Arvon­nan sään­nöt

Oulun kau­pun­ki (myö­hem­min jär­jes­tä­jä) jär­jes­tää arvon­nan loka­kuun 9. päi­vä alkaen. Kam­pan­ja kes­tää mar­ras­kuun 2023 lop­puun saak­ka eli päät­tyy 00.00 1.12.2023.

Pal­kin­to­na arvo­taan mat­ka Ouluun kah­del­le (arvo noin 1 000 euroa, tar­kem­pi arvo ilmoi­te­taan kil­pai­lun sään­nöis­sä) kam­pan­ja­si­vul­la (oulu.com/ajankanssa) tapah­tu­van suo­ran kil­pai­lun kaut­ta. Kam­pan­jan aika­na arvo­taan yksi (1) pal­kin­to yhteys­tie­ton­sa jät­tä­nei­den kes­ken.

Yleis­tä

Jär­jes­tä­jäl­lä on oikeus jul­kais­ta voit­ta­jien nimet verk­ko­si­vuil­laan ja sosi­aa­li­sen median kana­vis­saan. Nimi- ja yhteys­tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa sekä jakaa hen­ki­lö­tie­to­lain mukai­ses­ti.

Osal­lis­tu­mal­la kil­pai­luun hyväk­syt sen sään­nöt.

Jär­jes­tä­jä pidät­tää oikeu­den muu­tok­siin kam­pan­jan aika­na.

1. Arvon­nan jär­jes­tä­jä

Oulun kau­pun­ki
Käyn­tio­soi­te: Oulu10, Tori­ka­tu 10
Y‑tunnus: 0187690–1

2. Arvon­nan alka­mis- ja päät­ty­mis­päi­vä sekä osal­lis­tu­mis­kel­poi­suus

Arvon­nan alka­mis- ja päät­ty­mis­päi­vä ker­ro­taan sel­väs­ti kam­pan­ja­si­vus­tol­la. Arvon­taan voi­vat osal­lis­tua kaik­kia Suo­mes­sa asu­vat hen­ki­löt, pois lukien hen­ki­löt, jot­ka ovat osal­lis­tu­neet arvon­nan suun­nit­te­luun, val­mis­te­luun tai toteu­tuk­seen. Jos arvon­taan osal­lis­tu­jaa on syy­tä epäil­lä vil­pis­tä tai näi­den sään­tö­jen vas­tai­ses­ta osal­lis­tu­mi­ses­ta, on arvon­nan jär­jes­tä­jäl­le oikeus hylä­tä osal­lis­tu­mi­nen.

3. Voit­ta­jien valit­se­mi­nen

Voit­ta­jat arvo­taan kaik­kien arvon­taan osal­lis­tu­nei­den kes­ken 1.12.2023. Voit­ta­jil­le ilmoi­te­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Mikä­li arvon­nan voit­ta­jaa ei tavoi­te­ta maa­nan­tai­hin 4.12.2023 men­nes­sä, on arvon­nan jär­jes­tä­jäl­lä oikeus vali­ta tilal­le toi­nen voit­ta­ja.

4. Pal­kin­not

Arvon­nan pal­kin­not on mää­ri­tel­ty näis­sä sään­nöis­sä. Pal­kin­toa ei voi muut­taa rahak­si tai muu­hun tava­raan tai tapah­tu­maan.
Yhteys­tie­ton­sa jät­tä­nei­den kes­ken arvo­taan yksi (1) pal­kin­to, joka sisäl­tää:

Pal­kin­to­mat­ka on ajoi­tet­ta­va välil­le 1.1.2024–31.7.2024. Pal­kin­non koko­nai­sar­vo on noin 800‑1400 euroa, toteu­tu­nut arvo riip­puu vali­tus­ta mat­kus­tus­ta­vas­ta ja mat­kan ajan­koh­das­ta.

