Opis­ke­li­ja, Oulu on elä­mä­si paras valin­ta – lue 5 syy­tä mik­si

Nainen seisoo festareilla


Nyt on täy­del­li­nen het­ki liit­tyä tyy­ty­väis­ten opis­ke­li­joi­den jouk­koon ja alkaa oulu­lai­sek­si. Laa­duk­kaan ope­tuk­sen lisäk­si oulu­lai­se­na opis­ke­li­ja­na saat naut­tia ensi­luok­kai­ses­ta elä­mäs­tä – ja eten­kin vireäs­tä kult­tuu­ri­tar­jon­nas­ta. Onhan Oulu kruu­nat­tu vuo­den 2026 Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si. Lis­ta­sim­me vii­si tär­kein­tä syy­tä, mik­si Oulu on maa­il­man paras paik­ka opis­ke­li­jal­le.

1. Oulus­sa elät edul­li­ses­ti

Asu­mi­nen on Oulus­sa kuk­ka­rol­le huo­mat­ta­vas­ti kevyem­pää kuin mones­sa muus­sa Suo­men isos­sa kau­pun­gis­sa. Muka­via ja koh­tuu­hin­tai­sia kote­ja on tar­jol­la niin kau­pun­gin kes­kus­tas­sa kuin kor­kea­kou­lu­kam­pus­ten lähei­syy­des­sä Lin­nan­maal­la ja Kon­tin­kan­kaal­la. Yksiöi­tä, kimp­pa­kämp­piä ja per­hea­sun­to­ja vuo­kraa­vat Poh­jois-Suo­men opis­ke­li­ja-asun­to­sää­tiö PSOAS ja Oto­ky­lä ry. Yksi­tyi­sil­lä mark­ki­noil­la­kin valin­nan­va­raa riit­tää, eivät­kä hin­nat kur­ko­ta pil­viä.

2. Tapah­tu­mia joka läh­töön

Vuo­den 2026 Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki tar­jo­aa moni­puo­li­sia tapah­tu­mia, jot­ka kut­su­vat viih­ty­mään jo nyt. Opis­ke­li­jan ei kan­na­ta läh­teä edes kesäk­si Oulus­ta pois: tääl­lä riit­tää menoa ja uniik­ke­ja jut­tu­ja ympä­ri vuo­den.

Oulus­sa jär­jes­te­tään Qstoc­kin kal­tai­sia suu­ria fes­ti­vaa­le­ja ja monen­lai­sia pie­niä uniik­ke­ja tapah­tu­mia. Tie­sit­kö muu­ten, että muun muas­sa avan­to­pit­saus ja ilma­ki­ta­ra­soi­ton MM-kisat ovat syn­ty­neet Oulus­sa? Kesäl­lä oulu­lai­set kokoon­tu­vat naut­ti­maan puis­to­pik­ni­keis­tä, syys­kuun alus­sa Oulun Päi­vien aikaan kau­pun­ki täyt­tyy juh­la­hu­mus­ta ja mar­ras­kuun pimeim­pään aikaan juh­li­taan Lumo-valo­fes­ti­vaa­le­ja. Tutus­tu myös Kult­tuu­ri­ta­lo Val­veen tar­jon­taan tai sukel­la vaik­ka­pa Oulu Urban Cul­tu­ren tapah­tu­miin.

Kurk­kaa Mun Oulun tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta par­haat menot (avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

3. Tääl­lä har­ras­tat moni­puo­li­ses­ti

Haluat­ko vapaa-ajal­la­si saa­da hien pin­taan vai naut­tia hitaam­mas­ta elä­mäs­tä? Oulus­sa molem­mat onnis­tu­vat. Oulun kor­kea­kou­lu­lii­kun­nan tar­jon­taan kuu­luu muun muas­sa tans­si­kurs­se­ja, kamp­pai­lu­la­je­ja ja mai­la­pe­le­jä. Lisäk­si eri puo­lil­ta kau­pun­kia löy­tyy tasok­kai­ta kun­to­kes­kuk­sia. Oulus­sa on upeat ulko­lii­kun­ta­rei­tit esi­mer­kik­si maas­to­pyö­räi­lyyn tai hiih­toon. Oulun Rus­ko­tun­tu­ril­la pää­set las­ket­te­le­maan, ja lähiym­pä­ris­tön luon­to­koh­teet kut­su­vat rau­hoit­tu­maan. Arjen vel­vol­li­suu­det voit heit­tää syr­jään myös vaik­ka­pa lef­fas­sa, suo­sik­kiar­tis­ti­si kei­kal­la tai teat­te­ris­sa.

Lue enem­män Oulun vapaa-ajan mah­dol­li­suuk­sis­ta.

4. Meil­lä lii­kut hel­pos­ti joka paik­kaan

Oulus­sa ei tar­vit­se tuh­la­ta aikaa lii­ken­ne­ruuh­kis­sa. Etäi­syy­det paik­kaan kuin paik­kaan ovat lyhyet ja 20 minuu­tis­sa pää­set ket­te­räs­tä kau­pun­gin lai­dal­ta toi­sel­le. Oulu on kuu­lui­sa laa­jas­ta pyö­rä­tie­ver­kos­tos­taan, joka pide­tään hyväs­sä kun­nos­sa myös tal­vi­sin. Oulun jouk­ko­lii­ken­teen kyy­dis­sä hurau­tat kes­kus­tas­ta var­tis­sa kai­kil­le kor­kea­kou­lu­kam­puk­sil­le.

Kat­so lisää tie­toa liik­ku­mi­ses­ta Oulus­sa.

5. Oulus­sa luon­to on lähel­lä­si

Sen lisäk­si, että kam­puk­set ovat lyhyen mat­kan pääs­sä kau­pun­gin kes­kus­tas­ta, ne ovat aivan luon­non hel­mas­sa. Tääl­lä pää­set myös koke­maan taa­tus­ti kaik­ki vuo­de­na­jat kau­neim­mil­laan.

Luen­to­jen välis­sä voit teh­dä esi­mer­kik­si pie­nen käve­ly­len­kin ja hui­lia pui­den humi­nas­sa. Kes­kus­tan lähel­lä on vir­kis­täy­ty­mi­seen usei­ta kau­niin veh­rei­tä puis­to­ja – meren ja Oulu­joen ran­to­ja unoh­ta­mat­ta. Oulus­ta on myös help­po läh­teä ret­kel­le esi­mer­kik­si Suo­men ete­läi­sim­mäl­le tun­tu­ril­le Syöt­teel­le tai Rokuan ainut­laa­tui­seen geo­par­kiin.

PS: Tutus­tu tar­jon­taan ja hae opis­ke­le­maan: