Skeittaaja Nallikarissa

Oulun kesä­päi­vis­sä riit­tää valoa pit­käl­le yöhön. Kuva: Har­ri Tar­vai­nen

Oulu – asteen ver­ran parem­pi kau­pun­ki

Juu­ri nyt Oulus­sa

Oulun kau­pun­gin vuo­sit­tai­nen yrit­tä­jä­pal­kin­to­jen luo­vu­tus­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin Busi­ness­A­se­mal­la tiis­tai­na 6. kesä­kuu­ta. Pal­kin­not jakoi kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä.

Lue lisää BusinessOulu.comista.

Oulun fes­ti­vaa­li­ke­sä 2023 näyt­tää jäl­leen vilk­kaal­ta. Kat­so kalen­te­ris­ta, mitä, mis­sä ja mil­loin tapah­tuu.

Lue lisää Mun Oulus­ta.

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan teh­tä­vät tänä kevää­nä lopet­ta­nut Päi­vi Laa­ja­la on aloit­ta­nut täl­lä vii­kol­la työt Milt­to­nil­la vai­kut­ta­ja­vies­tin­nän joh­ta­va­na asian­tun­ti­ja­na.

Lue lisää Mun Oulus­ta.

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta teki pää­tök­set pien­ta­lo­ra­ken­ta­jis­ta tule­val­le asun­to­mes­sua­lu­eel­le Ouluun. Esi­mer­kik­si Leh­to­ky­läs­sä näh­dään moder­ne­ja tul­kin­to­ja huvi­la­kult­tuu­ris­ta.

Lue lisää Mun Oulus­ta.

Oulu on ainoa­na kas­vat­ta­nut veto­voi­maan­sa kym­me­nen suu­rim­man kau­pun­gin jou­kos­sa, ker­too uusi tut­ki­mus.

Lue lisää Oulun veto­voi­man kas­vus­ta.

Oulu­lai­set sai­vat äänes­tää, mikä oli­si hei­dän mie­les­tään sopi­vin sijain­ti kau­pun­ki­kir­jai­mil­le. Kirk­kaas­ti eni­ten ääniä kerä­si yksi koh­de – jos­ta tulee taa­tus­ti vie­lä vil­kas kuvaus­paik­ka.

Lue lisää Oulu-kir­jai­mis­ta.

Oulu2026 – hyp­pää mukaan mat­kal­le

Oulun mat­kal­la Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si on muka­na 32 poh­joi­sen Suo­men kun­taa. Yhteis­työl­lä haluam­me tuo­da poh­joi­seen lisää kult­tuu­ria ja hyvin­voin­tia, luo­da uusia työ­paik­ko­ja ja kehit­tää poh­jois­ta aluet­tam­me.

Oulu on asteen ver­ran parem­pi paik­ka. Se on poh­joi­nen Euroo­pan kult­tuu­ri­kau­pun­ki, joka pur­su­aa inhi­mil­lis­tä ener­gi­aa ja kuhi­see tule­vai­suu­den tek­no­lo­gi­aa.

Oulu kas­vaa ja kehit­tyy kans­sa­si

Nainen ja yleisö nauttii kesäfestareista

Opis­ke­li­ja, Oulu on elä­mä­si paras valin­ta

Nyt on täy­del­li­nen het­ki liit­tyä tyy­ty­väis­ten opis­ke­li­joi­den jouk­koon ja alkaa oulu­lai­sek­si. Laa­duk­kaan ope­tuk­sen lisäk­si tääl­lä saat naut­tia ensi­luok­kai­ses­ta elä­mäs­tä. Mitä siis vie­lä mie­tit?

Osaa­jat viih­ty­vät Oulus­sa

Tule­vai­suut­ta teh­dään Oulus­sa. Tääl­lä kou­lu­tus, tut­ki­mus ja kehi­tys­työ ovat maa­il­man huip­pua, ja tar­jol­la on mer­ki­tyk­sel­li­siä ura­mah­dol­li­suuk­sia!

