Ter­ve­tu­loa ver­kos­toi­tu­maan ja juh­li­maan Inter­na­tio­nal House Oulua

Inter­na­tio­nal House Oulu on paik­ka Busi­ness­A­se­mal­la, joka koko­aa eri­lai­sia neu­von­ta­pal­ve­lu­ja yhteen paik­kaan. Kuu­let täs­tä lisää, ja sen lisäk­si esit­te­lem­me tapah­tu­mas­sa myös Inter­na­tio­nal House Oulu ‑lähet­ti­läät.

Hei Oulu. Meil­lä on jän­nit­tä­viä uuti­sia:

Kevään ja sen lukuis­ten tapah­tu­mien lähes­tyes­sä Inter­na­tio­nal House Oulu jär­jes­tää ensim­mäi­sen ver­kos­toi­tu­mi­sil­lan 26.4. Busi­ness­A­se­mal­la (Hal­li­tus­ka­tu 36, Oulu) kel­lo 17–20.

Kas­va­ta ver­kos­toa­si: tapaa lah­jak­kai­ta lähet­ti­läi­täm­me ja mui­ta kiin­nos­ta­via ihmi­siä. Kuun­te­le hei­dän ins­pi­roi­via tari­noi­taan herk­ku­jen ja kah­vin ääres­sä – ja vie­rai­le Inter­na­tio­nal House Oulun tilois­sa.

Toi­vo­tam­me ter­ve­tul­leek­si yrit­tä­jät, tai­tei­li­jat, tut­ki­jat, opis­ke­li­jat, työn­ha­ki­jat ja kaik­ki muut Oulus­sa asu­vat tai tääl­lä vie­rai­le­vat.
Illan juon­taa Kamal Singh, Star­tup Refu­gees

Ilmoit­tau­du vii­meis­tään 19.4.2023: www.lyyti.fi/reg/IH_networking

Tapah­tu­ma pide­tään englan­nik­si, ja se on ilmai­nen. Mut­ta paik­ko­ja on rajoi­tet­tu mää­rä, ja sik­si kan­nat­taa ilmoit­tau­tua etu­kä­teen mah­dol­li­sim­man pian.