Maa­il­man suu­rin vir­tu­aa­li­nen yri­tys­vie­rai­lu Nokial­le – muka­na jo tuhan­sia osal­lis­tu­jia

Ihmisiä kävelee Nokia-kyltin ohi.

Nokia, Oulun kau­pun­gin Työn Tai­ta­jat ja Oulu Talent Hub jär­jes­tä­vät maa­il­man suu­rim­man vir­tu­aa­li­sen yri­tys­vie­rai­lun Nokian Oulun yksik­köön 12.5.2022. Tapah­tu­maan on ilmoit­tau­tu­nut ennak­koon jo lähes 6000 osal­lis­tu­jaa eri puo­lil­ta Oulua ja Poh­jois-Suo­mea. Tapah­tu­ma on kon­kreet­ti­nen esi­merk­ki yhteis­työs­tä, joka luo vai­kut­ta­vuut­ta. Tapah­tu­maan on tulos­sa mukaan niin koko­nai­sia kou­lu­ja kuin yksit­täi­siä ryh­miä ja luok­kia sekä kan­sain­vä­li­siä osaa­jia.

Päi­vä sisäl­tää omat vie­rai­lut päi­vä­ko­deil­le, ala- ja ylä­kou­luil­le, amma­til­li­sil­le oppi­lai­tok­sil­le, lukioil­le ja kor­kea­kou­luil­le.

“Nokial­le oppi­lai­to­syh­teis­työ on äärim­mäi­sen tär­ke­ää. Vie­rai­lun kaut­ta voim­me olla yhtey­des­sä suu­reen ikä­haa­ruk­kaan kou­lu­lai­sia ja opis­ke­li­joi­ta. Pää­sem­me esit­te­le­mään, miten pal­jon eri­taus­tai­sia ihmi­siä tätä työ­tä tekee ja mitä kaik­kea Oulun toi­mi­pis­tees­sä teh­dään. On tär­ke­ää tuo­da IT-alaa tutuk­si lap­sil­le ja nuo­ril­le – se voi sytyt­tää kipi­nän hakeu­tua sel­lai­sil­le ura­po­luil­le, joi­ta ei aiem­min ole tul­lut aja­tel­leek­si”, Mer­vi Hols­ter-Hem­mi ja Riik­ka Tur­pei­nen Nokial­ta ker­to­vat.

Kou­luil­la on mah­dol­li­suus val­mis­tau­tua vie­rai­lu­päi­vään ennak­ko­teh­tä­vil­lä, jot­ka joh­dat­te­le­vat tek­no­lo­gian maa­il­maan. Teh­tä­vät ja vie­rai­lu muo­dos­ta­vat koko­nai­suu­den, joka innos­taa ja ins­pi­roi.

”Halusim­me luo­da uuden­lai­sen tavan tuo­da oulu­lai­nen työ­nan­ta­ja, yri­tys ja siel­lä tar­vit­ta­va osaa­mi­nen ja tai­dot tutuik­si tule­vai­suu­den osaa­jil­le. Kysees­sä on uniik­ki oppi­mis­ko­ko­nai­suus, joka antaa eri-ikäi­sil­le ymmär­ryk­sen sii­tä, mis­sä kaik­kial­la yhden yri­tyk­sen tuot­teet ja pal­ve­lut vai­kut­ta­vat ja, miten ne rat­kai­se­vat maa­il­man haas­tei­ta ja mah­dol­lis­ta­vat eri­lai­sia asioi­ta”, Eeme­li Alan­ne ja Tii­na Haa­pa­nie­mi Oulun kau­pun­gil­ta kuvai­le­vat.

Tapah­tu­ma on kon­kreet­ti­nen esi­merk­ki yhteis­työs­tä, joka luo vai­kut­ta­vuut­ta. Tapah­tu­maan on ilmoit­tau­tu­nut mukaan niin koko­nai­sia kou­lu­ja kuin yksit­täi­siä ryh­miä ja luok­kia sekä kan­sain­vä­li­siä osaa­jia. Vir­tu­aa­li­to­teu­tus mah­dol­lis­taa osal­lis­tu­mi­sen ja koke­muk­sen paik­ka­kun­nas­ta riip­pu­mat­ta.

