Kut­su: Inter­na­tio­nal House Oulun ava­jai­set

Ter­ve­tu­loa Inter­na­tio­nal House Oulun ava­jais­juh­laan tiis­tai­na 25. huh­ti­kuu­ta.

Inter­na­tio­nal House Oulu koko­aa saman katon alle kan­sain­vä­li­sil­le asiak­kail­le suun­nat­tu­ja ohjaus- ja neu­von­ta­pal­ve­lu­ja yhden luu­kun peri­aat­teel­la, ja se pal­ve­lee myös yri­tyk­siä kan­sain­vä­li­seen rek­ry­toin­tiin liit­tyen.

Tilois­sa sijait­see lisäk­si Busi­ness­A­se­man pal­ve­lu­neu­von­ta, joka antaa neu­von­taa ja ohjaus­ta työl­li­syys- ja yri­ty­s­asiois­sa. Inter­na­tio­nal House Oulu on kai­kil­le avoin paik­ka Busi­ness­A­se­mal­la osoit­tees­sa Hal­li­tus­ka­tu 36 B.

Ava­jais­ti­lai­suus käyn­nis­tyy kel­lo 14 kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Mää­tän avaus­pu­heel­la. Mak­su­ton ohjel­ma kes­tää noin tun­nin ja sisäl­tää puheen­vuo­ro­ja niin suo­mek­si kuin englan­nik­si sekä musiik­kia. Kak­ku­kah­vit tar­jo­taan kel­lo 13.30 alkaen Busi­ness­A­se­man Antell Ase­mal­la.

Inter­na­tio­nal House Oulus­sa ja Busi­ness­A­se­mal­la on avoi­met ovet kel­lo 18 asti. Sil­loin sinun on mah­dol­lis­ta tutus­tua tiloi­him­me ja pal­ve­lu­tar­jon­taam­me sekä FabLa­biin.

Paik­ko­ja on rajoi­te­tus­ti – ilmoit­tau­du mukaan nyt: www.lyyti.fi/reg/IH_Oulu

PS: Ilmoit­tau­du myös ava­jais­vii­kon Networ­king-tapah­tu­maan tääl­lä.

Lisä­tie­to­ja antaa:
Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Riku­pek­ka Lei­no­nen
rikupekka.leinonen@ouka.fi
tel: 040 485 6963