Pyöräilijöitä Oulussa

Oulu on ympä­ri­vuo­ti­sen pol­ku­pyö­räi­lyn epä­vi­ral­li­nen pää­kau­pun­ki.

Oulu – asteen ver­ran parem­pi kau­pun­ki

Juu­ri nyt Oulus­sa

Tänä kesä­nä oulu­lai­sen yrit­tä­jän, Juuso Huus­ko-Vii­ki­län kädet saat­toi­vat vähän täris­tä innos­tuk­ses­ta. Hän sai maa­liin yli vuo­den kes­tä­neen pro­jek­tin­sa – ja Duty-sovel­lus jul­kais­tiin.

Lue lisää BusinessOulu.comista.

Oulun kau­pun­ki etsii Oulun tule­val­le asun­to­mes­sua­lu­eel­le kol­mea ammat­ti­tai­tei­li­jaa tai työ­ryh­mää toteut­ta­maan tai­de­teok­sen kol­meen eril­li­seen muun­ta­mo­ra­ken­nuk­seen. Haku on avoin­na 24. syys­kuu­ta asti.

Lue lisää Mun Oulus­ta.

Sak­sa­lai­nen len­to­yh­tiö Luft­han­sa aloit­taa suo­rat reit­ti­len­not Münchenin ja Oulun välillä 16. jou­lu­kuu­ta 2023. Len­not ope­roi­daan kes­ki­viik­koi­sin ja lau­an­tai­sin.

Lue lisää uudes­ta rei­tis­tä.

Oulun teat­te­rin kevään 2024 ensi-illat ovat Aki Kau­ris­mäen elo­ku­vaan perus­tu­va Var­jo­ja para­tii­sis­sa sekä Liv Strömquis­tin sar­ja­ku­van poh­jal­ta teh­ty Punai­sin ruusu puh­ke­aa kuk­kaan.

Lue lisää Mun Oulus­ta

Oulu on liit­ty­nyt osak­si kan­sain­vä­lis­tä Fab City ‑ver­kos­toa. Ver­kos­ton tavoit­tee­na on kes­tä­väm­män ja inno­va­tii­vi­sem­man yrit­tä­jyy­den saa­vut­ta­mi­nen, kier­to­ta­lou­den kehit­tä­mi­nen, eli­ni­käi­sen oppi­mi­sen mah­dol­li­suus kai­kil­le kan­sa­lais­ryh­mil­le sekä hii­li­neut­raa­li tule­vai­suus.

Lue lisää BusinessOulu.comista.

Tie­sit­kö, että tänä vuon­na vie­te­tään Nort­hern Glow ‑bis­nes­foo­ru­min 10-vuo­tis­juh­la­vuot­ta? Tapah­tu­ma valai­see Oulun lii­ke-elä­mää jäl­leen 22. mar­ras­kuu­ta tar­jo­ten uusia näkö­kul­mia ja ins­pi­raa­tio­ta. Tänä vuon­na kes­ki­tym­me yhteen yri­tyk­sen tär­keim­mis­tä menes­tys­te­ki­jöis­tä eli ihmi­siin!

Oulu2026 – hyp­pää mukaan mat­kal­le

Oulun mat­kal­la Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si on muka­na 32 poh­joi­sen Suo­men kun­taa. Yhteis­työl­lä haluam­me tuo­da poh­joi­seen lisää kult­tuu­ria ja hyvin­voin­tia, luo­da uusia työ­paik­ko­ja ja kehit­tää poh­jois­ta aluet­tam­me.

Oulu on asteen ver­ran parem­pi paik­ka. Se on poh­joi­nen Euroo­pan kult­tuu­ri­kau­pun­ki, joka pur­su­aa inhi­mil­lis­tä ener­gi­aa ja kuhi­see tule­vai­suu­den tek­no­lo­gi­aa.

Oulu kas­vaa ja kehit­tyy kans­sa­si

Osaa­jat viih­ty­vät Oulus­sa

Tule­vai­suut­ta teh­dään Oulus­sa. Tääl­lä kou­lu­tus, tut­ki­mus ja kehi­tys­työ ovat maa­il­man huip­pua, ja tar­jol­la on mer­ki­tyk­sel­li­siä ura­mah­dol­li­suuk­sia!

Nainen ja mies BusinessAsemalla

Oulu on poh­joi­nen, inhi­mil­li­nen ja äly­käs

Poh­joi­nen kult­tuu­ri­kau­pun­ki ottaa syliin­sä kaik­ki. Super­voi­mam­me ovat eri­lai­set ihmi­set sekä Oulun seu­dun rikas luon­to.

Ter­ve­tu­loa lii­ke-elä­män poh­joi­seen kes­kuk­seen

Par­haat edel­ly­tyk­set yri­tys­toi­min­nal­le ja lois­ta­vat mah­dol­li­suu­det inves­toin­neil­le löy­dät Oulus­ta.

Ruskeahiuksinen nainen katsoo hymyillen ihmisjoukkoa, joka näkyy kuvan etualalla.
Nauravia ihmisiä kahlaamassa rantavedessä laskevan auringon kirkkaassa paisteessa. Kahlaajat ovat käärineet lahkeensa tai nostaneet hameenhelmojaan.

Ala oulu­lai­sek­si

Yhdis­tä hyvä, vai­va­ton arki ja mer­ki­tyk­sel­li­nen työ­ura Oulus­sa – tääl­lä tie­de­tään, mis­tä laa­du­kas elä­mä muo­dos­tuu!

Asteen ver­ran enem­män älyä ja poh­joi­sia inves­toin­te­ja

Oulu on port­ti poh­joi­seen Euroop­paan. Vah­va ICT-alan osaa­mi­nen on luo­nut kau­pun­kiin ainut­laa­tui­sen perus­tan inno­vaa­tio- ja yri­tys­toi­min­nal­le, jot­ka todel­la­kin muut­ta­vat maa­il­maa.

Lentokoneen siiven alta näkyy Oulu iltaruskossa, korkealta ilmasta käsin. Katuvalot loistavat keltaisena.

Löy­dä rat­kai­su kaik­kiin tar­pei­sii­si Oulus­ta

Busi­ness­A­se­mal­la työt ja teki­jät koh­taa­vat ympä­ris­tös­sä, jos­sa on käte­väs­ti tar­jol­la vaih­toeh­dot niin oman osaa­mi­sen kuin yri­tys­toi­min­nan­kin kehit­tä­mi­seen. Tutus­tu Busi­ness­A­se­maan!

Poh­jo­lan ren­gas­tie on Oulun seu­dun koke­mus­ri­kas rei­tis­tö autoi­li­joil­le, per­heil­le, luon­toi­li­joil­le ja jul­ki­sia suo­si­vil­le mat­kai­li­joil­le. Ren­gas­tiel­tä jokai­nen voi vali­ta mie­lei­sen­sä rei­tin luon­to­kau­neu­den mukaan – sen voi kier­tää osis­sa tai koko­naan. Ota hal­tuun Poh­jo­lan ren­gas­tie!

Vai onko ken­ties tie­si työ­elä­mään kadok­sis­sa? Business­Oulu aut­taa! Tutus­tu pal­ve­lui­hin sekä yrit­tä­jil­le, orga­ni­saa­tioil­le että osaa­jil­le. Lue lisää Busi­nes­sOu­lus­ta!

Tule­via oulu­lai­sia tapah­tu­mia