Luft­han­sa käyn­nis­tää suo­rat len­not Oulun ja Münc­he­nin välil­lä

Munchen kirkko

Sak­sa­lai­nen len­to­yh­tiö Luft­han­sa aloit­taa suo­rat reit­ti­len­not Münchenin ja Oulun välillä 16. jou­lu­kuu­ta 2023. Len­not ope­roi­daan kes­ki­viik­koi­sin ja lau­an­tai­sin.

Liike-elämän näkökulmasta len­to­yh­teys avaa uuden por­tin Oulus­ta Kes­ki-Euroop­paan.

– Tämä on his­to­rial­li­nen avaus, jon­ka myötä Oulun seu­dun yri­tyk­sil­le tulee uusia bis­nes­mah­dol­li­suuk­sia tärkeällä Sak­san mark­ki­na-alu­eel­la ja laa­jem­min­kin Kes­ki-Euroo­pas­sa, Business­Oulun joh­ta­ja Juha Ala-Mur­su­la iloit­see.

Oulun Mat­kai­lu Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Yrjötapio Kivi­saa­ri ker­too, että uuden len­to­yh­tey­den avaa­mi­sen taus­tal­la on pitkäjänteinen työ.

– Oulun Mat­kai­lu Oy ja Business­Oulu ovat teh­neet sys­te­maat­tis­ta työtä rei­tin avauk­sen suh­teen ja olleet neu­vot­te­luis­sa muka­na jo puo­len­tois­ta vuo­den ajan. Luft­han­san edus­ta­jia on tavat­tu usei­ta ker­to­ja niin Suo­mes­sa kuin ulko­mail­la. Myös Fina­via on ollut muka­na neu­vot­te­luis­sa, Kivi­saa­ri sanoo.

Uuden len­to­yh­tey­den odo­te­taan kas­vat­ta­van Oulun alu­een tal­vi­mat­kai­lua sekä mah­dol­lis­ta­van moni­puo­li­sen yhteistyön sak­sa­lais­ten matkanjärjestäjien kans­sa. Alu­eel­le voi saa­pua tule­va­na tal­ve­na lähes 4000 uut­ta sak­sa­lais­ta mat­kai­li­jaa, Oulun Mat­kai­lu ker­too tie­dot­tees­saan.

Sak­sa­lai­sia mat­kai­li­joi­ta on edel­lis­vuo­si­na vie­rail­lut Oulus­sa toi­sek­si eni­ten heti Nor­jas­ta saa­pu­nei­den mat­kai­li­joi­den jälkeen, kun mita­taan kansainvälisten mat­kai­li­joi­den määrää.

– Oulu on vih­doin muka­na reit­ti­kar­tal­lam­me! Olem­me työs­ken­nel­leet ahke­ras­ti usei­den kuu­kausien ajan saa­dak­sem­me tämän puut­tu­van pala­sen osak­si Suo­men koh­tei­tam­me. Tämä on täy­del­li­nen het­ki käyn­nis­tää len­to­reit­ti Ouluun ja takai­sin, ja reit­ti yhdis­tyy erin­omai­ses­ti mui­hin Lutf­han­sa Group ‑yhtiöi­den reit­tei­hin, kom­men­toi Lufh­tan­sa Group ‑len­to­yh­tiöi­den Suo­men maa­joh­ta­ja Pat­rick Borg Hed­ley.

Jat­kos­sa myös kesälentoja?

Luft­han­san len­not Oulun ja Münchenin välillä tule­vat myyn­tiin 18. hei­nä­kuu­ta alkaen. Tal­ven reit­ti­len­not lennetään maa­lis­kuun 2024 lop­puun asti.

Oulun Mat­kai­lun ja Business­Oulun toi­vee­na on, että̈ mat­ko­ja ale­taan varaa­maan mah­dol­li­sim­man nopeas­ti. Rei­tin jat­kos­ta ensi kesäl­le päätetään jo tämän syk­syn aika­na. Kivi­saa­ri ker­too, että̈ rei­tin kan­nat­ta­vuut­ta tul­laan las­ke­maan sii­tä het­kes­tä eteenpäin, kun reit­ti ava­taan.

– Toi­vee­nam­me on, että rei­tin hyvä menes­tys takai­si sen jat­ku­vuu­den ja toi­si jat­kos­sa myös kesällä mat­kai­li­joi­ta Oulun seu­dul­le. Len­to­yh­teys mah­dol­lis­tai­si jat­kos­sa myös lii­ke­mat­kus­ta­mi­sen ja oulu­lais­ten vapaa-ajan mat­kus­ta­mi­sen Euroo­pan suun­taan.

Uuden len­to­yh­tey­den toi­vo­taan tuo­van muka­naan ter­vet­tä kil­pai­lua ja nos­ta­van Oulun len­toa­se­man mat­kus­ta­ja­lu­ku­ja. Tavoit­tee­na on, että Oulun len­toa­se­ma pysyy Suo­men toi­sek­si vilk­kaim­min liikennöitynä lentokenttänä.

– Reit­tia­vaus on upea uuti­nen Oulun len­toa­se­mal­le, joka kan­taa perin­net­tä tär­keä­nä osa­na Fina­vian len­toa­se­ma­ver­kos­toa ja Suo­men saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Luft­han­san reit­ti Kes­ki-Euroop­paan paran­taa Oulun seu­dun asuk­kai­den yhteyk­siä maa­il­mal­le mer­kit­tä­väs­ti, yhdis­täen hei­dät Münc­he­nin len­toa­se­man kat­ta­vaan reit­ti­ver­kos­toon. Reit­ti myös avaa jäl­leen uuden yhtey­den Sak­sas­ta poh­joi­seen suun­tau­tu­val­le mat­kai­lul­le, Fina­vian reit­ti­ke­hi­tyk­ses­tä vas­taa­va joh­ta­ja Pet­ri Vuo­ri sanoo.

Lue myös

Luft­han­san hyvän­te­ke­väi­syys­len­to toi lap­sia Ouluun ja Poh­jois-Suo­meen

Lufthansa Oulussa

Oulun len­toa­se­mal­la tapa­si­vat jou­lu­kuus­sa 2022 (vasem­mal­ta oikeal­le) asiak­kuus­pääl­lik­kö Mar­kus Issa­kai­nen Luft­han­sal­ta, yhteys­pääl­lik­kö Juuso Rönn­holm Busi­nes­sOu­lus­ta, Visi­tOu­lun toi­mi­tus­joh­ta­ja Yrjö­ta­pio Kivi­saa­ri, myyn­ti­joh­ta­ja Pat­rick Borg Hed­ley Luft­han­sal­ta ja Business­Oulun joh­ta­ja Juha Ala-Mur­su­la.

Tie­sit­kö tämän Münchenista?

Lisä­tie­dot: