Inter­na­tio­nal House Oulun moni­kie­li­sen kyse­lyn tulok­set

Tut­ki­mus­tu­lok­sia Ouluun maa­han­muut­ta­nei­den kotou­tu­mi­ses­ta ja hei­dän koke­muk­sis­taan

Inter­na­tio­nal House Oulu halusi kuul­la Suo­meen ulko­mail­ta muut­ta­nei­den koke­muk­sia Oulus­sa asu­mi­ses­ta, jot­ta voi­sim­me parem­min ymmär­tää maa­han­muut­ta­jien kotou­tu­mis­haas­tei­ta ja avain­te­ki­jöi­tä. Kyse­ly toteu­tet­tiin kevään 2024 aika­na sekä säh­köi­ses­ti että pape­ri­lo­mak­keel­la kym­me­nel­lä eri kie­lel­lä. Vas­taa­jis­ta 61 % vas­ta­si englan­nik­si, 13 % suo­mek­si ja 26 % muil­la kie­lil­lä.

Kyse­lyyn vas­ta­si moni­puo­li­ses­ti eri tilan­teis­sa ole­via asuk­kai­ta

Kyse­lyyn vas­ta­si yhteen­sä 448 hen­ki­löä, jot­ka oli­vat muut­ta­neet Ouluun eri syis­tä. 38 % vas­taa­jis­ta oli muut­ta­nut Ouluun työn tai opis­ke­lun peräs­sä, kun taas 36 % mai­nit­si per­heen Ouluun muu­ton syyk­si. Lisäk­si vas­taa­jis­ta useal­la (15 %) Ouluun muu­ton syy­nä oli tur­va­pai­kan saan­ti tai tila­päi­nen suo­je­lun saan­ti.

Vas­tauk­sia saa­tiin moni­puo­li­ses­ti eri-ikäi­sil­tä. Eni­ten vas­tauk­sia tuli 35–49-vuotiailta (52 %) ja 18–34-vuotiailta (38 %). Vas­taa­jis­ta enem­mis­tö oli nai­sia (57 %).

Myös vas­taa­jien työ­mark­ki­na­ti­lan­ne vaih­te­li. Eni­ten vas­tauk­sia saa­tiin työs­sä­käy­vil­tä (27 %). Vas­taa­jis­ta tut­kin­toa opis­ke­le­via opis­ke­li­joi­ta oli 26 %, työt­tö­miä 20 % ja kotou­tu­mis­kou­lu­tuk­ses­sa ole­via 19 %. Vas­taa­jien kes­kuu­des­sa työ­ha­luk­kuus oli vah­va, sil­lä 86 % niis­tä, jot­ka eivät olleet jo töis­sä tai jo eläk­keel­lä, oli val­mii­na otta­maan työn vas­taan, jos sitä heil­le tar­jot­tai­siin.

Maa­han­muut­ta­jien kotou­tu­mis­haas­teet ja avain­te­ki­jät Oulus­sa

Vas­taa­jil­ta kysyt­tiin myös hei­dän omaa arvio­taan sii­tä, kuin­ka hyvin he koki­vat sopeu­tu­neen­sa Ouluun. 76 % vas­taa­jis­ta koki ole­van­sa hyvin tai riit­tä­vän hyvin integroi­tu­nei­ta, 21 % koki sopeu­tu­mis­pro­ses­sin ole­van vie­lä kes­ken, ja vain 4 % koki ole­van­sa huo­nos­ti sopeu­tu­nei­ta Ouluun.  Kun vas­taa­jil­ta kysyt­tiin, mit­kä teki­jät hei­dän mie­les­tään ovat edis­tä­neet hei­dän inte­graa­tio­taan, pää­te­ki­jöik­si mai­nit­tiin ystä­vät (40 %), työ­paik­ka (30 %) ja opis­ke­lu­mah­dol­li­suu­det (37 %).

Sopeu­tu­mis­ta edis­tää vas­taa­jien mukaan myös se, että englan­tia voi Oulus­sa käyt­tää suju­vas­ti päi­vit­täin (28 %). Moni myös piti sopeu­tu­mis­ta edis­tä­vä­nä teki­jä­nä sitä, että Oulu on hei­dän mukaan­sa maa­han­muut­ta­jays­tä­väl­li­nen kau­pun­ki (28 %).

Ouluun sopeu­tu­mis­ta han­ka­loit­ti vas­taa­jien mukaan työ­pai­kan saa­mi­sen vai­keus (65 %), ystä­vien (eri­tyi­ses­ti suo­ma­lais­ten ystä­vien) löy­tä­mi­nen (40 %) ja se, että tie­to­ja ei löy­dy tai ei ole saa­ta­vil­la englan­nik­si (26 %).

Työn hake­mi­nen vai­ke­aa Oulus­sa

Vas­taa­jis­ta noin 73 % on yrit­tä­nyt löy­tää työ­tä, kun taas 22 %:lla ei ole työn­ha­ku­ko­ke­mus­ta. Työn hake­mi­nen Oulus­sa on vas­taus­ten perus­tel­la maa­han­muut­ta­jil­le vai­ke­aa. Kysyt­täes­sä, mikä työn­ha­ku­pro­ses­sis­sa oli ollut help­poa, mer­kit­tä­vä enem­mis­tö työ­tä hake­neis­ta (87 %) ei osan­nut mai­ni­ta yhtä­kään asi­aa. Kysyt­täes­sä työn­ha­ku­pro­ses­sin han­ka­lis­ta puo­lis­ta, nii­tä mai­nit­tiin run­saas­ti. Haas­teis­ta ker­to­vis­sa vas­tauk­sis­sa koros­tui kie­li­muu­ri (35 %) ja työ­mark­ki­noil­le pää­se­mi­nen (18 %).

Tie­toa etsi­tään eri läh­teis­tä, mut­ta verk­ko­pal­ve­lu­jen käy­tet­tä­vyy­des­sä haas­tei­ta

Vas­taa­jat hake­vat tie­toa ylei­sim­min Oulun kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­ta (71 %), ystä­vil­tä (68 %) ja Face­boo­kis­ta (54 %). Myös Oulu.comia ja siel­lä sijait­se­vaa ihoulu.fi-sivustoa käy­te­tään pal­jon (52 %).

Kun vas­taa­jil­ta kysyt­tiin, mis­tä asiois­ta he haluai­si­vat saa­da lisää tie­toa, kysy­myk­seen vas­tan­neis­ta 224 hen­ki­lös­tä 34 % halusi lisä­tie­toa työl­li­syys- ja ura­pal­ve­luis­ta, 11 % kou­lu­tuk­seen ja las­ten asioi­hin liit­ty­vis­tä ja 10 % käy­tän­nön arkie­lä­män asioi­hin liit­ty­vis­tä asiois­ta.

Niis­tä, jot­ka koki­vat verk­ko­pal­ve­lui­den käy­tön vai­keak­si, 54 % koki suo­men kie­len osaa­mat­to­muu­den esteek­si pal­ve­lu­jen käy­tös­sä. Myös huo­nos­ti suun­ni­tel­lut sivus­tot, epä­sel­vät ohjeet ja tar­ve tek­ni­sel­le ohjauk­sel­le verk­ko­pal­ve­lui­den käy­tös­sä vai­keut­ti­vat vas­taa­jien mukaan verk­ko­pal­ve­lu­jen käyt­töä.

Miten hyö­dyn­näm­me tulok­sia?

Inter­na­tio­nal House Oulu halu­aa kiit­tää jokais­ta vas­taa­jaa: jokai­nen vas­taus on arvo­kas Inter­na­tio­nal House Oulun pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­ses­sä ja Ouluun muut­ta­nei­den elä­män­laa­dun paran­ta­mi­ses­sa.

Inter­na­tio­nal House Oulu ana­ly­soi näi­tä tulok­sia edel­leen eri ryh­mit­ty­mien ja avain­te­ki­jöi­den perus­teel­la. Kehit­tä­mis­toi­met alka­vat tämän kesän jäl­keen. Tulem­me myös vies­ti­mään kyse­lyn tulok­sis­ta kau­pun­gin sisäl­lä ja yhteis­työ­kump­pa­neil­le syk­syn aika­na.

*Pro­sent­ti­lu­vut ovat pyö­ris­tet­ty­jä lähim­pään koko­nais­lu­kuun.

Lisä­tie­toa

Fan­gying (Fan­ni)  Li
Pro­jek­ti­asian­tun­ti­ja

Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut, Inter­na­tio­nal House Oulu
p. 040 617 4470
fangying.li@ouka.fi