Tummahiuksinen mies katsoo läppäriä, ja vaalea nainen hänen vieressään hymyilee kameralle. Takana näkyy muita ihmisiä sekä alaosa suuresta robotista.

Oulu on poh­joi­nen, inhi­mil­li­nen ja äly­käs

Poh­joi­nen kult­tuu­ri­kau­pun­ki ottaa syliin­sä kaik­ki. Super­voi­mam­me ovat eri­lai­set ihmi­set sekä Oulun seu­dun rikas luon­to.

Poh­joi­sen tule­vai­suus­kat­saus

Poh­joi­sen Suo­men kun­nat, maa­kun­ta­lii­tot ja kaup­pa­ka­ma­rit ovat jul­kis­ta­neet tule­vai­suus­kat­sauk­sen, joka käsit­te­lee poh­joi­sen mer­ki­tys­tä, huol­to­var­muut­ta, tur­val­li­suut­ta ja kas­vun mah­dol­li­suuk­sia. Kat­sauk­sen nimi on ”Poh­joi­sen tule­vai­suus­kat­saus – Suo­men sam­po ja port­ti län­teen”.

Luistelijoita meren jäällä
Ruskeahiuksinen nainen katsoo hymyillen ihmisjoukkoa, joka näkyy kuvan etualalla.

Ter­ve­tu­loa lii­ke-elä­män poh­joi­seen kes­kuk­seen

Par­haat edel­ly­tyk­set yri­tys­toi­min­nal­le ja lois­ta­vat mah­dol­li­suu­det inves­toin­neil­le löy­dät Oulus­ta.

Ala oulu­lai­sek­si

Yhdis­tä hyvä, vai­va­ton arki ja mer­ki­tyk­sel­li­nen työ­ura Oulus­sa – tääl­lä tie­de­tään, mis­tä laa­du­kas elä­mä muo­dos­tuu!

Nauravia ihmisiä kahlaamassa rantavedessä laskevan auringon kirkkaassa paisteessa. Kahlaajat ovat käärineet lahkeensa tai nostaneet hameenhelmojaan.
Lentokoneen siiven alta näkyy Oulu iltaruskossa, korkealta ilmasta käsin. Katuvalot loistavat keltaisena.

Asteen ver­ran enem­män älyä ja poh­joi­sia inves­toin­te­ja

Oulu on port­ti poh­joi­seen Euroop­paan. Vah­va ICT-alan osaa­mi­nen on luo­nut kau­pun­kiin ainut­laa­tui­sen perus­tan inno­vaa­tio- ja yri­tys­toi­min­nal­le, jot­ka todel­la­kin muut­ta­vat maa­il­maa.

Löy­dä rat­kai­su kaik­kiin tar­pei­sii­si Oulus­ta

Busi­ness­A­se­mal­la työt ja teki­jät koh­taa­vat ympä­ris­tös­sä, jos­sa on käte­väs­ti tar­jol­la vaih­toeh­dot niin oman osaa­mi­sen kuin yri­tys­toi­min­nan­kin kehit­tä­mi­seen. Tutus­tu Busi­ness­A­se­maan!

Poh­jo­lan ren­gas­tie on Oulun seu­dun koke­mus­ri­kas rei­tis­tö autoi­li­joil­le, per­heil­le, luon­toi­li­joil­le ja jul­ki­sia suo­si­vil­le mat­kai­li­joil­le. Ren­gas­tiel­tä jokai­nen voi vali­ta mie­lei­sen­sä rei­tin luon­to­kau­neu­den mukaan – sen voi kier­tää osis­sa tai koko­naan. Ota hal­tuun Poh­jo­lan ren­gas­tie!

Vai onko ken­ties tie­si työ­elä­mään kadok­sis­sa? Business­Oulu aut­taa! Tutus­tu pal­ve­lui­hin sekä yrit­tä­jil­le, orga­ni­saa­tioil­le että osaa­jil­le. Lue lisää Busi­nes­sOu­lus­ta!

Tule­via oulu­lai­sia tapah­tu­mia