IH Oulun his­to­rian ensim­mäi­nen pik­nik – kuva­koos­te

Eilen, kesä­kuun vii­mei­se­nä tiis­tai­na, vie­tim­me upean pik­ni­kin Nal­li­ka­rin ran­nal­la. Voit lukea täs­tä jutus­ta lyhyes­ti tun­nel­mia sekä kat­soa kuva­koos­teen.

Kun Inter­na­tio­nal House Oulu jär­jes­ti his­to­rian­sa ensim­mäi­sen pik­ni­kin, sää ei oli­si voi­nut olla parem­pi tätä aurin­kois­ta ja läm­min­tä, täy­del­lis­tä ran­ta­päi­vää var­ten.

Kokoon­nuim­me Oulun Nal­li­ka­ris­sa ja nau­tim­me tois­tem­me seu­ras­ta sekä tari­nois­ta. Nau­roim­me pal­jon, ren­tou­duim­me ja saim­me uusia ystä­viä.

Tar­jol­la oli hyvää ruo­kaa ja musiik­kia, mikä loi täy­del­li­sen tun­nel­man. Fii­lis oli niin elä­väi­nen, että emme voi­neet vas­tus­taa lau­la­mis­ta ja tans­si­mis­ta – kan­sain­vä­lis­ten musiik­ki­kap­pa­lei­den tah­tiin.

Tapah­tu­mam­me oli niin suo­sit­tu, että monet toi­voi­vat lisää täl­lai­sia kokoon­tu­mi­sia tule­vai­suu­des­sa.

Iso kii­tos teil­le kai­kil­le, jot­ka tulit­te ja teit­te täs­tä pik­ni­kis­tä unoh­tu­mat­to­man. Emme mal­ta odot­taa seu­raa­vaa tapah­tu­maam­me.