Taas me kok­keil­laan – rat­kai­su­jen kehit­tä­jä, tule kuu­lol­le!

Täl­lä ker­taa Busi­ness­A­se­man äly­kiin­teis­tö­alus­tal­la vas­ta­taan haas­tei­siin sii­vouk­ses­ta, ruo­ka­hä­vi­kis­tä ja saa­vu­tet­ta­vuu­des­ta. Hake­mal­la mukaan tar­jous­kil­pai­lun kaut­ta voit pääs­tä kehit­tä­mään inno­vaa­tio­ta­si aidos­sa ympä­ris­tös­sä Busi­ness­A­se­mal­la*, jon­ka data ja tek­no­lo­giat ovat käy­tös­sä­si. Kes­ki­näi­sen spar­rauk­sen lisäk­si muka­na ole­vat yri­tyk­set voi­vat luo­da syner­giae­tu­ja fasi­li­toi­dus­sa työs­ken­te­lys­sä.

Haas­tei­den raa­mit ovat täs­sä:

Siis­ti jut­tu! Kuin­ka tehos­taa sii­vouk­seen liit­ty­viä toi­min­to­ja Busi­ness­A­se­mal­la? Esi­merk­ki­nä sii­vous­tar­peen arvioin­ti tai ajan­koh­dan opti­moin­ti dataa hyö­dyn­täen.

Ei huk­kaa eikä hävik­kiä! Kuin­ka hel­po­te­taan tai tehos­te­taan Busi­ness­A­se­man ravin­to­la­pal­ve­lu­ja hen­ki­lös­tön tai asiak­kai­den näkö­kul­mas­ta? Esi­merk­ki­nä ruo­an­val­mis­tuk­sen tai ravin­to­lan käyt­tö­as­teen opti­moin­ti.

Easy Going! Kuin­ka edis­tää avoi­men ja jul­ki­sen tilan tur­val­li­suut­ta ja saa­vu­tet­ta­vuut­ta Busi­ness­A­se­mal­la? Esi­merk­ki­nä tur­val­li­suu­den­tun­teen paran­ta­mi­nen tek­no­lo­gian avul­la tai saa­vu­tet­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen datan avul­la.

Jos jokin haas­teis­ta herät­tää kokei­lun­ha­lusi, niin osal­lis­tu aloi­tus­ti­lai­suu­teen 5.2. Esit­te­lem­me Busi­ness­A­se­man ja sen tar­joa­man kiin­teis­tö­da­tan sekä vir­tu­aa­li­mal­lit, ker­rom­me kokei­luoh­jel­man käy­tän­nön toteu­tuk­ses­ta, tar­jous­kil­pai­lus­ta ja valit­tu­jen kokei­lu­jen fasi­li­toin­nis­ta ja vas­taam­me kysy­myk­siin. Lopuk­si teh­dään vir­tu­aa­li­kier­ros Busi­ness­A­se­mal­la.

*Rajoi­tus­toi­men­pi­tei­den vuok­si kokei­luoh­jel­man toteut­ta­mis­ta­vat ovat jous­ta­via ja perus­tu­vat digi­taa­li­seen kokei­lu­ym­pä­ris­töön.

Ilmoit­tau­du mukaan 4.2. klo 16 men­nes­sä täs­tä lin­kis­tä:

https://www.lyyti.in/BAnopeatkokeilut21