Päi­vän ohjel­ma

Tapah­tu­ma tuo­te­taan Nokian Oulun kam­puk­sel­ta, ja vie­rai­lut näh­dään Oulun kau­pun­gin You­Tu­be-kana­van kaut­ta. Kou­lut osal­lis­tu­vat vie­rai­luil­le kou­lun tilois­ta. Vie­rai­lut ovat kai­kil­le avoi­mia ja nii­hin voi osal­lis­tua paik­ka­kun­nas­ta riip­pu­mat­ta.

Ajan­koh­ta: 12.05.2022
Paik­ka: You­tu­be (Oulun kau­pun­gin you­tu­be-kana­va)
Ilmoit­tau­tu­mi­nen: ilmoit­tau­tu­mi­nen tämän lin­kin kaut­ta 11.5. men­nes­sä.

• 8.30–9.15 1.–2. luo­kat
• 9.30–10.15 Var­hais­kas­va­tus ja esio­pe­tus
• 10.30–11.15 3.–6. luo­kat
• 12.30–13.15 7.–9. luo­kat
• 13.30–14.15 Amma­til­li­nen toi­nen aste
• 14.30–15.15 Lukio
• 16.00–16.45 Kor­kea­kou­lu & kan­sain­vä­li­set osaa­jat (tämä vie­rai­lu on englan­nik­si)

Tapah­tu­mas­ta voi lukea lisää Business­Oulun verk­ko­si­vuil­ta tääl­tä.

Päi­vän aika­na näh­dään, mitä Nokian Oulun yksi­kös­sä tapah­tuu, miten Nokian kehit­tä­mät rat­kai­sut vai­kut­ta­vat arkeen, mil­lai­sia ammat­te­ja Nokial­la on ja mil­tä näyt­tää työ­päi­vä Nokial­la. Nokia­lais­ten tari­noi­den kaut­ta opi­taan, mil­lais­ta osaa­mis­ta Nokial­la tar­vi­taan ja mil­lai­sil­la oppiai­ne- ja opin­to­jen valin­noil­la voi työl­lis­tyä Nokial­le.

Vie­rai­lu­päi­vä on kai­kil­le avoin ja mak­su­ton. Vie­rai­lu­päi­vän yhteis­työ­kump­pa­ni­na toi­mii Oulu Talent Hub.

Ilmoit­tau­du vie­rai­lul­le täs­tä »

Ennak­ko­teh­tä­vät
Vie­rai­lu­päi­vään voi val­mis­tau­tua innos­ta­vil­la ennak­ko­teh­tä­vil­lä. Ennak­ko­teh­tä­vien teke­mi­nen on vapaa­eh­tois­ta.

Osal­lis­tu­mi­nen
Vie­rai­lu­päi­vä jär­jes­te­tään You­tu­be ‑tapah­tu­ma­na. Vie­rai­lun osal­lis­tu­mis­link­ki lähe­te­tään ilmoit­tau­tu­neil­le ennen tapah­tu­maa. Osal­lis­tu­jat eivät tar­vit­se mik­ro­fo­nia tai kame­raa.

Lisä­tie­dot ja haas­tat­te­lu­pyyn­nöt:

Nokia
Mer­vi Hols­ter-Hem­mi
Kehi­tys­joh­ta­ja, Nokia Oulu
puh. 050 487 8866
mervi.holster-hemmi@nokia.com

Oulun kau­pun­ki, sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut
Eeme­li Alan­ne
Yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen kehit­tä­jä­opet­ta­ja
puh. 040 182 5114
eemeli.alanne@ouka.fi

Lue usein kysy­tyt kysy­myk­set täs­tä lin­kis­tä.