Tar­jol­la vain lois­ta­via ideoi­ta – tule sinä­kin Busi­ness­A­se­mal­le 20. huh­ti­kuu­ta

Mies hymyilee toimistossa

Teh­dään Oulus­ta yhdes­sä #asteen­ver­ran ins­pi­roi­vam­pi kau­pun­ki kai­kil­le.

Miten opis­ke­li­joi­den yhteyk­siä työ­elä­mään ja yri­tyk­siin voi­daan paran­taa Oulus­sa? Entä­pä, mikä saa opis­ke­li­jan jää­mään kau­pun­kiin val­mis­tu­mi­sen jäl­keen?

Näi­hin kysy­myk­siin on tar­jol­la mai­nioi­ta ideoi­ta kes­ki­viik­ko­na 20. huh­ti­kuu­ta kel­lo 14 alkaen Busi­ness­A­se­mal­la.

Business­Oulun ja UNICin idea­kil­pai­lu hui­pen­tuu finaa­liin, jos­sa kuul­laan 11 pitc­haus­ta.

Ilmoit­tau­du nyt ja tule mukaan tähän kai­kil­le avoi­meen huip­pu­jän­nit­tä­vään kisail­ta­päi­vään, jon­ka päät­teek­si jär­jes­te­tään ver­kos­toi­tu­mis­ta­pah­tu­ma.

Pää­set ver­kos­toi­tu­maan tilai­suu­des­sa oulu­lais­ten vai­kut­ta­jien kans­sa; muka­na ovat muun muas­sa Ari­nan, Maco­nin, Opto­me­din ja Business­Oulun edus­ta­jat, jot­ka toi­mi­vat myös kisan tuo­ma­rei­na.

Kil­pai­lus­sa pal­ki­taan kol­me paras­ta ide­aa, ja voit­ta­jan idea toteu­te­taan. Business­Oulu tukee voit­ta­van idean toteu­tus­ta 2000 eurol­la. Par­haat ideat pää­se­vät myös oulu­lais­ten vai­kut­ta­jien men­to­roi­ta­vik­si.

Näh­dään kau­pun­gin kiin­nos­ta­vim­mal­la ase­mal­la – Busi­ness­A­se­mal­la!

Tapah­tu­man agen­da:

14: ava­jais­pu­he
14.10: Ideoi­den pitc­haus ja palau­te tuo­ma­reil­ta
15.45: kol­men par­haan idean pal­kit­se­mi­nen
16–17: ver­kos­toi­tu­mis­ta ja jutus­te­lua

Lue lisää ja ilmoit­tau­du täs­tä lin­kis­tä.