5. Sään­nöt kos­ke­vat kaik­kia osal­lis­tu­jia

Osal­lis­tu­mal­la arvon­taan osa­not­ta­jat sitou­tu­vat nou­dat­ta­maan arvon­nan viral­li­sia sään­tö­jä ja arvon­nan jär­jes­tä­jän pää­tök­siä. Arvon­nan jär­jes­tä­jä pidät­tää itsel­lään oikeu­den sään­tö­muu­tok­siin. Mikä­li täl­lai­sia muu­tok­sia jou­du­taan teke­mään, ilmoi­te­taan niis­tä kam­pan­ja­si­vuil­la.

6. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly

Arvon­nan jär­jes­tä­jä käsit­te­lee arvon­taan osal­lis­tu­vien tie­to­ja arvon­nan toteut­ta­mi­sek­si sekä pal­kin­non luo­vut­ta­mi­sek­si. Tie­to­ja voi­daan käyt­tää Oulun kau­pun­gin mark­ki­noin­nin toteut­ta­mi­seen ja tilas­toin­tiin, jos osa­not­ta­ja antaa sii­hen suos­tu­muk­sen­sa. Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta Oulun kau­pun­gin tai sen lii­ke­lai­tos­ten ulko­puo­lel­le. Lisä­tie­to­ja tie­to­suo­jas­ta voit lukea eril­li­ses­tä pdf-tie­dos­tos­ta (auke­aa uuteen väli­leh­teen).

7. Voit­ta­jien nimen jul­kai­se­mi­nen

Arvon­taan osal­lis­tu­jat myön­tä­vät arvon­nan jär­jes­tä­jäl­le oikeu­den jul­kais­ta voit­ta­jan nimen ja asuin­paik­ka­kun­nan ilman eril­lis­tä suos­tu­mus­ta, ilmoi­tus­ta tai kor­vaus­ta.

8. Jär­jes­tä­jän ja kil­pai­luun osal­lis­tu­jan vas­tuut

Arvon­nan jär­jes­tä­jä vas­taa pal­kin­toi­hin liit­ty­väs­tä mah­dol­li­ses­ta arpa­jais­ve­ros­ta. Arvon­taan osal­lis­tu­jat vapaut­ta­vat arvon­nan jär­jes­tä­jän yhteis­työ­kump­pa­nei­neen vahin­gos­ta, joka aiheu­tuu tai jon­ka väi­te­tään aiheu­tu­neen osal­lis­tu­mi­ses­ta tähän arvon­taan. Arvon­nan jär­jes­tä­jä ei vas­taa tie­to­tek­ni­sis­tä syis­tä joh­tu­vis­ta ongel­mis­ta tai esteis­tä arvon­taan osal­lis­tu­mi­ses­sa tai pal­kin­non vas­taa­not­ta­mi­ses­sa. Voit­ta­jan vel­vol­li­suu­te­na on vas­ta­ta kai­kis­ta muis­ta pal­kin­non vas­taa­not­ta­mi­seen tai sen toteut­ta­mi­seen liit­ty­vis­tä mah­dol­li­sis­ta kus­tan­nuk­sis­ta.

9. Muut ehdot

Osal­lis­tu­mal­la arvon­taan osal­lis­tu­ja sitou­tuu nou­dat­ta­maan näi­tä sään­tö­jä ja arvon­nan jär­jes­tä­jän nii­den nojal­la teke­miä pää­tök­siä. Arvon­nan sään­tö­jen lisäk­si osal­lis­tu­jat sitou­tu­vat nou­dat­ta­maan kil­pai­luun mah­dol­li­ses­ti liit­ty­vien arvon­nan jär­jes­tä­jäs­tä riip­pu­mat­to­mien pal­ve­lu­jen, kuten Face­boo­kin, Twit­te­rin, You­Tu­ben tai Ins­ta­gra­min käyt­tö­eh­to­ja.
Arvon­nan jär­jes­tä­jä pidät­tää oikeu­den teh­dä muu­tok­sia ilman eril­lis­tä ilmoi­tus­ta arvon­taan, sen sään­töi­hin, pal­kin­toi­hin, ajan­koh­taan tai mui­hin arvon­nan toteut­ta­mi­seen vai­kut­ta­viin seik­koi­hin. Muu­tok­sis­ta ilmoi­te­taan kam­pan­ja­si­vuil­la.