ne, joil­le val­men­nuk­ses­ta oli­si todel­lis­ta hyö­tyä. Samal­la piti tasa­pai­not­taa ryh­mää osaa­mi­sen ja kiin­nos­tus­ten suh­teen. Val­men­net­ta­vien taus­tat vaih­te­li­vat kou­lu­tus­ta vail­la ole­vis­ta nuo­ris­ta aina kor­kea­kou­lu­tet­tui­hin. Kaik­ki poh­jau­tui nuor­ten kiin­nos­tuk­seen tul­la pelin­te­ki­jöik­si, ja moti­vaa­tio oli tär­keä valin­ta­kri­tee­ri. 

Vie­lä haki­joi­den mää­rää mer­kit­tä­väm­pi onnis­tu­mi­nen koet­tiin tär­keim­mäs­sä: nuor­ten työl­lis­ty­mi­ses­sä ja opin­toi­hin ohjaa­mi­ses­sa pelia­lal­le. Peli­far­mi-val­men­nuk­sen käy­neis­tä 2/3 jat­koi töi­hin tai opis­ke­le­maan, ja vain 12 % pala­si takai­sin työn­ha­ki­jak­si.

– Nuor­ten aito halu pääs­tä teke­mään sekä yri­tys­men­to­rei­den ja toi­mi­joi­den ver­kos­to oli­vat avai­n­asioi­ta hank­keen hyviin tulok­siin, sum­maa Tiusa­nen.

Game Timen aikaan pelia­la oli nos­tees­sa Oulus­sa ja yri­tyk­set tar­vit­si­vat lisää osaa­jia. Se oli otol­li­nen läh­tö­koh­ta onnis­tu­mi­sen kan­nal­ta oleel­li­sel­le yri­ty­syh­teis­työl­le ja ver­kos­toi­tu­mi­sel­le. Yri­tys­vie­rai­lul­la ja alan tapah­tu­mis­sa toteu­tu­neen tutus­tu­mi­sen jäl­keen peliy­ri­tyk­set otti­vat Game Timen nuo­ret vas­taan posi­tii­vi­ses­ti.

– Val­mii­ta ammat­ti­lai­sia emme voi­neet luva­ta, mut­ta se ei hai­tan­nut. Yri­tyk­set etsi­vät val­men­nuk­ses­ta uusia lah­jak­kuuk­sia, esi­mer­kik­si teki­jöi­tä johon­kin ohjel­moin­nin osa-alu­ee­seen tai tie­tyn­lai­seen graa­fi­seen suun­nit­te­luun. Meil­tä myös head­hun­tat­tiin teki­jöi­tä pro­jek­tei­hin. 

Palaut­teen perus­teel­la Peli­far­mi-val­men­nuk­sil­la oli nuo­ril­le suu­ri mer­ki­tys myös sosi­aa­li­se­na yhtei­sö­nä ja koko­nais­hy­vin­voin­nin paran­ta­ja­na.

Asia­kas­pal­ve­lu­mal­li Busi­ness­A­se­mal­le

Business­Oulu on pää­to­teut­ta­ja vii­den kau­pun­gin ja nel­jän oppi­lai­tok­sen Osaa­mo-hank­kees­sa, jos­sa kehi­te­tään uusia pal­ve­lu­ja ja rat­kai­su­ja työl­li­syy­den ja yrit­tä­jyy­den pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den edis­tä­mi­sek­si.

Uudet rat­kai­sut myös hel­pot­ta­vat työ­nan­ta­jien rek­ry­toin­ti­tar­pei­ta ja osaa­van työ­voi­man saa­ta­vuut­ta. Yhteis­työ sujuu hank­keen tavoit­tei­siin sitou­tu­nei­den kump­pa­nien kans­sa, sanoo Osaa­mo-hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Mar­gue­ri­te Gui­bert.

– Busi­ness­A­se­mal­le perus­tet­tu pal­ve­lu­neu­von­ta aikui­sil­le työl­li­syys- ja yri­ty­s­asiois­sa pal­ve­lee hyvin laa­jaa koh­de­ryh­mää: työs­sä­kä­vi­jöi­tä, työn­ha­ki­joi­ta, alan­vaih­ta­jia, yrit­tä­jiä ja yri­tyk­sen perus­ta­mis­ta suun­nit­te­le­via, hän sanoo.

Mar­gue­ri­te Gui­bert puhuu jat­ku­vas­ta oppi­mi­ses­ta, jota Osaa­mos­sa kehi­tet­ty asia­kas­pal­ve­lu­mal­li tukee. Aina voi olla oikea heti men­nä ural­la eteen­päin kou­lut­tau­tu­mal­la, hank­ki­mal­la uusi työ­paik­ka tai perus­ta­mal­la yri­tys.

–  Busi­ness­A­se­man pal­ve­lu­neu­von­nal­le voi tul­la kuka vain, ja me ohjaam­me aina oikean asian­tun­ti­jan luok­se. Oulus­sa voi asia­kas tul­la pai­kan pääl­le, vara­ta Teams-yhtey­den asian­tun­ti­jal­le, ja pal­ve­lem­me myös cha­tis­sa ja puhe­li­mes­sa.

Oulun Busi­ness­A­se­mal­la työl­li­syy­den, kou­lu­tuk­sen ja yrit­tä­mi­sen koko­nai­suu­des­sa pal­ve­le­vat Business­Oulu, Oulun Seu­dun Uus­yri­tys­kes­kus, TE-pal­ve­lut, OSAO Ovi, Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu ja pian myös Kela.

– Mei­dän työl­li­syys- ja elin­kei­no­pal­ve­lui­den asian­tun­ti­joi­den asiak­kais­ta yli 80 % ovat palaut­teen mukaan olleet hyvin tyy­ty­väi­siä pal­ve­luun, sanoo Mar­gue­ri­te Gui­bert.

Duu­ni­Pol­ku, Game­Ti­me ja Osaa­mo ‑hank­keet ovat osa 6Ai­ka-stra­te­gi­aa. Kuu­tos­kau­pun­geil­la on yhtei­siä, kau­pun­gis­tu­mi­seen liit­ty­viä haas­tei­ta. 6Ai­ka-stra­te­gian avul­la Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa, Tam­pe­re, Tur­ku ja Oulu pyr­ki­vät vas­taa­maan näi­hin haas­tei­siin ja kehit­tä­mään entis­tä parem­pia pal­ve­lu­ja. 6Ai­ka-stra­te­gi­aa rahoit­ta­vat Euroo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­to (EAKR), Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­to (ESR), Suo­men val­tio, kuu­tos­kau­pun­git ja han­ke­kump­pa­nit. Rahoi­tus­ta myön­tä­vät Uuden­maan liit­to ja Hämeen ELY-kes­kus.

Lisä­tie­to­ja: 
Duu­ni­Pol­ku-han­ke, San­na Syrén, Business­Oulu, puh. 050 346 5797, sanna.syren (at) businessoulu.com
Osaa­mo-han­ke, Mar­gue­ri­te Gui­bert, Business­Oulu, puh. 040 657 7953, marguerite.guibert (at) businessoulu.com
6Aika-vies­tin­tä, Sari Hyvä­ri­nen, Oulun kau­pun­ki, puh. 044 703 1317, sari.hyvarinen (at) ouka.fi.

Kuvas­sa: Työ­ky­ky­koor­di­naat­to­ri San­na Syrén.